Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-09-01 2021-08-31 2021-08-30 Losowe

Dodane w dniu: 2021-08-31

KIO 1614/21 – Wyrok KIO – 2021-07-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-12

Przepisy Pzp nie zawierają katalogu przesłanek nieważności oferty.
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi oświadczenie woli wykonawcy. Do oceny ważności takiego oświadczenia, z mocy odesłania zawartego w art. 8 ust. 1 Pzp, zastosowanie znajdą zatem przepisy kodeksu cywilnego. O wadach oświadczeń woli stanowi Dział IV Kodeksu cywilnego, który zawiera zamknięty katalog wad stanowiących o nieważności oświadczenia woli. Są nimi: brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli, pozorność, błąd oraz groźba. Okoliczności faktyczne wskazane w odwołaniu nie referują do żadnej z tych przesłanek. Odwołujący nie wskazuje przepisu stanowiącego o nieważności oferty, a zarzut nieważności ofert U... i Konsorcjum S... opiera na przekonaniu, że stawka godzinowa, wskazana w kosztorysach ofertowych przez dwóch wykonawców konkurujących z nim o zamówienie publiczne, jest mniejsza niż minimalna stawka wyliczona przez odwołującego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy. Przesłanki odrzucenia oferty, zawarte w przepisach o charakterze eliminacyjnym, podlegają wykładni ścisłej. Okoliczności faktyczne wskazane przez odwołującego nie są powiązane z żadnym przepisem zawierającym sankcje odrzucenia oferty, stąd zarzut odwołania nie może być skuteczny.

Nie może znaleźć potwierdzenia zarzut zaniechania odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia wywodzony z SWZ, która wyraźnie ustala, że kosztorys ofertowy nie może być podstawą oceny oferty.
Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy to następca prawny art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Oba przepisy regulują ten sam zakres przedmiotowy różniąc się wyłącznie nomenklaturą. Poprzedni przepis stanowił in initio, że zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tożsamość obu norm powoduje aktualność myśli orzeczniczej wypracowanej pod rządami poprzedniej ustawy. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli aktualnie warunków zamówienia, to opisane w dokumentach zamówienia wymagania zamawiającego o charakterze merytorycznym dotyczące ilości, jakości, terminu lub innych warunków mających znaczenie dla wykonania przedmiotu zamówienia. W badanym postępowaniu kosztorys ofertowy nie stanowi, ani o spełnieniu wymagań zamawiającego opisanych w SWZ, ani o treści oferty, która podlega badaniu pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. Zamawiający wyraźnie ustalił w (…) SWZ pomocniczy charakter kosztorysu. Kosztorys może być użyteczny w określonych sytuacjach wynikłych przy wykonaniu umowy, z czym spójne jest stwierdzenie, że kosztorys nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert.

KIO 1763/21 – Wyrok KIO – 2021-07-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-17

Przystępujący nie ma obowiązku używać, czy kopiować pojęć użytych w warunku udziału w postępowaniu, a zamawiający i tak ma obowiązek ocenić przedkładane mu wykazy i referencje.
(…) zamawiający takiej oceny dokonał, zaś odwołujący podważając prawidłowość oceny zamawiającego powinien wykazać, że doświadczenie wykazane przez przystępującego nie obejmowało inwentaryzacji, czy projektów odpowiadających postawionemu warunkowi. Przy czym takie udowodnienie w ocenie Izby nie może sprowadzać się tylko do podważenia, że w wykazie lub referencji nie padły sformułowania ściśle takie jak u zamawiającego w warunku, ale wykazać, że rzeczywiście dana inwestycja nie obejmowała wymaganych przez zamawiającego elementów.

Ostatnie 2021-09-01 2021-08-31 2021-08-30