Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-05-24 2020-05-23 2020-05-22 Losowe

Dodane w dniu: 2020-05-23

XIX Ga 502/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2015-07-28 Premium

SO » oddala skargę » dodany: 2020-05-14

Podzielić należy stanowisko I., iż przedstawione przez przeciwnika skargi dokumenty na poparcie wsparcia udzielonego mu przez wymienione w ofercie podmioty spełniały wymogi określone w specyfikacji zamawiającego i art. 26 ust. 2b pzp.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż żadna z tych regulacji nie wymagała, aby wsparcie podmiotów trzecich udzielane oferentowi nastąpiło w formie podwykonawstwa bądź, by w toku postępowania wraz z ofertą przedstawiona została umowa dotycząca formy i sposobu realizacji tego wsparcia. (…) Art. 26 ust. 2b pzp w tym zakresie wskazuje na pisemne zobowiązanie podmiotów udzielających wsparcia, jako szczególny ale tylko jeden ze sposobów udowodnienia zamawiającemu realności dysponowania przez oferenta potencjałem i zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

VI Ga 197/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2019-12-18 Premium

SO » oddala skargę » dodany: 2020-05-21

Problem wymienników ciepła musiał być wyjaśniony, stąd na poprzednim etapie możliwe było podniesienie jedynie zarzutu zaniechania przez zmawiającego wyjaśnienia oferty skarżącego w tej materii.
Dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, gdyż zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające, możliwe było podniesienie zarzutu przez odwołującego. (…) Skarżący wezwany do wyjaśnienia treści oferty był zobowiązany do usunięcia wątpliwości dotyczących równoważności wymienników ciepła, co wymagało przesądzenia tego, jakie typy wymienników z karty katalogowej zamierza wykorzystać zamiennie, do jakich typów wymienników przewidzianych w SIWZ. Ponieważ wątpliwości nie zostały usunięte została otwarta droga do postawienia w odwołaniu zarzutu niezgodności oferty z SIWZ i takie zarzuty zostały postawione.

Przepis art. 30 ust. 5 p.z.p. znajduje zastosowanie do każdego opisu przedmiotu zamówienia, także sporządzanego według zasad, o których mowa w art. 29 p.z.p.
Jak celnie zauważył podkreślił przeciwnik skargi 2, nie jest wystarczająca wykładnia oparta jedynie na argumentum a rubrica. W konsekwencji lokalizacja art. 30 ust. 5 p.z.p. po ust. 4 tego artykułu, wbrew opinii skarżącego, nie może być rozumiana w ten sposób, że obowiązek udowodnienia równoważności dotyczy tylko sytuacji, o której mowa w tym ostatnim przepisie, a więc w której przedmiot zamówienia jest opisywany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. (…) Nie ma uzasadnienia do różnicowania kwestii rozkładu ciężaru dowodu w zakresie wykazania równoważności oferowanych produktów czy rozwiązań w zależności od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia. Stanowiska skarżącego, jak zauważyła Izba, nie potwierdza także wykładnia językowa art. 30 ust. 5 p.z.p. Przepis ten nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1-3 p.z.p., a zatem - lege non distinguente - ma charakter ogólny.

Zamawiający przyjął nieuprawnione domniemanie, że wykonawca spośród urządzeń wskazanych w karcie katalogowej na etapie realizacji zamówienia wybierze te, które spełniać będą wymagania dla danego węzła.
Skarżący w załączonej do oferty informacji o urządzeniach równoważnych określił w sposób ogólny, pomimo że dokumentacja projektowa zawierała szczegółowe wskazanie typów wymienników ciepła D. dla poszczególnych węzłów; nie przedstawił też informacji, który typ wymiennika ciepła S. oferuje w zamian za określony typ wymiennika ciepła D. opisany przez zamawiającego. Nie poważa poprawności tego wniosku, jak trafnie podkreśliła Izba, załączenie do oferty karty katalogowej wymienników ciepła S. serii L-Line, jak bowiem wynika wprost z tej karty objęto nią 14 typów tego urządzenia o zróżnicowanych wymiarach, parametrach technicznych, parametrach pracy. Na podstawie tak skonstruowanej informacji zamawiający nie miał możliwości dokonania oceny równoważności oferowanych wymienników w stosunku do tych wskazanych w projektach budowlanych.

