Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2024-02-22 2024-02-15 2024-02-13 Losowe

Dodane w dniu: 2024-02-15

KIO 3060/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2023-11-17

Poprawienie innej omyłki (art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp), ma miejsce wtedy, gdy wykonawca w ofercie przyjął element zamówienia inny niż przewidziany został w dokumentach zamówienia, ale Zamawiający dokonując poprawy, nie zmienił treści oferty w istoty sposób.
W niniejszym stanie faktycznym wszystkie dane niezbędne do ustalenia ceny za daną pozycję wynikały wprost z kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót. Warto zauważyć, że poprawienie przedmiotowej omyłki nie spowodowało istotnej zmiany w treści oferty. Załączone do oferty kosztorysy składały się z ponad stu pozycji, omyłka dotyczyła wyłącznie dwóch pozycji. Jej poprawienie wymagało od Zamawiającego prostego działania polegającego na zmianie dwóch pozycji kosztorysu, tak aby odpowiadały one przedmiarowi robót, który był znany wszystkim wykonawcom. Ponadto, bez znaczenia pozostaje fakt że poprawienie omyłek doprowadziło do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Okoliczność, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana ceny oferty, nie stanowi okoliczności uniemożliwiających dokonanie poprawy.

Ostatnie 2024-02-22 2024-02-15 2024-02-13