Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-06-30 2020-06-29 2020-06-27 Losowe

Dodane w dniu: 2020-06-29

KIO 505/20 – Wyrok KIO – 2020-06-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-06-22

Odpowiedzi zamawiającego („Zgodnie z SIWZ”), nie tylko niczego nie wyjaśniają, ale przede wszystkim nie wykluczają możliwości spełnienia wymagania przez funkcjonalności opisane w pytaniach. W przeciwnym razie zamawiający odpowiedziałaby NIE.
Obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ (…), zatem analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i jasnych wyjaśnień. Skoro wyjaśnienia nie zostały udzielone przez zamawiającego, to nie można uznać, że opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej możliwości uzyskania punktów był jednoznaczny. Należy podkreślić, że S... wykazał się należytą starannością, sam zadał pytanie zmierzające do ustalenia wymagania zamawiającego oraz zobowiązany był do uwzględnienia w ofercie innych odpowiedzi zamawiającego. (…) Pogląd, że w sytuacji braku jednoznaczności postanowień SIWZ zarzut dotyczący wprowadzenia zamawiającego w błąd przez złożenie oświadczenia dotyczącego tych postanowień kształtuje się w orzecznictwie Izby (vide przykładowo: wyrok z 27 czerwca 2019 r. sygn. akt KIO 1067/19, wyrok z 26 września 2019 r. sygn. akt KIO 1773/19) i Izba w tym składzie orzekającym go podziela.

Intencją zamawiającego było nie wykluczanie żadnego z rozwiązań, które hipotetycznie mogłoby spełnić jego wymagania, lecz zapewnienie sobie możliwości szczegółowego ich zbadania.
Świadczą o tym sformułowania użyte w podsumowaniu prezentacji, gdzie zamawiający uznał, że rozwiązanie umożliwiające nakładanie pewnych punktów i obszarów zaznaczonych w echo przezprzełykowym na obrazie angiograficznym, których dotyczyły wcześniejsze pytania o wyjaśnienia treści SIWZ, nie spełnia jego oczekiwań w wystarczającym stopniu. W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uznania, że S... złożył oświadczenie o spełnianiu wymagania opisanego w pkt A.I.96 powodowany lekkomyślnością lub niedbalstwem. Zamawiający nie wyłączył bowiem możliwości spełnienia swoich oczekiwań przez rozwiązanie opisane w pytaniach.

Jeśli odwołujący chciał sobie zapewnić udział w prezentacji, to powinien wnieść odwołanie wobec treści SIWZ, która takiego uczestnictwa, podobnie jak utrwalania przebiegu prezentacji, nie przewidywała.
Zamawiający mógł zatem przeprowadzić czynność oceny oferty albo w sposób uproszczony, albo pełny obejmujący wszystkie opisane etapy, jak w przypadku oferty przystępującego. W ocenie Izby zamawiający dokumentując ten proces nie naruszył zasady jawności i pisemności postępowania. Załącznikami do protokołu były pisma zamawiającego, odpowiedzi wykonawcy oraz notatka służbowa podsumowująca prezentację S..., opisane w pkt ad. 1), które odwołujący otrzymał. Wynika z nich jasno, kiedy i jakie czynności były dokonane przez zamawiającego oraz przyczyny, dla których zamawiający uznał, że oferta S... nie otrzymała 20 pkt za spełnianie wymagania opisanego w pkt A.I.96. do SIWZ. Zdaniem Izby jest to wystarczające dla zadośćuczynienia zasadom prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. SIWZ nie przewidywała udziału wykonawców w prezentacji multimedialnej, utrwalania jej przebiegu albo sporządzania protokołu obejmującego pytania zadawane przez zamawiającego oraz odpowiedzi udzielanych przez pracowników S...

Treść oferty nie podlega uzupełnieniu w odniesieniu do informacji, od których uzależnione jest przyznanie punktów.
Izba nie zgodziła się z zamawiającym i przystępującym, że wymaganie zamawiającego wskazania aparatów USG, które mogą zostać zintegrowane z oferowanym angiografem w sposób opisany w pkt A.I.96 załącznika Nr 1 do SIWZ ma charakter wyłącznie informacyjny. Przeciwnie, skoro od istnienia takich aparatów i ich wskazania przez wykonawcę uzależnione było otrzymanie punktów, to niewątpliwie oświadczenie takie stanowiło treść oferty. Tym samym powinno być złożone przez wykonawcę w ofercie i nie może podlegać uzupełnieniu. (…) Izba nie zgodziła się z odwołującym, że skutkiem pominięcia informacji o aparatach USG współpracujących z oferowanym angiografem powinno być odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zgodnie z brzmieniem postanowienia pkt A.I.96 załącznika do SIWZ wymaganie to nie stanowi minimalnej niezbędnej treści oferty, zatem brak jego spełnienia skutkuje wyłącznie (…) brakiem przyznania punktów w kryterium funkcjonalność.

