Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-07-28 2022-07-26 2022-07-22 Losowe

Dodane w dniu: 2022-07-26

KIO 922/22, KIO 924/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2022-05-25

Fakt, że Zamawiający nie wskazał, że wady nieistotne nie będą stały na przeszkodzie odbioru robót budowlanych nie oznacza, iż ma on zamiar postępować niezgodnie z art. 647 Kc.
W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, inwestor ma obowiązek ich odbioru. Inwestor uprawniony jest oczywiście do oceny jakości odebranych robót, co może zostać odzwierciedlone w protokole odbioru. Przyjętą praktyką jest przy tym wyznaczenie terminu do usunięcia stwierdzonych w toku czynności odbiorowych usterek, które należy rozumieć jako wady nieistotne - wady nie uniemożliwiające prawidłowej eksploatacji wybudowanego obiektu. Stwierdzenie takich wad nieistotnych nie daje jednak inwestorowi prawa do odmowy odbioru przedmiotu robót budowlanych - odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Inwestor może dochodzić usunięcia wad na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, ale nie wpływa to na obowiązek odbioru robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia za ich realizację. (…) Podkreślenia wymaga, że postanowienia umowy nie muszą zawierać regulacji dotyczących każdego szczegółu wzajemnych obowiązków stron umowy w sytuacji, gdy obowiązki te zostały określone w przepisach prawa.

KIO 932/22 – Wyrok KIO – 2022-04-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-06-03

Okoliczność, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego, oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia, nie oznacza, że postępowanie jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji.
(…) Zamawiający ustalił warunki zamówienia po uprzednim rozeznaniu rynku i przeprowadzeniu wstępnych konsultacji wykonawcami, w tym odwołującym, a wykonawcy mieli różne podejścia do budowy i wdrażania Botów oraz przygotowywania tych procesów, dlatego Zamawiający nie starał się określać tych procesów na tym etapie, ponieważ byłoby to przedwczesne. Konkretne procesy oraz diagramy, będą określane po wyborze Wykonawcy i po podpisaniu umowy, wspólnie z Wykonawcą, na etapie projektu koncepcyjnego, podczas realizacji Etapu I. Zamawiający chciałby, aby powstała baza wiedzy, z której będzie mógł korzystać i ją poszerzać. Takie wskazanie oczekiwań Zamawiającego determinowane jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia możliwie jak najszerszego kręgu Wykonawców i Rozwiązań. Bardziej szczegółowy opis w tym zakresie mogłyby utrudnić konkurencje pomiędzy rozwiązaniami, co stałoby w sprzeczności z treścią art. 99 ust 4 Pzp.

Ostatnie 2022-07-28 2022-07-26 2022-07-22