Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2019-11-07 2019-11-06 2019-11-05 Losowe

Dodane w dniu: 2019-11-06

KIO 1819/19 – Wyrok KIO – 2019-10-04 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-11-06

Zamawiający w swoim stanowisku podkreślał przede wszystkim, że nie może dopuścić do zmiany oferty. Co do zasady w zamówieniach publicznych tak jest - także w tym przypadku, ale przedmiotem oferty (przedmiotem zamówienia) jest proces "projektuj i buduj" w zakresie rozbiórki i budowy stadionu miejskiego i - finalnie - wybudowany obiekt, a nie sama niezmienna wizja (koncepcja) powstała już na etapie oferty. Przeczy to samej idei koncepcji jak i charakterowi procesu projektowego, w którym detale ewaluują, są zmieniane itd. - choćby po to, by pogodzić wizje wszystkich zainteresowanych (inwestora, klubu piłkarskiego, organizacji niepełnosprawnych, dostosowania do przepisów itd.). Zatem w tym przypadku na ofertę należy patrzeć jak na wstępny szkic, będący dopiero początkowym stadium przygotowawczym do stworzenia pełnego obrazu, który zostanie ukończony nawet nie w samym w projekcie budowlanym, ale w gotowym obiekcie.

Po to Zamawiający przewidział uzgodnienia na różnych etapach projektowania. W trakcie tych uzgodnień zostaną dokonane stosowne obliczenia, przeprowadzone sprawdzenie zgodności z przepisami, decyzjami administracyjnymi budowlanymi, wymogami UEFA i PZPN itd., a Strony, w razie takiej chęci, zmienią przebieg ogrodzenia, usytuowanie miejsc dla danego rodzaju publiczności, przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, ich metraż itd. W ocenie Izby żaden z tych powodów nie powinien więc stanowić podstawy odrzucenia oferty, której przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie obiektu stadionu, a nie jego poszczególnych pomieszczeń czy elementów funkcjonalnych.

KIO 1154/19 – Wyrok KIO – 2019-07-04 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-10-04

... w zakresie formy oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą, ustawodawca nie zastrzegł żadnej szczególnej formy pod rygorem nieważności. Czynność ta, podlega zatem tej samej regulacji w zakresie postaci elektronicznej, obowiązującej dla składania pozostałych oświadczeń w postępowaniu, wskazanej w art. 10a ust. 5 Pzp. Dodać należy, iż art. 10a ust. 5 Pzp stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 781 § 1 KC jednak oba te przepisy używają tego samego określenia tzn. postać elektroniczna i nie różnicują wymagań co do jego rozumienia w kontekście sporządzenia oferty czy innych oświadczeń składanych w postępowaniu. Ponadto mając na uwadze § 4 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, tj. wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odwołujący dowodzi, że podpisane w wersji papierowej oświadczenie, następnie zeskanowane do formatu .pdf i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia wymogu formy, w jakiej oświadczenie to winno być złożone, z czym Izba nie może się zgodzić. Oświadczenie zostało bowiem złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Przystępującego.

Zasadnym jest również przywołanie opinii prawnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 kwietnia 2019 roku "Dopuszczalność "skanu oferty" w postępowaniu o zamówienie publiczne", której treść dotycząca oferty ma analogiczne zastosowanie do oświadczeń składanych w postępowaniu: (…) Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. (…) Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

... ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń odnośnie sposobu sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej, w tym pliku w formacie .pdf, a w szczególności nie wykluczył sporządzenia takiego pliku poprzez zeskanowanie do niego wydrukowanego dokumentu, a co za tym idzie nie można odmówić oświadczeniu Przystępującego o przedłużeniu terminu związania ofertą, waloru dokumentu złożonego w postaci elektronicznej.

... przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia inicjatyw w zakresie składania dokumentów nawet bez wezwania Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, że samodzielnie uzupełniony przez wykonawcę dokument, zwalnia Zamawiającego z obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp polegającego na konieczności wezwania wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów w okolicznościach wskazanych w przywołanym przepisie.

Ostatnie 2019-11-07 2019-11-06 2019-11-05