Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-03-13 2021-02-25 2021-02-24 Losowe

Dodane w dniu: 2021-02-25

KIO 39/21 – Wyrok KIO – 2021-02-02

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-17

Tak jak Odwołujący nie może formułować nowych zarzutów na rozprawie, tak i Zamawiający nie może formułować nowych podstaw, w tym wypadku odrzucenia, ponad to, co znajdowało się w informacji o odrzuceniu.
Izba związana jest podstawą odrzucenia zawartą w informacji o odrzuceniu, czyli jego zakresem. Szereg zarzutów znajdujących się w odpowiedzi na odwołanie i związanych z nim dowodów stanowiło nowe okoliczności nie mieszczące się w podstawie faktycznej odrzucenia.

Bliskie relacje rodzinne, nie mogą same w sobie stanowić podstawy do stwierdzenia zmowy przetargowej.
Zamawiający wyjaśnił na rozprawie to w ten sposób, że pani S. Ś. znała treść oferty p. D. Ś., podpisując jej ofertę, czyli złożyła de facto dwie oferty, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż miała przewagę konkurencyjną nad innymi Wykonawcami. Jednakże Zamawiający w żaden sposób nie wykazał jak tą okoliczność należy rozumieć w kontekście oferty p. D. Ś., która wniosła odwołanie. Inaczej mówiąc, jak należy rozumieć, w jaki sposób ta okoliczność wpływała na ofertę p. D. Ś. Samo bowiem podpisanie oferty podpisem elektronicznym przez inną osobę umocowaną do tego w imieniu właściciela nie świadczy jeszcze o czynie nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo należy zauważyć, że skoro, jak oświadczył do protokołu Zamawiający, p. S. Ś. złożyła ofertę wcześniej, to nie wiadomo jak miałaby wpłynąć ta okoliczność na jej ofertę, tj. złożenie oferty przez innego Wykonawcę, skoro jej własna oferta była już złożona. (…) Izba nie stwierdziła podstaw do stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji (…) dla wykazania zawarcia (zmowy przetargowej), nie jest wymagane dysponowanie bezpośrednim dowodem np. w postaci pisemnego porozumienia określającego taki bezprawny cel. Natomiast całkowicie wystarczające jest, aby całokształt okoliczności sprawy pozwalał na racjonalne i logiczne wyprowadzenie wniosku, że doszło do zawarcia zmowy przetargowej.

KIO 22/21 – Wyrok KIO – 2021-01-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-16

Realizacja zamówienia z udziałem osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, nie stanowi realizacji zamówienia poprzez korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego, czy też realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy.
Zawarcie umowy zlecenia powoduje, że między zleceniodawcą a zleceniobiorcą powstaje stosunek dysponowania bezpośredniego, co oznacza iż wykonawca będzie realizował zamówienia z udziałem zasobów własnych, a nie z udziałem podwykonawcy.

Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
Samo zadysponowanie określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium (…) na rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia. Przepisy ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. nie wiążą w tym zakresie żadnego skutku prawnego z załączeniem do złożonej oferty dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoty wadium. Złożenie dyspozycji przelewu przez wykonawcę nie zabezpiecza bowiem na gruncie Pzp w sposób należyty interesu Zamawiającego, który w sytuacji wystąpienia okoliczności przewidzianych w ustawie Pzp potencjalnie mógł nie dysponować kwotą wadium, a tym samym nie mógłby skutecznie zaspokoić z tego tytułu roszczeń. Zatem czynność stanowiąca polecenie wykonania przelewu nie może być utożsamiana z pojęciem wniesienia wadium w pieniądzu w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 3 ustawy Pzp.

