Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-03-24 2021-03-13 2021-02-25 Losowe

Dodane w dniu: 2021-03-13

KIO 76/21 – Wyrok KIO – 2021-02-09

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-26

Działanie zamawiającego, który w treści wezwań doprecyzowywał jaka była jego intencja przy formułowaniu warunku w zakresie doświadczenia, wprowadzając definicje, których w treści SIWZ nie zawarł, należy uznać za nieuprawnione - spóźnione.
… zamawiający z jednej strony przyznał w treści wezwania, że ponieważ mogło dojść do odmiennej interpretacji definicji "sieci kanalizacyjnej" zalicza doświadczenie dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej. Z drugiej strony jednak stwierdził, że zaliczy doświadczenie w zakresie kanalizacji deszczowej, ale wyłącznie w zakresie tożsamym do określonego w postępowaniu przedmiotu zamówienia tj. wyłącznie w zakresie kanałów o określonej średnicy i przeznaczeniu. Takie rozumienie treści warunku nie może zostać zaaprobowane z tego powodu, że nie zostało to opisane i nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentacji tego postępowania. Zamawiający nie był uprawiony, aby na etapie oceny złożonych ofert (w piśmie wzywającym odwołującego do złożenia wyjaśnień) doprecyzowywać jakie elementy sieci kanalizacyjnej zostaną przez niego uznane, a jakie nie zostaną zaliczone i powoływać się na niewprowadzone do SIWZ definicje czy też odnosząc się do zakresu zamówienia, które zostanie zrealizowane. To, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, formułowany jest w oparciu o zakres zamówienia, które ma zostać wykonane w ramach umowy, nie przesądza jeszcze, że ogólny w swojej treści warunek można interpretować poprzez pryzmat tego opisu i wprowadzać na etapie postępowania do niego nowe treści, które nie znajdują odzwierciedlenia w pierwotnym jego brzmieniu.

KIO 3538/20 – Wyrok KIO – 2021-02-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-26

Skoro Zamawiający określił wymaganie, aby pozycja "budowa budynku" nie przekraczała 45% wartości netto oferty, to wykonawca powinien zastosować się do tego wymagania.
Wartość pozycji Nr 2 "Budowa budynku" w Tabeli Elementów Scalonych została określona na 12.347.312,91 zł, co stanowi 45,001875% wartości oferty (okoliczność bezsporna). (…) Postanowienia wzoru Tabeli Elementów Scalonych miały charakter jednoznaczny, wiążący wszystkich wykonawców, a zatem każde nawet najmniejsze przekroczenie równowartości 45% wynikającej z określenia proporcji ceny netto zaoferowanej przez danego Wykonawcę za realizację robót budowlanych w ramach zadania: Budowa budynku, w odniesieniu do całkowitej ceny netto oferty składanej przez danego Wykonawcę, powinno skutkować uznaniem, że Tabela Elementów Scalonych została sporządzona w sposób niezgodny ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

KIO 3340/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-24

Odwołujący powinien przewidzieć ryzyka, jakie wiążą się z przesyłaniem i podpisywaniem dokumentów na platformie zakupowej na ostatnią chwilę i tylko jego obciążają powstałe z tego tytułu negatywne konsekwencje.
Zestawienie złożone przez Zamawiającego wskazuje także wprost, że Odwołujący dodał plik oferty do weryfikacji poprawności podpisu dopiero o godz. 10:00:51, czyli już po upływie terminu składania ofert, czego konsekwencją było wygenerowanie przez platformę o godz. 10:00:52 komunikatu, że nie udało się prawidłowo podpisać i wysłać oferty. Ponadto Izba stwierdziła w oparciu o przedstawione zestawienie wygenerowanych logów, że Odwołujący nie podejmował wcześniejszych prób złożenia oferty. Wszystkie powyższe okoliczności w ocenie Izby wskazują, że przyczyną braku możliwości złożenia oferty przez Odwołującego nie była wadliwość działania platformy zakupowej, lecz brak dochowania należytej staranności przez Odwołującego, który zbyt późno przystąpił do składania oferty, co z kolei spowodowało, że nie zdążył jej opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przed godziną 10:00, tj. przed upływem terminu składania ofert.