KIO 949/20 – Wyrok KIO – 2020-06-08 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2020-06-29

Już samo umiejscowienie treści na które powoływał się Odwołujący przesądza o tym, którego elementu rzeczona uwaga dotyczy, tj. doświadczenia w wykonaniu przez wykonawcę określonego rodzaju prac a nie doświadczenia poszczególnych osób wykazanych w warunku.
Izba uznała za błędną argumentację Odwołującego w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu uwzględniającą treść pkt 5 w "Uwagach" na str. 6 SIWZ, jako odnoszącą się do warunku doświadczenia osób opisanych w pkt 7. 2.3. lit. b) ppkt 2). (…) Ponadto zaznaczyć należy, że pod pkt 7.2.3. lit. b) ppkt 2) Zamawiający zawarł stosowną uwagę i nie zawierała ona treści na którą wskazywał Odwołujący. Tym samym Izba stwierdziła, że brak jest podstaw do tego aby, treść pkt 5 zawartego w "Uwagach" odnosić do doświadczenia Głównego Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, bowiem jak słusznie zauważył Przystępujący, odnosi się ona do wymogów w zakresie doświadczenia wykonawcy w realizacji określonych usług. Powyższy sposób rozumowania został również potwierdzony w odpowiedzi na odwołanie, w której Zamawiający wskazywał, że Odwołujący w tym zakresie wywiódł błędne wnioski z treści SIWZ.

Nie można mówić w tym przypadku o braku ciągłości w nabyciu doświadczenia przez Pana P. H. na danym kontrakcie bowiem w omawianej sytuacji mamy do czynienia jedynie z przerwą w postaci dwóch dób, które były dniami wolnymi od pracy.
Izba przychyliła się również do stanowiska Przystępującego w zakresie zachowania ciągłości doświadczenia przez Pana P. H. na podanym przez Przystępującego kontrakcie. W omawianym zakresie po pierwsze zaznaczenia wymaga, że wskazywane dni, tj. 18.03.2018 r. i 1.01.2019 r. były dniami wolnymi od pracy, co nie było kwestionowane podczas rozprawy. (…) Tym samym nie sposób uznać, że w rozpoznawanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją przerwy w nabyciu doświadczenia przez wskazywaną osobę, tj. Pana P. H.

KIO 781/20 – Wyrok KIO – 2020-06-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-06-29

Dokumenty referencyjne składane wraz z wykazem są dokumentami abstrakcyjnymi, będącymi oświadczeniami wiedzy niezwiązanymi z konkretnym postępowaniem. Nie muszą również zawierać w swej treści słowa "referencje" by za takowe być uznane.
Nie muszą one tym samym wiernie odzwierciedlać wymagań Zamawiającego sformułowanych w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, a mają one jedynie wykazać fakt wykonania danych robót w sposób należyty. (…) Dokumenty składane z wykazem prac mają określać, że prace z wykazu spełniają wymogi jakościowe określone przez danego zamawiającego, bez względu na to jak taki dokument został zatytułowany. Odwołujący nie przedstawił dowodów przeciwnych, że takie wymogi jakościowe nie zostały spełnione. W ocenie Izby potwierdzeniem prawidłowości zrealizowanych prac będzie już stwierdzenie, że "roboty wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną". Trudno doszukiwać się w takiej ocenie jakości wykonanych prac przez danego zamawiającego cech negatywnych. Jeżeli Zamawiający ocenia przy odbiorze prac, że zostały wykonane one zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną, to tym samym, w ocenie składu orzekającego Izby, potwierdza należyte ich wykonanie. Zgodność z regulacjami o charakterze prawnym i zasadami danej branży nie może oznaczać nieprawidłowego wykonania. (…) Jeżeli Rozporządzenie o dokumentach stanowi, że ocenia się, czy prace zostały należycie wykonane, w szczególności czy wykonano je zgodnie z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, to każda "pozytywna" ocena tych dwóch aspektów, będzie oznaczała należyte wykonanie zobowiązania.

Inwestor nie może uzależniać dokonania odbioru końcowego i zapłaty należnego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie.
… w świetle art. 647 kc inwestor obowiązany jest dokonać odbioru końcowego i zapłacić wynagrodzenie należnego wykonawcy. (…) Inwestor może uchylić się od obowiązku dokonania odbioru końcowego tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych, gdyż tylko w takim wypadku można wskazać, że wykonawca nie spełnił swojego świadczenia, w pozostałych wypadkach inwestor jest obowiązany dokonać odbioru końcowego a do protokołu odbioru może zostać dołączony wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, co jednocześnie nie tamuje całego procesu odbioru (…). Jeżeli więc w przedmiotowej sprawie Zamawiający dokonał odbioru, a wyznaczył dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad, nie może być mowy, że przy odbiorze stwierdzono wady o charakterze istotnym, stanowiące o nienależytym zrealizowaniu zobowiązania.

Ostatnie 2020-06-30 2020-06-29 2020-06-27