XIX Ga 733/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2014-12-18 Premium

SO » oddala skargę » dodany: 2020-05-18

Do nienazwanych umów o świadczenie usług wprost zastosowanie mają przepisy art. 735-745 k.c. oraz art. 747-749 k.c. Najczęstszej modyfikacji wymaga art. 746 k.c.
… dopuszczalność wypowiedzenia umowy musi być oceniona ze względu na charakter usługi, będącej przedmiotem umowy. Z analizy przepisu art. 746 k.c. w związku z art. 750 k.c. wynika, że obie strony nienazwanej umowy o świadczenie usług mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie, przy czym strony to uprawnienie mogą ukształtować stosownymi postanowieniami umowy, czego w niniejszej umowie nie uczyniły. Nie jest tylko możliwe - z uwagi na bezwzględnie wiążący przepis art. 746 § 3 k.c. - wyłączenie możliwości zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. (…) Oświadczenie to dotarło do zamawiającego o czym świadczy pismo zamawiającego z dnia 11 lipca 2014 r. Nie oznacza to jednakże, że z chwilą dotarcia do zamawiającego oświadczenia woli wykonawcy - wypowiedzenia umowy- umowa ta przestała strony wiązać, tym bardziej, że skuteczność wypowiedzenia była przez zamawiającego kwestionowana.

Ważne jest, aby podane w wypowiedzeniu umowy powody były rzeczywiste. Tymczasem podane w wypowiedzeniu podstawy, nie zostały przez wykonawcę udowodnione. Jedynie własnymi twierdzeniami wykonawca wykazywał zawinienie zamawiającego.
Mając na uwadze specyfikę przedmiotowej umowy tj. zawartej w trybie zamówienia publicznego oraz fakt, że żadna z podanych przez wykonawcę podstaw wypowiedzenia, nie miała oparcia w rzeczywistym stanie rzeczy, to konsekwencją było uznanie, iż dokonane przez wykonawcę wypowiedzenie nie było skuteczne. Skoro więc w okolicznościach niniejszej sprawy nie było skutecznego wypowiedzenia umowy przez wykonawcę, to dokonane przez zamawiającego rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z postanowieniami § 10 zawartej umowy musiało wywrzeć zamierzony skutek. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 11 lipca 2014 po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykonawcy czego wykonawca w toku postępowania nie kwestionował.

XIX Ga 732/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2014-12-22 Premium

SO » Oddala skargę » dodany: 2020-05-16

Stwierdzić należy bowiem, iż żaden z przepisów pzp, nie daje podstaw do odrzucenia skargi z uwagi na to, że odpis skargi został doręczony - jak miało to miejsce w rozpoznawanej sprawie - bezpośrednio stronie, a nie jej pełnomocnikowi.
Obowiązek przesłania odpisu skargi przeciwnikowi skargi wynika z art. 198b ust. 2 ustawy pzp, zgodnie z którym skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis Przeciwnikowi skargi. (…) Zdaniem Sądu Okręgowego naruszenie obowiązku dołączenia dowodu przesłania skargi jej przeciwnikowi nie mieści się wśród braków skutkujących odrzuceniem skargi, ale stanowi jej brak formalny.

