Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-03-18 2020-03-17 2020-03-16 Losowe

Dodane w dniu: 2020-03-17

KIO 266/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-03-17

Wskazanie, iż oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, nie stanowi wypełnienia przez zamawiającego normy art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie podania wykonawcy uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji o odrzuceniu jego oferty
… zamawiający obowiązany jest do podania konkretnych powodów uznania, iż w odniesieniu do danego wykonawcy zachodzi podstawa odrzucenia jego oferty. Uzasadnienie odrzucenia oferty powinno umożliwiać wykonawcy skorzystanie ze środków ochrony prawnej, a organowi rozpoznającemu ten środek - ocenę czynności zamawiającego pod kątem zgodności z przepisami ustawy Pzp. W niniejszej sprawie odwołującemu nie zostały przekazane żadne powody uznania zaoferowanej przez niego ceny za cenę rażąco niską, co winno mieć miejsce w szczególności poprzez odniesienie się do treści złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień. W konsekwencji nie jest możliwe dokonanie jakiejkolwiek oceny czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto, jak należy wnioskować na podstawie treści odpowiedzi na odwołanie, dokonując ww. czynności zamawiający kierował się nie tyle oceną wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny udzielonych przez odwołującego, lecz okolicznością uwzględnienia odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 44/20.

KIO 254/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-17

Termin wniesienie - zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego
Izba wskazuje, za wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 21.05.2010 r., sygn. akt: IX Ca 297/10, którego ocenę skład orzekający podziela, że "termin wniesienie - zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego. (...) Przy czym należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia. Zamawiający winien mieć pewność, że wadium zostało wniesione w chwili otwarcia ofert, czyli, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu konta przez zamawiającego. Inaczej rzecz ujmując, należy stwierdzić, że słowo wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego".

Ostatnie 2020-03-18 2020-03-17 2020-03-16