Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-01-17 2022-01-05 2021-12-31 Losowe

Dodane w dniu: 2022-01-05

KIO 2799/21 – Wyrok KIO – 2021-10-25

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-11-22

Skoro Odwołujący złożył kartę katalogową modułu fotowoltaicznego potwierdzającą w wyższym zakresie spełnienie wymogu dotyczącego sprawności panelu, nie sposób uznać, że nie potwierdzała ona wskazanej w formularzu ofertowym sprawności na poziomie 23%.
Odwołujący w formularzu ofertowym podał nazwę i model zaoferowanego panelu fotowoltaicznego Tiger Pro 72HC-TV oraz określił jego sprawność na poziomie 23%, czyniąc tym samym zadość wymogom Zamawiającego. Na potwierdzenie ww. wymogu ocenianego w kramach kryteriów oceny oferty Wykonawca załączył kartę katalogową modelu "BIFACIAL", zawierającą pięć typów modułów, przy czym sprawność każdego z nich przekraczała oferowaną przez Odwołującego wartość na poziomie 23% (…). Jak wyjaśnił w toku rozprawy Odwołujący wskazana w formularzu ofertowym sprawność panelu fotowoltaicznego na poziomie 23% jest wartością gwarantowaną przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia, przy czym sprawność modułu nie jest jego cechą stałą, zależy od zastosowanej przez wykonawcę technologii i w zależności od niej oferowany moduł może osiągnąć sprawność nawet na poziomie 26,18%. W tym miejscu podnieść należy, że słusznie zauważył Odwołujący, iż Zamawiający nie wymagał od wykonawców podania w formularzu ofertowym mocy oferowanego modułu fotowoltaicznego określonej w PFU na poziomie 540 WP +/- 150, a każdy z modułów wskazanych w karcie katalogowej złożonej przez Odwołującego mieścił się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, a elementem różnicującym poszczególne typy modułów była ich moc (WP). (…) Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Zamawiający nierzetelnie ocenił ofertę Odwołującego w zakresie kryterium dotyczącego sprawności panelu fotowoltaicznego. (…) w okolicznościach przedmiotowej sprawy brak było przeszkód do wezwania Odwołującego do złożenia stosownych wyjaśnień treści oferty w zakresie dostrzeżonej przez Zamawiającego "rozbieżności" pomiędzy formularzem ofertowym, gdzie wykonawca zadeklarował sprawność modułu fotowoltaicznego na poziomie 23% a wartościami wynikającymi z karty katalogowej wyższymi niż podane w formularzu oferty.

Ostatnie 2022-01-17 2022-01-05 2021-12-31