Skarżący nie wykazał, aby rzeczywiście w terminie składania ofert dysponował potencjałem spółki (...) w tym zakresie zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 b pzp.
Z przedstawionych dokumentów i treści oświadczenia pełnomocnika Skarżącego złożonego w toku rozprawy wynika jednoznacznie, iż wsparcie spółki (...) Skarżący pozyskał dopiero w wyniku poszukiwań czynionych na skutek zakwestionowania dostawy oznaczonej nr 1 wykazu po otrzymaniu wezwania od zamawiającego w sierpniu 2014r. Taka sytuacja nie może być zaakceptowana albowiem prowadziłoby to do ewidentnego złamania zasady równych szans i warunków dla wszystkich uczestników postępowania pozwalając jednemu z nich na przygotowanie oferty w dłuższym czasie niż pozostałym.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Izby odnośnie zasadności decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty Skarżącego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp.
Realizując wymóg zawarty w SIWZ Skarżący w punkcie 4.12 załącznika nr 9 swej oferty, jako najniżej położony (nie licząc elementów jezdnych) element tramwaju wskazał początkowo element odgarniacza a następnie (w późniejszych wyjaśnieniach) element podzespołu piasecznic przypisując mu wymiar 18 mm. Należy podkreślić, iż oba te elementy są regulowane, co do wysokości ich położenia względem szyn. Ta okoliczność powoduje, iż odniesienie wymaganej danej do tych właśnie elementów nie jest prawidłowe, albowiem może ona również mieć inną wartość - stąd należy przyjąć, iż pomimo podania w ofercie omawianej danej, w rzeczywistości nie została ona w ogóle określona. Posiadanie informacji o minimalnym prześwicie tramwaju jest oczywiście niezbędne dla dokonania oceny (...) w kontekście jego przydatności do bieżącego użytkowania w konkretnych warunkach infrastruktury drogowej zgodnie z powołaną w SIWZ normą nr (...) - a informacja zawarta w ofercie Skarżącego jest nie przydatna dla tej oceny oraz uzyskania homologacji. Omawiany parametr winien był być wskazany w ofercie w odniesieniu do najniżej położonego nienastawnego elementu pojazdu (podobnie jak przewiduje to wskazana w uzasadnieniu wyroku KIO norma nr (...), która winna być znana Skarżącemu, jako podmiotowi zarobkowo zajmującemu się pojazdami (...)) - czego dokumentacja przedstawiona przez Skarżącego niewątpliwie nie zawierała.

XIX Ga 216/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2014-06-02 Premium

SO » oddala skargę » dodany: 2020-05-15

Proces wyjaśniania może przybrać formę więcej niż jednego zapytania – jeżeli zamawiający nadal ma wątpliwości lub pojawiły się kolejne zagadnienia wymagające wyjaśnienia.
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 Pzp zamawiający mogą zwracać się o wyjaśnienie treści przedłożonych dokumentów lub oświadczeń. Prawo do uzyskania wyjaśnień nie oznacza uprawnienia do domagania się jakichkolwiek dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku lub prawdziwość oświadczenia. W szczególności zamawiający, który wobec któregokolwiek z wykonawców powziął wątpliwości co do rzetelności oświadczeń, nie może - jeśli nie zażądał tego, wszczynając postępowanie - zwrócić się o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kwestionowanego warunku. Zatem wbrew wywodom zamawiającego w sytuacji gdyby zauważył wskazaną przez wykonawcę - przeciwnika skargi zbieżność dat mógł wystąpić do wykonawcy (...) o wyjaśnienie tej kwestii. Okoliczność ta jest istotna, bowiem jak to wynika z wyjaśnień wykonawcy udzielonych w piśmie z dnia 31.03.2014r. stanowiącym odpowiedź na zapytanie zamawiającego sformułowane w wyniku wykonania wyroku KIO wskazana zabieżność dat wystawienia poświadczenia i oraz terminu szkolenia wynikała z omyłkowego automatycznego skopiowania z pozycji wyższej tej samej kolumny.

Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 186 zawiera autonomiczną regulacje dotyczącą rozstrzygnięcia o kosztach postępowania modyfikującą wyrażoną w art. 192 ust. 10 ustawy zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania.
Przywołaną regulacje ustawową zawartą w art. 186 ust. 6 pkt 1 i 2 lit. b rozwija odpowiednio w §5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.03.2010r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, które stanowią, iż w opisanych sytuacjach skład orzekający KIO orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu nie orzekając jednakże o zwrocie kosztów postępowania w postaci kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów dojazdu. Zatem przywołane uregulowanie nakazuje wzajemne zniesienie kosztów postępowania jedynie w dwóch przypadkach ale zawsze w sytuacji uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołującego przed otwarciem rozprawy.

