Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-03-18 2020-03-17 2020-03-16 Losowe

Dodane w dniu: 2020-03-17

KIO 103/20 – Wyrok KIO – 2020-02-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-19

tłumaczenie dokumentacji technicznej producenta stanowią jedynie komentarze Zamawiającego
Brak jest podstaw do uznania, że mamy do czynienia pod rysunkami, czy też zdjęciami znajdującymi się w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego, z tłumaczeniem oryginalnych "podpisów" znajdujących się pod nimi w dokumentacji technicznej producenta. Porównanie treści uzasadnienia odrzucenia w tym zakresie, a dokumentacji technicznej producenta, czy też jej fragmentów zacytowanych obszernie w odwołaniu daję podstawę do uznania, że w rzeczywistości są to komentarze Zamawiającego, a nie bezpośrednie ich tłumaczenie. Odmienne tezy Odwołującego są zbyt daleko posunięte i stanowią jego subiektywne przekonanie, które nie znajduje odzwierciedlenia w treści informacji o odrzuceniu.

parametry ujęte w skalowalności
Biorąc pod uwagę, że zostały one ujęte w skalowalności, nie określał w SIWZ, jak stwierdził na rozprawie Zamawiający, dodatkowych limitów wydajnościowych po rozbudowie. Przy czym, z uwagi na przedstawione powyżej stanowisko Izby, wydajność wymagana miała być taka sama przed rozbudową, jak i po rozbudowie.

zmiana skalowalności scal-out
Nie ulega więc wątpliwości, że wartości bazowe po rozbudowie takiej, jak założył Odwołujący, ulegną zmianie. Odwołujący przyznał też, będą one inne niż zadeklarował. Jednocześnie, Izba stoi na stanowisku, że przy skalowalności scal-out (rozbudowa rozproszona) odmiennie od skalowalności oczekiwanej scalę - up - właściwości bazowe ulegną niewątpliwie zmianie.

nadmiarowe zaoferowanie kart
Nie może stanowić niezgodności z SIWZ zaoferowanie większej ilości komponentów niż wymagany.

uwzględnienie odwołania a inne podstawy odrzucenia oferty
Jeśli więc nawet zarzut w kontekście założenia Zamawiającego się nie potwierdził, to nie może niniejsze skutkować uwzględnieniem odwołania, z uwagi na potwierdzenie się innych podstaw odrzucenia oferty Odwołującego wskazanych przez Zamawiającego.

procedura odwrócona a obowiązek informacyjny
Izba podkreśla, że przepis art. 92 ust.1 Pzp w aktualnym brzmieniu nie nakazuje jednoczesnego wykonania wszystkich czynności, ale dotyczy obowiązku Zamawiającego w zakresie niezwłocznego poinformowania Wykonawców o dokonanej czynności. Jednocześnie, z akt postępowania wynika, że poszczególne etapy procedury odwróconej zostały dochowane. Z tych względów Izba oddaliła zarzut uznając, że dochowane zostały etapy procedury odwróconej, a naruszony został jedynie obowiązek informacyjny, co jednakże nie miało wpływu na wynik postępowania.

KIO 266/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-17

Wskazanie, iż oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, nie stanowi wypełnienia przez zamawiającego normy art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie podania wykonawcy uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji o odrzuceniu jego oferty
… zamawiający obowiązany jest do podania konkretnych powodów uznania, iż w odniesieniu do danego wykonawcy zachodzi podstawa odrzucenia jego oferty. Uzasadnienie odrzucenia oferty powinno umożliwiać wykonawcy skorzystanie ze środków ochrony prawnej, a organowi rozpoznającemu ten środek - ocenę czynności zamawiającego pod kątem zgodności z przepisami ustawy Pzp. W niniejszej sprawie odwołującemu nie zostały przekazane żadne powody uznania zaoferowanej przez niego ceny za cenę rażąco niską, co winno mieć miejsce w szczególności poprzez odniesienie się do treści złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień. W konsekwencji nie jest możliwe dokonanie jakiejkolwiek oceny czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto, jak należy wnioskować na podstawie treści odpowiedzi na odwołanie, dokonując ww. czynności zamawiający kierował się nie tyle oceną wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny udzielonych przez odwołującego, lecz okolicznością uwzględnienia odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 44/20.

KIO 302/20 – Wyrok KIO – 2020-02-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-18

udowodnienie powiązania konsorcjantów
Niezależnie od powyższej okoliczności zauważyć należy, że sam fakt istnienia "jakichś" powiązań pomiędzy podmiotami, których to istnienia odwołujący nie wykazał za pomocą żadnych dowodów, nie przesądza jeszcze, że drugi z podmiotów w jakimkolwiek zakresie uczestniczył, a zatem wykonywał czynności w dialogu technicznym, a w rezultacie w przygotowaniu postępowania.

wykluczenie konsorcjantów
Oznacza to również, że w odniesieniu do każdego z wykonawców odrębnie badane są także przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

informacja wprowadzająca w błąd
Aby uznać informację za wprowadzającą w błąd nie jest istotne ustalenie, jaka przyczyna spowodowała, że wykonawca taką informację przedstawił. W kontekście powyższego uznać należy, że skoro nie budziło wątpliwości który z podmiotów brał udział w dialogu technicznym, a który podmiot w tym dialogu nie uczestniczył, nie doszło przede wszystkim do złożenia oświadczenia, które nie byłoby zgodne z rzeczywistością.

zakłócenie zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu
Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest tak jak twierdzi odwołujący, że sam udział w dialogu powoduje już, że doszło do zakłócenia konkurencji w danym postępowaniu.

rozbieżności cenowe
Rozbieżności cenowe w przypadku tożsamych zamówień, w zależności od konkretnego postępowania wskazują, że takie różnice w cenach są czymś powszechnym na rynku.

KIO 254/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-17

Termin wniesienie - zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego
Izba wskazuje, za wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 21.05.2010 r., sygn. akt: IX Ca 297/10, którego ocenę skład orzekający podziela, że "termin wniesienie - zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego. (...) Przy czym należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia. Zamawiający winien mieć pewność, że wadium zostało wniesione w chwili otwarcia ofert, czyli, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu konta przez zamawiającego. Inaczej rzecz ujmując, należy stwierdzić, że słowo wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego".

Ostatnie 2020-03-18 2020-03-17 2020-03-16