Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-12-31 2021-12-29 2021-12-28 Losowe

Dodane w dniu: 2021-12-29

KIO 3188/21 – Wyrok KIO – 2021-11-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-12-15

Usługa przemieszczania pojemników nie jest konieczna do wykonania odbioru i wywozu odpadów, co oznacza, że usługa ta nie ma charakteru pomocniczego względem usługi związanej z odbieraniem odpadów.
Jak wyjaśniał sam Odwołujący przemieszczanie odbywać się może na wyraźne zlecenie Zamawiającego do wskazanego innego miejsca, w którym pojemniki będą nadal służyły zbieraniu odpadów. (…) O potrzebie zmiany miejsca lokalizacji pojemników mogą bowiem decydować potrzeby mieszkańców, czy też inne okoliczności które skłonią Zamawiającego do tej zmiany. Należy również zauważyć, iż odbiór odpadów musi odbywać się pojazdami do tego przystosowanymi, podobnie dotyczy to usługi przemieszczenia pojemników. Odwołujący wyjaśniał, iż przemieszczanie może dotyczyć nie tylko pojemników typu "dzwon", ale również większych, dla których przewiezienia konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów wyposażonych w możliwość podniesienia pojemnika. Chociaż nie można wykluczyć, iż w tym samym momencie pojemniki zostaną opróżnione, a następnie przemieszczone w inne miejsce, to jednak odbywać się to będzie tylko na wyraźne wskazanie Zamawiającego. Odbiór odpadów realizowany będzie natomiast cyklicznie, wg harmonogramu, bez konieczności oczekiwania na zlecenie od Zamawiającego. (…) Dokumentacja postępowania, w tym przyjęty sposób obliczenia ceny brutto oferty, jak również odmienny sposób rozliczania usługi przemieszczenia pojemników od usługi odbioru odpadów, wskazuje na rodzajowo różny charakter prac. Decydującym jest jednak argument związany z brakiem konieczności przemieszczenia pojemników dla wykonania usługi odbioru odpadów, co prowadzi do wniosku, iż przemieszczenie pojemników nie jest niezbędne dla usługi odbioru odpadów.

KIO 3137/21 – Wyrok KIO – 2021-11-15 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-12-13

Zamawiający mając wątpliwość, co do treści kart katalogowych, powinien zwrócić się do Odwołującego w trybie art. 223 ust. 1 zd.1 Pzp o wyjaśnienie treści oferty i ewentualnie, rozważyć możliwość wystąpienia o wyjaśnienia bezpośrednio do producenta.
(…) Izba w działaniach Zamawiającego dostrzegła naruszenie zasady przejrzystości i proporcjonalności, o której mowa w art.16 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, bowiem Zamawiający w treści SWZ nie przewidział szczegółowego badania próbki w postaci dostarczonego komputera na etapie oceny ofert, a obecnie na tym etapie, wybiórczo posłużył się kartami katalogowymi produktu ze strony producenta, mając świadomość, że mogą one zawierać informacje niepotwierdzone, co zostało przez niego przyznane na rozprawie i w konsekwencji zaniechał wyjaśnienia okoliczności umieszczenia w nazwie produktu dodatku z linii laptopów, która pozostaje w kolizji z modelem i symbolem komputera. W takiej sytuacji Zamawiający nie miał podstawy prawnej do skorzystania z przepisu art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp i odrzucenia oferty Odwołującego, lecz powinien był uprzednio wyjaśnić jej treść zgodnie z art.223 ust.1 zd.1 ustawy Pzp, a następnie zastosować przepis art.223 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

Ostatnie 2021-12-31 2021-12-29 2021-12-28