KIO 189/20 – Wyrok KIO – 2020-02-20

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-04-17

Z uwagi na to, że próbka w tym postępowaniu miała potwierdzać spełnienie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego i nie stanowiła treści oferty, dopuszczalnym było wezwanie wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia przedłożonych próbek.
Izba stanęła na stanowisku, że z treści postanowień SIWZ oraz udzielonych w toku postępowania odpowiedzi na pytania wynika, że próbka w tym postępowaniu miała na celu potwierdzenie spełniania wymagań oferowanego przedmiotu zamówienia i nie stanowiła treści oferty. (…) W pkt 13.1 SIWZ Zamawiający podał, że dostarczone próbki muszą być skonfigurowane zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do SWIZ a wraz z próbką musi być dostarczona instrukcja pozwalająca na weryfikację wszystkich funkcjonalności przełącznika przemysłowego. Z przywołanego postanowienia SIWZ wynika, że próbka służyła jedynie potwierdzeniu, weryfikacji funkcjonalności oferowanych urządzeń. (…) Niezależnie od tego, że próbka nie stanowiła treści oferty, to Izba zauważa, że przedłożenie przez wykonawcę Innergo, w wyniku wezwania do uzupełnienia, brakujących kabli w żaden sposób nie doprowadziło do zmiany złożonej wraz z ofertą próbki przełącznika przemysłowego.

Niezasadne jest stanowisko Odwołującego, że próbka miała spełniać wymaganie z pkt 3.2 lit b i mieć 24 porty 10/100/1000, w tym minimum 4 porty SFP i 20 portów umożliwiających komunikację z wykorzystaniem połączeń miedzianych.
Za kluczową dla rozstrzygnięcia tej kwestii Izba uznała odpowiedź na pytanie 120, w której Zamawiający podał jakie moduły SFP należy dostarczyć wraz z próbką. Zamawiający wskazał wprost, że na etapie próbki wymaga dostarczenia po jednej wkładce miedzianej i jednej optycznej. (…) Wymaganie to należy odnosić do etapu realizacji zamówienia, podobnie jak odpowiedź na pytanie 78, na którą powoływał się Odwołujący. Dostarczona przez Innegro próbka przełącznika przemysłowego, okazana w toku postępowania przed Izbą, spełnia wymagania Zamawiającego - posiada 24 porty, dodatkowo wykonawca dostarczył moduły SFP umożliwiające komunikację z wykorzystaniem połączeń miedzianych (SFP +wkładka miedziana). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 120 wykonawca Innegro dostarczył wraz z próbką po jednej wkładce umożliwiającej zarówno połączenia miedziane jak i optyczne.

KIO 685/19 – Wyrok KIO – 2019-04-30

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-06-28

Zamawiający posiada uprawnienie do weryfikowania posiadania odpowiedniej zdolności podmiotowej wykonawcy, na każdym etapie postępowania.
Zatem w ocenie Izby zamawiający - stwierdziwszy, że w postępowaniu zachodzi okoliczność implikująca konieczność wykluczenia wykonawcy - obowiązany jest czynności tej dokonać, niezależnie w jakim momencie i w jaki sposób o utracie wymaganej zdolności podmiotowej przez przedsiębiorcę się dowiedział. (…) w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w miesiącu styczniu 2019 r., odwołujący odpowiedniej polisy nie posiadał. Zatem od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. wykonawca nie posiadał zdolności ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia i od 01.02.2019 r., kiedy dokonano zakupu odpowiedniej polisy, wykonawca znów spełniał warunek udziału w postępowaniu.(…) Nie można bowiem zgodzić się na premiowanie zachowania wykonawcy, któremu "udało się" kupić polisę po wystosowaniu do niego wezwania do złożenia dokumentów i nie ma podstaw do odebrania zamawiającemu ustawowego uprawnienia wykluczenia wykonawcy, który nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia, tylko dlatego, że akurat wtedy, kiedy wykonawca nie miał polisy, to zamawiający go nie wezwał do jej przedstawienia.