KIO 3508/20 – Wyrok KIO – 2021-01-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-23

Skoro Zamawiający nie podał szczegółowych wymagań, poprzez jasne i precyzyjne wyłączenie możliwości sporządzenia projektu w oparciu o technologię modułową, uznać należało, że oferta, oparta o tą technologię, jest zgodna z SIWZ.
W żadnym miejscu SIWZ w tym z OPZ nie wynikał obowiązek sporządzenie projektu w preferowanej przez Zamawiającego technologii. Okoliczność natomiast, że Zamawiający wolałby aby właśnie ta technologia została zaoferowana, m. in. z powodu przyszłych ewentualnych prac adaptacyjnych nie może wpływać na ocenę zgodności oferty z treścią SIWZ. Ocena ta bowiem musi nastąpić poprzez odniesienie wymagań wynikających z SIWZ do treści oferty. (…) Kody te [CPV] mają bowiem za zadanie przede wszystkim ułatwić wykonawcom wyszukiwanie konkretnych zamówień. Ich celem jest poprawienie przejrzystości ogłoszeń o zamówieniach poprzez standaryzację opisu przedmiotu zamówień publicznych. Podkreślić jednak należy, że zamieszczenie kodu CPV w SIWZ nie wyczerpie nigdy opisu przedmiotu zamówienia. Zawsze jest potrzebna informacja o szczegółowych wymogach technicznych czy funkcjonalnych, o ilościach i terminach, a także o dopuszczalnych i niedopuszczalnych przez Zamawiającego rozwiązaniach.

Zamawiający uznając złożone wyjaśnienia za niewystarczające musi wykazać, że przyjęte przez wykonawcę założenia są nierealne, nieprawidłowe, nierynkowe, to zaś przekłada się na cenę oferty i czyni tę cenę rażąco niską.
Zamawiający skupił się jedynie na stwierdzeniu, że zastosowanie przez Odwołującego technologii modułowej, zamiast preferowanej przez Zamawiającego technologii tradycyjnej, nie pozwoliło mu przyjąć zaoferowanej kwoty oraz przesłanych wyjaśnień do zaoferowanej ceny. Słuszne są więc twierdzenia Odwołującego, że jedynymi punktami odniesienia oceny ceny oferty była dla Zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia oszacowana dla zastosowania technologii tradycyjnej i cena drugiej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu, która przewidywała właśnie wykonanie projektu przy uwzględnieniu technologii tradycyjnej.

KIO 3202/20 – Wyrok KIO – 2020-12-18

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-11

Wykonawca jest uprawniony do powoływania się na doświadczenie w realizacji określonym prac nabyte w ramach konsorcjum. Należy jednak ocenić rzeczywisty wkład tego wykonawcy w realizację prac związanych z wykonaniem określonego zadania przez to konsorcjum.
… zarówno z treści wykazu, jaki z treści złożonych referencji nie wynika, jaki był faktycznie udział ZPU Międzyrzecz w realizacji owych zadań. Jak wskazano już powyżej na etapie badania i oceny ofert Zamawiający nie posiadał żadnych szczegółowych informacji w tym zakresie i nie występował też do Przystępującego o wyjaśnienie tej kwestii. Wobec tego Izba uznała, że w tym przypadku Zamawiający błędnie uznał, że wykonawca FITTING w sposób prawidłowy i niebudzący wątpliwości wykazał, przy pomocy zasobów ZPU Międzyrzecz, że spełnienia warunek udziału w postępowaniu (…). Izba doszła do przekonania, że w tym przypadku Zamawiający powinien był zastosować procedurę wyjaśniającą wskazaną w art. 26 ust. 4 Pzp

KIO 3113/20 – Wyrok KIO – 2020-12-17

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-11

Największa różnica pomiędzy wezwaniem z art. 87 ust. 1 i art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy pzp polega na ich konsekwencjach dla oferty wykonawcy.
… w przypadku zastosowania wezwania opisanego w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, brak złożenia wyjaśnień lub złożenie takich wyjaśnień, które prowadzą do uznania przez zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę, powoduje odrzucenie tej oferty. Natomiast wezwanie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma takich formalnych konsekwencji (jakkolwiek może mieć realne) - niezłożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień nieprzekonujących powoduje utratę przez wykonawcę możliwości zajęcia stanowiska w sprawie swojej oferty i pozostawienie zamawiającemu decyzji co do jej odrzucenia lub nie. Drugą różnicą w konsekwencjach jest to, że zamawiający nie może dokonać formalnego odrzucenia oferty jako zawierającej rażąco niską cenę bez wezwania do wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podczas gdy z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wiążą się takie zakazy. Trzecią zaś konsekwencją jest to, że wykonawca - widząc jako podstawę wezwania art. 87 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - musi być świadomy powyższych konsekwencji i wiedzieć, jakie mogą być skutki nieudzielenia wyjaśnień lub wyjaśnień ogólnikowych i nieprzekonujących.

