Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-02-14 2020-02-13 2020-02-12 Losowe

Dodane w dniu: 2020-02-13

KIO 14/20 – Postanowienie KIO – 2020-01-21 Premium

KIO » Odrzuca odwołanie » dodany: 2020-02-12

Odwołujący mógł kwestionować in concreto zarówno koszty pracownicze, jak i brak kosztów gwarancji, niedoszacowane koszty rur na etapie poprzedniego postępowania odwoławczego, czego nie uczynił, a zatem należało uznać te zarzuty za spóźnione i jako takie podlegające odrzuceniu.

Izba ustaliła, że zarówno w pierwszym, jak i w obecnie rozpoznawanym odwołaniu istotą sporu były te same okoliczności faktyczne i prawne związane z rażąco niską ceną lub kosztem, które Odwołujący podnosił w poprzednim odwołaniu. (…) Nadto, wskazane podstawy prawne obu odwołań były identyczne. Ostatecznie, Izba doszła do przekonania, że odwołanie zostało wniesione w warunkach opisanych w przepisie art. 189 ust.2 pkt. 4 ustawy Pzp (...).

KIO 99/20 – Wyrok KIO – 2020-01-30 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-13

Izba przyjęła za własną argumentację zamawiającego stwierdzającą, że z uwagi na przedstawiony w SIWZ charakter prawa opcji, wykonawcy składając oferty w postępowaniu, akceptując treść SIWZ i składając oświadczenia w przedmiocie ceny zamówienia podstawowego, jednocześnie złożyli oświadczenia w przedmiocie ceny prawa opcji. Nie sposób przyjąć innej interpretacji, skoro ceny jednostkowe zamówienia podstawowego i prawa opcji były identyczne (jak wprost wskazał zamawiający w SIWZ), a różniły się jedynie ilością toalet, w których miały być świadczone usługi. Umieszczenie rubryki w formularzu ofertowym na podanie przez wykonawców ceny za prawo opcji było zbędne, gdyż w zakresie prawa opcji wykonawcy nie mieli żadnego pola manewru i musieliby wpisać dokładnie taką cenę, jaka zostałaby wyliczona w oparciu o podaną cenę zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie zaprzeczył, że w formularzu ofertowym nie zamieścił miejsca na podanie ceny za prawo opcji, jednak mając na uwadze powyższe nie było takiej konieczności z uwagi na charakter prawa opcji, którym było zwiększenie krotności toalet, za tę sama cenę. Cena podana w formularzu ofertowym miała znaczenie decydujące zarówno dla części podstawowej zamówienia jak i dla tej części objętej prawem opcji i znając ją, zamawiający zdaniem Izby był w stanie przeprowadzić badanie i ocenę ofert w postępowaniu.

KIO 2658/19 – Wyrok KIO – 2020-01-17 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-13

Stanowisko Izby o przedstawieniu Zamawiającemu informacji wprowadzających go w błąd znajduje również potwierdzenie w oparciu o dyrektywę określoną w pkt 5 wykazu robót budowlanych, gdzie wyraźnie zastrzeżono, że w przypadku gdy wykonawca powołujący się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, Zamawiający żąda wskazania wyłącznie doświadczenia nabytego w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności przez Wykonawcę w ramach konsorcjum w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia.

Izba reprezentuje pogląd, że tak sprecyzowana przez Zamawiającego informacja powinna wywołać u profesjonalnego wykonawcy przeświadczenie, że jest on zobowiązany jedynie do zadeklarowania doświadczenia wynikającego z faktycznego i konkretnego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie umieszczania informacji nie polegającej na prawdzie o tym, że jego podwykonawca zrealizował pełny zakres wymaganych robót.

KIO 2556/19 – Postanowienie KIO – 2020-01-07 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-02-13

... jedynie złożenie oświadczenia woli o cofnięciu odwołania w tym samym dniu, na który zostało wyznaczone posiedzenie z udziałem Stron, umożliwia zasądzenie kosztów na rzecz przeciwników procesowych Odwołującego.

KIO 50/20 – Wyrok KIO – 2020-01-22 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-02-13

… w przedmiotowej sprawie wykonawca F... nie spakował do pliku zip pisma przewodniego i wskazanych w nim dokumentów. Pismo przewodnie i poszczególne dokumenty do odrębne pliki w formacie pdf. Powyższe przesądza o tym, że nie jest możliwe uznanie, że wykonawca F... opatrzył dokument JEDZ tym samym podpisem, którym podpisał pismo przewodnie. Samo powołanie się w treści pisma przewodniczego na to, że załącznikiem do niego jest m.in. dokument JEDZ nie zastępuje opatrzenia dokumentu podpisem. Po wtóre, podnieść należy, że wszystkie dokumenty wskazane w piśmie przewodnim, z wyjątkiem dokumentu JEDZ, zostały prawidłowo podpisane. Świadczy to o tym, że wykonawca F... zdawał sobie sprawę z wagi złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podpisał albo poświadczył podpisem 7 z 8 dokumentów. Powyższy brak, dotyczący jedynie dokumentu JEDZ skłania do wniosku, że wykonawca przez przeoczenie dokumentu JEDZ nie opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

... dokument JEDZ ma być aktualny na dzień składania ofert (...), natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków aktualne mają być na dzień ich złożenia. Nie można zatem, co najmniej z perspektywy aktualności, dokumentów tych utożsamiać.

Ostatnie 2020-02-14 2020-02-13 2020-02-12