Kryteria kwalifikacji stosuje się jedynie wobec tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a nie wobec wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający ocenił wniosek odwołującego - wykonawca nie wykazał posiadania odpowiedniej zdolności ekonomicznej i finansowej, zatem sytuacja podmiotowa wykonawcy powoduje, że nie może on być brany pod uwagę na dalszym etapie postępowania. Niezależnie ile punktów odwołujący mógłby zdobyć w kryteriach selekcji, nie zostanie on zaproszony do złożenia oferty, bowiem jest wykonawcą wykluczonym. (…) Wbrew zatem stanowisku odwołującego ustawodawca nie zobowiązał zamawiającego do dokonywania merytorycznej oceny wniosku wykonawcy w kryteriach selekcji, kiedy sytuacja podmiotowa wykonawcy powoduje jego eliminację z postępowania.

KIO 1162/18 – Wyrok KIO – 2018-06-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2018-10-12

Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że wymaganie od wykonawców posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych nie warunkuje możliwości prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Zamawiający określił czas realizacji usługi na 7 dni w tygodniu, konieczne będzie gromadzenie odpadów przez wykonawcę na jego terenie, tj. na terenie innym niż miejsce wytworzenia odpadów, w czasie gdy właściwe instalacje są nieczynne (święta i dni wolne od pracy). Powyższe przesądza o charakterze wykonywanej w ramach przedmiotu zamówienia działalności (zbieranie odpadów), która wymaga posiada stosownego zezwolenia. W tym zakresie jednoznacznie wypowiedział się w odpowiedzi pismo Zamawiającego z dnia 28.06.2017 r. - Urząd Miasta Poznania WGK w stanowisku z dnia 30.06.2017 r., wskazując wprost na konieczność tymczasowego magazynowania odpadów przez wykonawcę w takich sytuacjach, potwierdził, że dla bieżącego usuwania odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych z infrastruktury zarządzanej przez Zamawiającego niezbędne jest wymaganie od wykonawców zezwoleń wydanych przez właściwy organ, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o odpadach, tj. zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. (…) aby mieć zdolność należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, w świetle obowiązujących przepisów, konieczne jest posiadanie przez wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów, wskazane w treści warunku udziału w postępowaniu. W tych okolicznościach wymóg dotyczący posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jest uzasadniony.

KIO 2499/19 – Wyrok KIO – 2020-01-13

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-10

Zamawiający, czy to we wzorze tabeli, czy wzywając Odwołującego do uzupełnienia brakujących informacji, nie wyszczególnił, że w zakresie "Systemu dźwiękowego" należy podać również producenta elementów wbudowanych w obudowę.
Jak wynika z doświadczenia Izby związanego z podobnego typu opisami technicznymi oferowanych komputerów, serwerów itp., dotyczącymi różnych zamawiających i różnych wykonawców, częstym problemem wykonawców jest, że w przypadku drobnych elementów, elementów połączonych ze sobą, wbudowanych itd., w szczególności opisywanych zbiorowo w jednym wersie tabeli, mają oni problemy ze zidentyfikowaniem, dane jakich producentów czy modeli powinni podać. Zwłaszcza że w standardowych "sklepowych" opisach, czy kartach katalogowych takie szczegóły najczęściej nie są podawane (o czym świadczy karta katalogowa złożona przez Odwołującego jeszcze przed wezwaniem do uzupełnienia). (…) Tym samym można uznać, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była jednoznaczna i kierować się zasadą, że nie powinno to obciążać oferenta. Podobnie wezwanie do uzupełnienia. Okoliczność ta nie powinna więc stanowić samodzielnej podstawy do odrzucenia oferty. Zamawiający, gdyby uznał te informacje za konieczne, mógł poprosić o wyjaśnienia - jakkolwiek w chwili, w której Zamawiający stwierdził inne podstawy odrzucenia oferty Odwołującego, wezwanie takie było zbędne.

