Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-05-05 2021-05-04 2021-05-02 Losowe

Dodane w dniu: 2021-05-04

KIO 377/21 – Wyrok KIO – 2021-03-03

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-31

Brakujący dokument miał charakter oferty sensu stricto, której treść w sposób bezpośredni kształtowała zobowiązanie wykonawcy i znajdowała odzwierciedlenie w przyszłej umowie. Brak tego dokumentu przesądzał o niezgodności oferty z treścią SIWZ.
Zamawiający (…) wymagał wprost złożenia wraz z ofertą specyfikacji cenowo - ilościowej, czyli uczynił jej zawartość merytoryczną istotnym elementem treści oferty, podobnie jak sam formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które miały stanowić ofertę (…). W samej zaś specyfikacji cenowo - ilościowej wykonawca był zobligowany podać wycenę poszczególnych pozycji, odpowiadających zakresowi rzeczowemu zamówienia (…). Jednocześnie w samej treści IPU (…) zawarte jest wprost odniesienie do ceny w ujęciu przedstawionym w specyfikacji cenowo - ilościowej, który to dokument ma stanowić również załącznik nr 1 do umowy. Informacje zawarte w tejże specyfikacji mają bezpośrednie przełożenie na treść przyszłej umowy i kształtują zobowiązanie wykonawcy w podstawowej jego warstwie, odnoszącej się do wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia za poszczególne elementy zamówienia.

Brak wymaganej treści oferty nie może podlegać jakimkolwiek uzupełnieniom, czy to w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, czy też w trybie art. 87 ust. 1 Pzp.
Na skutek braku przedłożenia przez Odwołującego specyfikacji cenowo - ilościowej nie doszło do przedstawienia wymaganych informacji cenowych, składających się na treść oferty. Wobec powyższego oferta nie może podlegać wyjaśnieniom, skoro nie ma wymaganej treści oferty, nie ma tym samym przedmiotu wyjaśnień w tym zakresie. W przypadku braku danych w ofercie, do których złożenia wykonawca był zobligowany, niemożliwe jest ich wskazanie w terminie późniejszym. Zatem nie sposób twierdzić, że Zamawiający mógł skorzystać z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, który dotyczy możliwości żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Instytucja wzywania do wyjaśnień dotyczy tej części oferty, która jest nieprecyzyjna, niejasna, dwuznaczna, budząca wątpliwości interpretacyjne, lecz jest wyrażona w treści oferty. Nie dotyczy to tej części oferty, co do której wykonawca powinien był wskazać konkretne dane, lecz tego zaniechał.

KIO 568/21 – Wyrok KIO – 2021-03-19

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-09

Zamawiający nie zdefiniował w SIWZ, co rozumie przez "współwykonywane" projekty, nie określił zakresu ilościowego i merytorycznego udziału w opracowaniu projektu. W związku z tym, nie może być ono, na etapie oceny ofert, interpretowane w sposób zawężający
(…) zasadnie Zamawiający przyjął, że współwykonywaniem jest merytoryczny udział w procesie projektowym, mający na celu uzyskanie określonych w założeniach projektowych wartości parametrów opisujących akustykę wnętrza sali. Skoro P... była odpowiedzialna za projektowanie akustyki m.in. Wielkiej Sali Koncertowej do grudnia 2009 r. (wówczas nastąpiło sfinalizowanie projektu budowlanego), a następnie nastąpiły zmiany polegające na tym, N... stała się głównym konsultantem odpowiedzialnym za akustykę wnętrza Wielkiej Sali Koncertowej, natomiast P... od tego momentu w obrębie Wielkiej Sali Koncertowej była odpowiedzialna za projektowanie zmiennej akustyki wnętrza, ochrony przeciwdźwiękowej oraz kompletu systemów technologii estradowej, nie może to oznaczać, że w świetle SIWZ P... nie może być uznana za współautora projektu.

KIO 380/21 – Wyrok KIO – 2021-03-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-31

Szacowanie wartości zamówienia może mieć skutek dla postępowania, ale w tylko w sytuacji, gdyby błędy popełnione przy szacowaniu miały skutek dla samej procedury.
Kwestia szacowania wartości zamówienia została w sposób dostateczny wyjaśniona przez Zamawiającego, który podane w protokole kwoty faktycznie utożsamiał z środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia wyrażonymi w wartościach brutto. Zamawiający popełnił błąd wpisując w protokole te kwoty jako wartość szacunkową, która powinna być wyrażona w kwocie netto. Była to jedyna przyczyna rzekomej wady postępowania. (…) Zamawiający w sposób rzetelny dokonał szacowania na podstawie danych historycznych. Zostało to szczegółowo udokumentowane ze wskazaniem faktur miesięcznych, wyznaczających poziom dotychczasowych kosztów świadczenia usługi. Omyłka popełniona przy określaniu w protokole postępowania wartości szacunkowej miała wyłącznie charakter techniczny i nie wpływała na samą wycenę, jak i na ocenę ofert.

Ostatnie 2021-05-05 2021-05-04 2021-05-02