KIO 8/21 – Wyrok KIO – 2021-01-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-11

To, iż istnieje wielu wykonawców obiektów w systemie danego producenta nie oznacza jeszcze, że do ograniczenia konkurencji nie doszło.
… zamawiający zamierzał odwoływać się do parametrów wynikających z wytycznych World Athletics jak i normy PN-EN 14877-2014, oraz normy dotyczącej mrozoodporności. Jednakże o ile odwołał się do samych parametrów, to jednak zaostrzył znacząco zakresy tych parametrów, co niewątpliwie w ocenie Izby (…) zawęziło dostęp do zamówienia. (…) skoro tylko jeden producent ma wielu licencjonowanych wykonawców, to również inny producent może posiadać wielu swoich, którzy również mogliby się ubiegać o przedmiotowe zamówienia. Izba dostrzega tu, że w tym konkretnym postępowaniu konkurencyjność odnosi się tak do samych oferowanych systemów nawierzchni, jak i konkurowania jakością wykonawstwa. (…) Izba nie kwestionuje, że zamawiający może dopasować zamówienie do swoich obiektywnych potrzeb, ale w ocenie Izby zamawiający powinien umieć wykazać, że to zawężenie gwarantuje mu wyższą jakość, większą użyteczność czy trwałość.

KIO 3450/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-18

Właściwe wykazanie swojej rzetelności w ramach procedury samooczyszczenia, powoduje, że nie zachodzi podstawa do wykluczenia wykonawcy.
... odwołujący wskazał na szereg podjętych przez niego środków, z których dwa, w ocenie Izby, są wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, tj.: ▪️ fakt, że odwołujący zaprzestał współpracy z podwykonawcą bezpośrednio odpowiedzialnym za nienależyte wykonanie robót w stopniu istotnym, ▪️ fakt, że odwołujący zrezygnował z realizacji kontraktów z zakresu uszczelniania zbiorników wodnych i stosowania technologii Hydroclick. Ww. podjęte przez odwołującego środki są odpowiednie, w ocenie Izby, do zapewnienia, że nie powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku umowy zawartej z G... . Środki te bowiem służą zapobieżeniu sytuacji, w której brak doświadczenia wykonawcy (...) i nieprawidłowe działania jego podwykonawcy doprowadziły do nienależytego wykonania umowy. Skoro zatem odwołujący przede wszystkim zrezygnował z realizacji kontraktów z zakresu uszczelniania zbiorników wodnych i nie kontynuuje współpracy z podwykonawcą, któremu powierzył wykonanie umowy zawartej z G..., to uzasadnione jest stwierdzenie, że podjęte przez niego środki w ramach samooczyszczenia są wystarczające.

KIO 3398/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-10

Zamawiający poprawia omyłkę wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę. Niedopuszczalne jest jednak dokonywanie takich zmian, które powodowałyby ingerencję w treść oferty i kreowały nową jej treś
Oświadczenie złożone przez wykonawcę w formularzu oferty, dotyczące terminu w którym zamierza zrealizować zamówienie było w swojej treści jednoznaczne. Zadeklarował on bowiem, ze zrealizuje zamówienie w terminie 25 dni. Wprawdzie wykonawca wskazał również terminy cząstkowe, na wykonanie poszczególnych zakresów, ale nie sposób przyjąć, że to ich sumowanie określało maksymalny termin realizacji zamówienia, a nie odwrotnie tj. że termin na realizację zadania określony w ofercie był jednoznaczny i intencją wykonawcy było dostosować terminy cząstkowe w taki sposób, aby w rezultacie wykonać całe zadanie w terminie maksymalnym. Świadczy o tym oświadczenie złożone w treści oferty. Odwołujący deklarując bowiem terminy wykonania poszczególnych elementów składających się na to zadanie oświadczył, że wykona je w termie "do". Tym samym jak słusznie zauważył odwołujący jego intencją było, aby poszczególne etapy zostały zrealizowane w terminie "nie dłuższym niż" a cały zakres w terminie 25 dni. Izba podziela zatem stanowisko odwołującego, że możliwe są różne warianty terminów realizacji poszczególnych etapów, niezmienny jednak pozostanie termin określony w formularzu oferty na wykonanie całości zamówienia. Nie mamy zatem do czynienia z omyłką, w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a tym samym zamawiający nie był uprawniony do dokonywania zmian w treści złożonej oferty.