Wykonawca powinien przemyśleć, jakiej treści oświadczeń udziela zamawiającemu, a także zdawać sobie sprawę, że na ich podstawie zamawiający będzie podejmował decyzję dotyczącą jego oferty.
Nawet więc jeśli Zamawiający zwracał się o wyjaśnienia w innym zakresie, lecz Odwołujący w ramach tych wyjaśnień złożył mu oświadczenie, z którego wynikało jednoznacznie, że oferta - nawet w innym aspekcie - jest niezgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to stanowiło to podstawę do odrzucenia oferty bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

W sytuacji rozbieżnych parametrów w oświadczeniu wykonawcy oraz w materiałach producenta typu karty katalogowe, przy braku odmiennych postanowień SIWZ, tym, co wiąże wykonawcę, jest jego oświadczenie złożone zamawiającemu.
Karty katalogowe, foldery itp. materiały zawierają bowiem często jedynie informacje standardowe, wskazujące na podstawowe rozwiązanie lub jedno z możliwych rozwiązań, przygotowywane ogólnie, dla nieokreślonego klienta, nie dostosowywane do konkretnych, indywidualnych wymagań - w przeciwieństwie do opisów przygotowywanych zgodnie ze wzorem stanowiącym część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zaś produktów, co do których z założenia istnieje możliwość zmiany parametrów, komponentów, wersji itd. nie przesądzają one o cechach produktu. Tym samym Zamawiający powinien albo kierować się tą ogólną zasadą, albo - w braku pewności - rzeczywiście poprosić Odwołującego o wyjaśnienia.

KIO 282/18 – Wyrok KIO – 2018-03-01

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2018-06-20

Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone przez wykonawcę.
W niniejszej sprawie Zamawiający wezwał Odwołującego pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. W treści pisma Zamawiający wskazał termin złożenia wyjaśnień, tj. do 30 stycznia 2018 r. Wyjaśnienia stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie zostały doręczone Zamawiającemu drogą email w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 8:32, a zatem wyjaśnienia zostały złożone po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. W związku z powyższym decyzję Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 z związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp należy ocenić jako prawidłową i zgodną z przepisami ustawy Pzp.

Wyłącznie na podstawie złożonych przez Odwołującego dokumentów nie jest możliwe stwierdzenie, że Odwołujący zamierzał powierzyć realizację kluczowych części zamówienia podmiotom trzecim.
Jeżeli chodzi i podmioty MVA i PIASI, to wskazane przez Zamawiającego zadania, jakie miałyby być wykonane przez te podmioty (wybór i ocena wykwalifikowanej kadry pracowniczej do obsługi procesu wizowego) nie stanowią żadnej z czynności zastrzeżonych przez Zamawiającego jako kluczowe części zamówienia. (…) W odniesieniu do podmiotu Almaviva (…) Jeżeli zatem podmiot Almaviva miałby wyłącznie dokonać inwestycji na rzecz realizacji tych zadań, w tym zadań stanowiących kluczowe części zamówienia zastrzeżone przez Zamawiającego w pkt 4.8 SIWZ, to taki stan rzeczy nie świadczyłby o sprzeczności oferty z treścią SIWZ w zakresie zastrzeżenia osobistego wykonania części zamówienia. (…) Mając na uwadze powyższe Izba uznała, iż w treści uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego Zamawiający nie wykazał wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zdaniem Izby treść złożonych przez Odwołującego dokumentów mogła co najwyżej stanowić podstawę do uznania, iż zachodzą w tym zakresie pewne wątpliwości.

Ostatnie 2020-05-24 2020-05-23 2020-05-22