Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2024-01-22 2024-01-19 2024-01-17 Losowe

Dodane w dniu: 2024-01-19

KIO 1543/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2023-07-06

Artykuł 256 Pzp nie może być traktowany przez Zamawiającego jako "narzędzie" służące do swobodnego i nieuzasadnionego unieważnienia postępowania.
Sama okoliczność powodująca, że dokonanie zmian w SWZ czy też bardziej szczegółowe doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w ocenie Izby nie stanowi wystarczającej przesłanki do unieważnienia postępowania. (…) aktualizacja uprawnienia Zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie wskazanego przepisu wymaga wystąpienia "okoliczności powodującej, że dalszej prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione", a więc Zamawiający musi wykazać, że w postępowaniu zaistniała okoliczność, która sprawiła, że niezasadne jest dalsze prowadzenie postępowania. W przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający natomiast wprost wskazał, że "nadal ma wolę udzielenia zamówienia w przedmiocie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Ł.", a więc, że uzasadnione i konieczne dla niego jest udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wprost potwierdza, że w niniejszym stanie faktycznym nie ziściła się przesłanka, umożliwiające unieważnienia postępowania, tj. niezasadność prowadzenia postępowania. Podkreślić należy, że unieważnienie postępowania, nawet na etapie wstępnym, nie powinno następować w sposób dowolny i nieuzasadniony.

Ostatnie 2024-01-22 2024-01-19 2024-01-17