KIO 3393/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-19

Kalkulacja ceny wykonawcy nie może zostać dokonana w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalonego sposobu płatności.
Odwołujący oparł odwołanie na twierdzeniu, że Zamawiający nie zawarł zakazu przenoszenia zysku pomiędzy pozycjami Formularza ofertowego, a zatem wykonawcy mogli swobodnie kalkulować zysk z jednej pozycji Formularza ofertowego w innej pozycji. Izba nie zgodziła się z ww. stanowiskiem. Przyznać należy, że wykonawca powinien mieć swobodę w kalkulowaniu oferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Swoboda ta w określonych sytuacjach doznaje jednak ograniczeń. (...) Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia oraz ustalony sposób płatności bez wątpienia wskazują na to, że usługi objęte postępowaniem powinny być skalkulowane osobno, a wszelkie koszty ich realizacji ujęte w cenie danej usługi. Przyjęty sposób rozliczenia zamówienia uprawniał też Zamawiającego do oceny kwot zaoferowanych w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego.

KIO 3499/20 – Wyrok KIO – 2021-01-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-06

Samo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji danego zamówienia i nie świadczy o możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na realizację postępowania będącego przedmiotem oceny.
Trudno bezwzględnie wymagać od wykonawców biorących udział w licznych postępowaniach przetargowych lub realizujących wiele kontraktów jednocześnie, aby przystępując do składania ofert musieli angażować każdorazowo personel dla danego postępowania, wyłączając go z udziału w wykonywaniu innych zadań czy z innych postępowań przetargowych, nie mając jednocześnie wiedzy, czy w rzeczywistości będą określone zamówienie realizować oraz pewności co do terminu rozpoczęcia robót. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia personel wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby realizacji danego zadania i czy wykonawca jest to w stanie wykazać w toku postępowania.

KIO 3480/20 – Wyrok KIO – 2021-01-22

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-09

Zmiana treści OPZ, będącej podstawą faktyczną zarzutu odwołania, doprowadziła do tego, że zarzut stał się bezprzedmiotowy, nie istnieje bowiem substrat zaskarżenia w postaci kwestionowanego w odwołaniu wymagania.
… fakt, iż dokonana przez Zamawiającego zmiana nie odpowiada w pełni żądaniu sformułowanemu w odwołaniu, nie może przesądzać o aktualności zarzutu. Należy bowiem odróżnić treść zarzutu, tj. twierdzenia wykonawcy co do kwestionowanych postanowień SIWZ, oparte na określonych okolicznościach faktycznych i prawnych, od przedstawionego w odwołaniu żądania, sprowadzającego się do wnioskowania o nadanie kwestionowanym postanowieniom konkretnego brzmienia. To treść zarzutu wyznacza granice rozpoznania sprawy przez Izbę.

KIO 3481/20 – Wyrok KIO – 2021-01-20

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-10

Skoro pewne pozycje we wzorze zostały przez zamawiającego przekreślone, to wykonawca miał uzasadnione powody aby przypuszczać, że nie jest to działanie przypadkowe i w konsekwencji nie musiał ich wypełniać.
... sposób sporządzenia TER nie stanowił podstawy to odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Izby przez "treść oferty" rozumie się jej merytoryczną zawartość, czy element zobowiązania wykonawcy a nie elementy o charakterze formalnym. (...) To zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem SIWZ. Jeśli jakieś pozycje we wzorze, który należy wypełnić są wykreślone, to wykonawca ma pełne prawo założyć, że jest to celowe, a nie przypadkowe.

KIO 3297/20 – Wyrok KIO – 2021-01-14

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-06

Poprawienie omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie może prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, jeśli oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw.
Zamawiający z jednej strony miał świadomość, iż możliwość poprawienia błędów w ofertach musi być jasna, oczywista, wynikać z danych zawartych w samej ofercie bez jej uzupełnienia przez wykonawcę, z drugiej zaś strony zwrócił się do Przystępującego o podanie cen jednostkowych dla pozycji nr 233, 234 i 235 przedmiaru robót, co też miało umożliwić ewentualne dokonanie poprawy oferty wykonawcy. (…) Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynika zatem, że w zakresie poz. 233, 234 oraz 235 kosztorysu branży budowlanej Zamawiający w oparciu o treść oferty złożoną przez Przystępującego nie był w stanie dokonać samodzielnej poprawy treści oferty P(1)... .

