Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-01-18 2020-01-17 2020-01-15 Losowe

Dodane w dniu: 2020-01-17

KIO 2537/19 – Wyrok KIO – 2019-12-30 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-01-17

Fakt nabycia produktu od dystrybutora w żaden sposób nie przekreśla tego, że jest to produkt czy też usługa producenta. Przyjmując wyjaśnienie przystępującego Izba uznała także, że nie ma znaczenia dopisek w kodzie (part number) produktu HPE, albowiem każdy dystrybutor może samodzielnie i poniekąd dowolnie w ramach swojej oferty określać handlowo produkty. W tym wypadku należało przyjąć, iż ów dopisek oznaczał to, że ten produkt jest kupowany za pośrednictwem dystrybutora jakim jest HPE.

Zamawiający nie może żądać, aby referencje wykazywały spełnienie warunku określonego w SIWZ
… dokument referencji (lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający należyte wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy) nie służy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzeniu spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Dokument referencji służy potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia.

Izba - mając na uwadze treść i charakter zastrzeganych informacji, a także fakt, że przystępujący wskazał na szereg czynności, które w jego ocenie podjęto, aby w szczególny sposób zadbać o zachowanie poufności tych informacji - stwierdziła, że brak przedstawienia dowodów budzi poważne wątpliwości co do wiarygodności samych oświadczeń wykonawcy. Przystępujący, będący dysponentem i autorem środków, na które wskazywał w uzasadnieniu objęcia informacji tajemnicą handlową nie powinien mieć trudności w przedstawieniu dokumentów lub chociażby wyciągu z nich, które potwierdziłyby podjęcie tych środków. Poza tym, na takie trudności wykonawca nie wskazywał przed Izbą. Skoro zatem przystępujący nie zdecydował się na przedstawienie zamawiającemu oraz Izbie jakichkolwiek dowodów, brak ich przedstawienia należy interpretować tak, że podjęte przez niego środki mają charakter niesprecyzowany i nie są jednolicie stosowane.

Samo powoływanie się na gołosłowne i ogólnikowe działania, bez jakiegokolwiek podania ku temu realnych i obiektywnych okoliczności, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne, a jedynie stwarza wrażenie, że hasłowe podanie tych ogólnikowych stwierdzeń ma za zadanie uniemożliwienie konkurencji weryfikacji sposobu kalkulacji wykonawcy.

KIO 2423/19 – Wyrok KIO – 2019-12-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-01-17

Nie budzi żadnych wątpliwości Izby fakt, że treść oświadczenia składanego przez wykonawcę w wykazie i w referencjach nie musi być identyczna, bowiem cel i rola tych dokumentów jest inna. Referencje często w praktyce nie są wystawiane na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem ich treść nie musi w pełni odpowiadać treści postawionego warunku udziału w danym postępowaniu. Należy jednak podkreślić, że składane dokumenty na potwierdzenie należytego wykonania określonych umów lub zamówień muszą zawierać treść spójną z treścią złożonego przez wykonawcę wykazu (te same nazwy zamówień, okresy realizacji oraz taki sam zakres), aby była możliwa identyfikacja wskazanych zadań.

Nawet gdyby uznać, że powyższe poświadczenie miałoby również potwierdzać należyte wykonanie usług pielęgnacji, to i tak nie potwierdzałoby należytego wykonania tych usług w okresie nie krótszym niż 1,5 roku, skoro poświadczenie zostało wystawione przed upływem 1,5 roku od wskazanej przez Odwołującego daty rozpoczęcia świadczenia usługi pielęgnacji.

Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Wykaz usług jest oświadczeniem wykonawcy o wykonaniu danych usług, a nie oświadczeniem o należytym wykonaniu tych usług. Wobec powyższego Wykaz usług nie zastępuje i nie może zastępować dokumentu wymaganego dla potwierdzenia należytego ich wykonania.

KIO 2483/19 – Wyrok KIO – 2019-12-17 Premium

KIO » Odrzuca odwołanie » dodany: 2020-01-17

zarzuty wniesione po terminie
Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała za zasadne wskazanie w treści sentencji, iż przedmiotowy zarzut jest wniesiony z uchybieniem ustawowego terminu na jego wniesienie i podlega odrzuceniu. Odwołanie w podtrzymanym nie podlegało odrzuceniu, gdyż pozostałe zarzutu były podniesione w terminie adekwatnym do kwestionowanych czynności zamawiającego.

interpretacja SIWZ
Interpretacja postanowień specyfikacji nie może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż wynikająca z wykładni językowej treści SIWZ.

zarzut wprowadzania Zamawiającego w błąd
Izba stoi na stanowisku, że zarzut podania nieprawdziwych informacji wprowadzających zamawiającego w błąd należy odnosić do konkretnej sytuacji w postępowaniu, a nie tylko do przyjęcia założenia, że informacje, które nie znalazły potwierdzenia w wyniku badania i oceny oferty stanowią już nieprawdziwe informacje. Gdyby było tak, to ustawodawca nie rozdzielałby podstawy do wkluczenia wykonawcy z powodu niewykazania spełniania warunków udziału (art. 24 ust.1 pkt 12 Pzp) od podstawy za złożenie nieprawdziwych informacji (art. 24 ust.1 pkt 16 i 17 Pzp). O tym, czy na tle konkretnych okoliczności można danej osobie postawić zarzut braku należytej staranności w dopełnieniu obowiązków, decyduje jednak nie tylko niezgodność jej postępowania z wyznaczonym modelem podanym w SIWZ, lecz także empirycznie uwarunkowana możliwość oraz powinność przewidywania odpowiednich następstw zachowania wykonawcy.

Ostatnie 2020-01-18 2020-01-17 2020-01-15