Inżynieria cenowa - jednoczesne zaniżenie ceny usługi objętej podatkiem w wysokości 23% i zawyżenie ceny objętej podatkiem w wysokości 8%, jeśli rzeczywiście zaistniała - nie może być akceptowana na gruncie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.
Daje bowiem takiemu wykonawcy nieuzasadnioną przewagę w postaci 15% ceny oferty (lub jej części). Narusza więc interes innych wykonawców, którzy prawidłowo ujęli podatek od towarów i usług. Zwłaszcza, że w niniejszym postępowaniu - jak wskazał Odwołujący - to właśnie różnica w kwocie podatku od towarów i usług wynikającej z zastosowanej stawki podatku spowodowała, że oferta Przystępującego okazała się korzystniejsza cenowo, a tym samym zajęła pierwsze miejsce w rankingu ofert. Z drugiej strony narusza także interes zamawiającego - i to nie tylko przez nieprawidłową identyfikację oferty najkorzystniejszej - ale także jako podmiotu ponoszącego realny koszt podatku i/lub rozliczającego podatek od towarów i usług na podstawie otrzymywanych od wykonawców faktur.

KIO 3293/20 – Wyrok KIO – 2021-01-04

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-02

Zarzut musi być skonkretyzowany. Kluczowe znaczenie ma podanie w treści odwołania wyczerpującego uzasadnienia faktycznego zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę poprawności zachowań zamawiającego.
Nie sposób uznać zatem za wystarczające zwrócenie uwagi na istnienie określonego problemu, czy proste zasygnalizowanie, że pewien wymóg może nie być uzasadniony w okolicznościach danego przypadku, lecz niezbędne jest przedstawienie argumentacji potwierdzającej fakt naruszenia przepisów prawa, wykazującej spełnienie wszystkich przesłanek wskazanych w treści przepisu, którego naruszenie zamawiającemu się zarzuca. Jest to tym bardziej istotne, że granice rozpoznania sprawy przez KIO są ściśle określone przez zarzuty odwołania, na co wskazuje art. 192 ust. 7 ustawy Pzp. Konsekwencją powyższego jest fakt, iż rozszerzanie podstaw faktycznych zarzutów po upływie terminu na wniesienie odwołania, na późniejszym etapie postępowania odwoławczego, w szczególności na rozprawie, stanowi działanie spóźnione, a tak podniesiona argumentacja nie może stanowić dla Izby podstawy rozstrzygnięcia.

Okoliczność, że Odwołujący może nie posiadać ambulansów o wymiarach umożliwiających przewóz wymaganej aparatury medycznej lub, że tego rodzaju wymóg może utrudnić złożenie oferty, nie stanowi dostatecznej podstawy do stwierdzenia naruszenia konkurencji.
Odwołujący nie powoływał się na niejednoznaczność czy nieprecyzyjności postanowień OPZ w odniesieniu do wymagań dotyczących przewozu "sztucznej nerki" - wręcz przeciwnie, ich treść nie budziła u Odwołującego wątpliwości interpretacyjnych. Odwołujący nie wskazywał także, aby przedmiot zamówienia nie uwzględniał wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Odwołujący kwestionował jedynie zasadność takiego rozwiązania z perspektywy utrudnienia konkurencji i zasady proporcjonalności, przy czym szerszego wywodu w tym zakresie również nie przedstawił. Jednocześnie Odwołujący nie zakwestionował argumentacji Zamawiającego, który wskazywał, że na rynku szeroko dostępne są ambulanse o większych wymiarach. (…) To na Odwołującym spoczywał ciężar wykazania tej potencjalnej możliwości wystąpienia utrudniania konkurencji, czemu zdaniem Izby Odwołujący nie sprostał.

Ostatnie 2021-03-24 2021-03-13 2021-02-25