KIO 3348/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-05

Choć Zamawiający związany jest żądaniami odwołania, które uwzględnia, to w celu wykonania tych żądań może korzystać z procedur i przepisów Pzp wykonanie tych żądań poprzedzających.
Zamawiający słusznie zastosował po uwzględnieniu odwołania treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, by właśnie wątpliwości co do kalkulacji ceny ofertowej, na które zwracał we wniesionym odwołaniu Odwołujący wyjaśnić. Działanie takie nie stoi w sprzeczności z czynnością uwzględnienia odwołania. (…) Uwzględnienie zarzutów odwołania nie może bowiem prowadzić do wykonania czynności niezgodnych z przepisami Pzp. (…) Jeśli podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynności Zamawiającego są sprzeczne z żądaniem zawartym w uwzględnionym odwołaniu, wykonawca pierwotnie składający odwołanie posiada uprawienie do zaskarżenia tych czynności i ich weryfikacji przez Izbę w ramach kolejnego postępowania odwoławczego, co miało miejsce w ramach obecnego postępowania odwoławczego. Niewypełnienie tego obowiązku wprost przez Zamawiającego ma jedynie ten skutek, iż wykonawca - Odwołujący może ponownie wnieść odwołanie od powtórzonej czynności, powołując się na te same okoliczności, które legły u podstaw uwzględnionych wcześniej zarzutów, a Izba w nowym postępowaniu odwoławczym oceni merytoryczną zasadność zarzutów takiego odwołania, samo zaś odwołanie nie będzie podlegało odrzuceniu. W ten sposób interes Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym został zabezpieczony.

Uprawnione jest wezwanie danego wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeżeli uzyskane wstępnie wyjaśnienia nie rozwiewają wszystkich wątpliwości Zamawiającego. Generalnie czynność ponownego wezwania do wyjaśnień nie jest zabroniona.
… skierowane do Przystępującego wezwanie nie było kolejnym ogólnym dokumentem ale wskazywało jakie elementy z już przedstawionych wyjaśnień zdaniem Zamawiającego wymagają doprecyzowania, tak by ocena oferty mogła zostać dokonana w pełnym aspekcie analizy wyjaśnień. Również trzecie z wezwań Zamawiającego odnosiło się do kosztów ponoszonych za zakup paliwa i oszczędności materiałów przez Wykonawcę. To zatem Zamawiający generował elementy pytań, na które chciał otrzymać bardziej szczegółową odpowiedź, niż wynikała ze złożonych wyjaśnień i przedstawionych kalkulacji.

KIO 3374/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-08

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający nie może zmienić treści warunku i dokonywać jego rozszerzającej interpretacji.
… zamawiający nie może po otwarciu ofert twierdzić, że dopuszczalne jest wykazanie spełnienia warunku poprzez wykazanie remontu jedynie niektórych elementów znajdujących się na styku elewacji i dachu (…). Powyższe byłoby możliwe, gdyby zamawiający od początku wskazał w warunku, że wymaga doświadczenia w zakresie remontu elementów dachu. Skoro jednak zamawiający użył słowa: "dach", to zgodnie z potocznym jego rozumieniem, wykonawcy muszą wykazać remont "dachu" jako całości lub choćby podstawowych jego części, a nie tylko drobniejszych elementów. Taka zmiana w rozumieniu warunku i dopuszczenie możliwości wykazywania remontu tylko elementów dachu, prowadziłaby do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (…).

Uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, może dotyczyć wyłącznie oświadczeń i dokumentów wskazanych w art. 25a ust. 1 i art. 25 ust. 1 Pzp, a zatem nie może dotyczyć dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia kryteriów oceny ofert.
… oznacza to, że przystępujący w odpowiedzi na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mógłby uzupełnić tylko wykaz osób na potrzeby wykazania spełniania warunku (…), dzięki czemu - jeśli potwierdziłby spełnienie tego warunku - nie zostałby wykluczony z postępowania. Przystępujący nie mógłby natomiast ani w tym trybie ani w żadnym innym uzupełnić załącznika nr 2 do siwz ("Wykaz doświadczenia zawodowego Kierownika budowy"), w którym należało wykazać doświadczenie kierownika budowy na potrzeby wykazania kryteriów oceny ofert (…). Informacje podawane dla wykazania spełnienia kryteriów oceny ofert stanowią bowiem część oferty, która nie może być zmieniana w świetle zakazu wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

KIO 3404/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-10

Chociaż omyłka w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie musi mieć charakteru omyłki oczywistej to jednak sposób poprawienia oferty nie może budzić wątpliwości zamawiającego, jego ustalenie musi być możliwe na podstawie danych znajdujących się w treści oferty.
Zamawiający nie mógł, dysponując jedynie danymi z oferty, samodzielnie poprawić formularza ofertowego. Wyżej wskazane różnice w wyliczeniach przesądzają, że nawet przyjęcie wskazanej przez Odwołującego średniej ważonej nie pozwala na jednoznaczne określenie, jaka cena powinna zostać wpisana w formularzu ofertowym jako cena zagospodarowania i odbioru 1 Mg odpadów segregowanych. (…) W niniejszej sprawie nawet w toku rozprawy Odwołujący nie sprostał wskazaniu jednoznacznej metody uzupełnienia oferty, tym bardziej nie można uznać, by Zamawiający był zobowiązany czy choćby uprawniony do samodzielnego poprawienia braku w formularzu ofertowym.

KIO 3222/20, KIO 3252/20 – Wyrok KIO – 2021-01-18

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-16

Należyta staranność wymaga, aby wykonawca, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.
Konsorcjum (…) przed złożeniem stosownych dokumentów, w tym przypadku wykazu osób i wyjaśnień z dnia 18 listopada 2020 r. powinno dokonać szczególnej weryfikacji doświadczenia, którym legitymuje się Pan P. Ł., mając prawną świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich nierzetelności. Izba oceniając opisane powyżej zachowanie Konsorcjum (…), w kontekście złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, wskazuje, na co najmniej brak należytej staranności wykonawcy, przejawiający się lekkomyślnością związaną z brakiem weryfikacji oświadczeń, w których posiadaniu był wykonawca z materiałami źródłowymi w postaci umowy i protokołów zdawczo-odbiorczych, których treść jednoznacznie wskazywała na określoną niespójność z treścią złożonych oświadczeń.

KIO 2581/20 – Wyrok KIO – 2021-01-18

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-12

Skutkiem nie zastosowania się do wezwania z art. 87 ust. 1 Pzp jest przyjęcie przez wykonawcę na siebie ryzyka, że zamawiający posłuży się dostępnymi mu informacjami na temat treści oferty wykonawcy i wyciągnie z nich określone skutki prawne.
Przepis art. 87 ust. 1 ustawy służy bowiem usunięciu wątpliwości co do treści oferty, jeśli wykonawca tej wątpliwości nie usuwa, naraża się na to, że zamawiający uzna treść oferty za niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie ją inaczej niż wynika to z rzeczywistej woli wykonawcy. I taka właśnie sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie. Zamawiający, aż do daty podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego nie usunął swoich wątpliwości co do ilości oferowanych kwadrupoli w urządzeniu iCAP RQ i za wiarygodne przyjął w tym zakresie dokumenty w postaci oryginalnej specyfikacji technicznej producenta i na niej się oparł dokonując ustalenia, że treść oferty odwołującego nie odpowiada treści siwz (…). Jeśli zatem zamawiający prawidłowo wysłał wezwanie, zakreślił realny termin na odpowiedź, to niezłożenie wyjaśnień stanowi o niedbałości po stronie odwołującego i odwołujący nie może liczyć na to, że brak złożenia wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie sanował przedstawieniem dowodów na etapie postępowania odwoławczego.

