Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-08-31 2021-08-30 2021-08-24 Losowe

Dodane w dniu: 2021-08-30

KIO 1520/21 – Wyrok KIO – 2021-07-22

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-09

Użycie spójnika "i" w SWZ oznacza, że Zamawiający, w celu skutecznego doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień, zobowiązany był również do przesłania treści wezwania na adres poczty elektronicznej Odwołującego, a nie tylko na platformę ePUAP.
Zamawiający nie dochował w pełni przyjętego w SWZ sposobu komunikacji z Odwołującym, co miało, zdaniem Izby, wpływ na możliwość terminowego udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny. Przedmiotowe wezwanie zostało bowiem przekazane wyłącznie poprzez platformę ePUAP, zgodnie zaś z postanowieniami SWZ komunikacja z wykonawcami miał odbywać się dodatkowo poprzez użycie poczty elektronicznej. (…) określając sposoby komunikowania się z wykonawcami, Zamawiający posłużył się spójnikiem "i". Zdaniem Izby właśnie wykładania literalna spornego zapisu SWZ potwierdza zasadność stanowiska prezentowanego przez Odwołującego. Słusznie bowiem wykonawca założył, że sporne postanowienie SWZ należy interpretować w ten sposób, że korespondencja Zamawiającego będzie również przesyłana wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Pozostaje to w spójności z informacjami zawartymi w formularzu oferty, w którym wykonawcy w pkt 9 właśnie wskazywali adres poczty elektronicznej do porozumienia się z Zamawiającym w sprawach dotyczących postępowania przetargowego. (…) Jeśli zaś celem Zamawiającego było dopuszczenie różnych kanałów komunikacji, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z jednego uznaje się za skuteczne względem wykonawcy, to wówczas stosowane zapisy powinny znaleźć odzwierciedlenie w SWZ chociażby poprzez użycie spójnika "lub" "albo". (…) W ocenie Izby brak jest podstaw utożsamiania automatycznego powiadomienia generowanego przez ePUAP o złożeniu przez Zamawiającego pisma w postępowaniu z przesłaniem takiego pisma na skrzynkę elektroniczną wskazaną przez Odwołującego w ofercie. Ani z treści "Zgłoszenia sprawy od Zamawiającego do wykonawcy" ani z potwierdzenia nadania wiadomości przez ePUAP nie wynika, że treść wezwania została również przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu oferty Odwołującego.

KIO 1662/21 – Wyrok KIO – 2021-07-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-17

Skoro dane do poprawienia omyłki nie były zawarte w treści oferty, a Odwołujący dokonywał dopiero ich obliczenia na skutek zgłoszonych wątpliwości Zamawiającego, to trudno uznać, aby była to omyłka, którą Zamawiający mógłby poprawić.
Zamawiający prawidłowo uznał, że omyłka poczyniona przez Odwołującego w ofercie nie podlega poprawieniu. (…) aby poprawić ofertę w taki sposób, na jaki wskazywał Odwołujący, Zamawiający musiałby uzupełnić ofertę o informacje, które nie wynikały z żadnego innego miejsca oferty. Ponownie należy podkreślić, że to Wykonawcy zostali zobowiązani przez Zamawiającego do przedstawienia poprawnej kalkulacji, która będzie obejmowała wszelkie koszty wynikające z przepisów prawa. Nie było rolą Zamawiającego dokonywanie obliczeń wszelkich składek. Informacje o składkach, zwolnieniach od uiszczanych składek, pochodzą od Odwołującego. (…) Nie jest tak, jak twierdził Odwołujący, że "zamawiający posiadał wszystkie niezbędne informacje, które powinny stanowić podstawę do poprawienia omyłki (czy to oczywistej czy innej)". Zamawiający (…), powziął wątpliwości co do wskazanej kalkulacji stawki, dlatego wezwał Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty.

Ostatnie 2021-08-31 2021-08-30 2021-08-24