KIO 3429/20, KIO 3432/20 – Wyrok KIO – 2021-01-14

KIO » Oddala odwołania » dodany: 2021-02-05

JEDZ wymaga podania informacji o zdolności do wykonania zamówienia w dniu, w którym upływał termin składania ofert, a wykaz urządzeń, które będą wykorzystywane przy realizacji (art. 26 ust. 1) składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.
… wymaganie złożenia wykazu posiadanego sprzętu przez wykonawcę, którego ofertę zamawiający uznał za najkorzystniejszą, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp stanowi potwierdzenie oświadczenia zawartego w JEDZ, a wstępny charakter JEDZ może w tym przypadku wyrażać się w tym, że wykonawca w wykazie wskaże inny sprzęt lub urządzenia spełniające wymagania zamawiającego. (…) Aby oferta danego wykonawcy mogła zostać uznana za najwyżej ocenioną, niezbędna jest jednak pozytywna ocena JEDZ. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego w oświadczeniu zawartym w JEDZ skutkuje zatem, w razie bezskutecznego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, wykluczeniem wykonawcy, a nie skierowaniem wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie był więc uprawniony, ani zobowiązany do tego, by kierować do odwołującego wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

Brak formalnego wykazania spełniania wymagań zamawiającego obejmuje również sytuację, w której wykonawca dokonuje uzupełnienia informacji po terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
… uchybienie terminu wyznaczonego na złożenie przez odwołującego prawidłowo uzupełnionego JEDZ uzasadnia wykluczenie go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Przepis ten stanowi in initio, że zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pojęcie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmuje dwa aspekty. Aspekt materialny - wykonawca rzeczywiście musi spełniać wymagania opisane przez zamawiającego i aspekt formalny - wykonawca zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji postępowania musi złożyć zamawiającemu informacje, które potwierdzą spełnianie tych wymagań.

KIO 3361/20 – Wyrok KIO – 2021-01-12 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-06

To, w których konkretnie dokumentach postępowania muszą być wymienione fakultatywne przesłanki wykluczenia, regulują przepisy odnoszące się do poszczególnych trybów postępowania.
… analizowane postępowanie zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z przepisami regulującymi ten tryb, podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu musiały być określone zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy Pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Natomiast z art. 41 pkt 7 regulującego treść ogłoszenia o zamówieniu wynika, że ogłoszenie o zamówieniu, postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego zawiera warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. W tej sytuacji niewystarczającym, w ocenie Izby, a w konsekwencji nieskutecznym było wskazanie tych podstaw jedynie w SIWZ, przy jednoczesnym pominięciu obowiązku ich zastrzeżenia w podstawowym dokumencie wszczynającym postępowanie, jakim jest ogłoszenie o zamówieniu.

KIO 3353/20 – Wyrok KIO – 2021-01-11

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-02-03

Wyjaśnienia treści oferty, dotyczącej elementów podlegających ocenie w kryteriach oceny ofert, nie są zakazane, o ile dążą jedynie do wyeliminowania wątpliwości i nie polegają na prowadzeniu negocjacji ani zmiany treści oferty.
… przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp odnosi się do treści oferty w ogólności, przy czym - bez względu na to, jaki element tej treści jest wyjaśniany - zakazuje prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania zmian w jej treści (z wyjątkiem dopuszczonego w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawienia omyłek). (…) Ta sama zasada dotyczy każdego elementu treści oferty, w tym treści mającej znaczenie z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. Wobec tego, w sytuacji wystąpienia wątpliwości, jaki zakres miały zadania wskazane jako doświadczenie kierownika budowy, Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień. O ile wyjaśnienia te doprowadziłyby do wyeliminowania wątpliwości odnoszących się do zakresu zadań wskazanych w ofercie, a nie do przedstawienia innych zadań, czy innej osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy, to w żaden sposób nie naruszałyby one zakazów wynikających z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Ostatnie 2021-03-13 2021-02-25 2021-02-24