Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-09-14 2020-09-08 2020-09-02 Losowe

Dodane w dniu: 2020-09-08

KIO 1479/19 – Wyrok KIO – 2019-08-13 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-08-28

Dla ważności złożenia elektronicznego oświadczenia woli koniecznym jest złożenie go w postaci elektronicznej i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
[…] o charakterze prawnym elektronicznego oświadczenia woli nie przesądza fakt złożenia go w postaci elektronicznej (tj. jako zapisu cyfrowego danych, np. skanu dokumentu oryginalnie sporządzonego w formie pisemnej), koniecznym jest jeszcze opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie można uzupełnić oferty wadliwej co do treści lub formy.
Ustawa nie przewiduje możliwości uzupełnienia wadliwej co do treści lub formy oferty, jak ma to miejsce w przypadku dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także oferować inne usługi , które nie są kwalifikowanymi usługami zaufania.
Kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także oferować usługi nie będące kwalifikowanymi usługami zaufania. Powyższe wynika choćby z samej definicji "kwalifikowanego dostawcy usług zaufania". Zgodnie z legalną definicją pojęcie to oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru.

Oferta dla swojej ważności musi mieć postać elektroniczną oraz być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Tym samym oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla swojej ważności, aby została skutecznie sporządzona i złożona, musi mieć postać elektroniczną oraz być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KIO 2639/18 – Wyrok KIO – 2019-01-08 Premium

KIO » oddala odwołanie » dodany: 2019-01-21

Dla przyjęcia, iż dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, konieczne jest, aby Zamawiający miał możliwość dokonania jego walidacji.
Izba podziela pogląd zaprezentowany przez Zamawiającego, z którego wynika, że dla przyjęcia, iż dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, konieczne jest, aby Zamawiający, jako osoba ufająca, miał możliwość dokonania walidacji podpisu za pośrednictwem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który jest wpisany do rejestru, co stosownie do art. 32 ust. 2 Rozporządzenia elDAS zapewnia prawidłowy wynik procesu walidacji i umożliwienia wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest odzwierciedleniem podpisu własnoręcznego.
W ocenie Izby celem wymogu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na JEDZ jest to, aby można było taki podpis traktować tak samo, jak podpis złożony własnoręcznie.

KIO 1363/20 – Wyrok KIO – 2020-07-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-06

Zamawiający w pełni umożliwił Odwołującemu przeprowadzenie prezentacji. Odwołujący z własnej winy nie był w stanie wykazać, że zaoferował produkt odpowiadający potrzebom Zamawiającego.
Odwołujący nie przedstawił Zamawiającemu działania określonych funkcji oferowanego sytemu, ze względu na nieobecność kompetentnego do takiej prezentacji pracownika. Zamawiający stwierdził, że niektóre funkcje systemu nie są aktywne, wobec czego zaproponował Odwołującemu przeprowadzenie odpowiedniej prezentacji w następnym dniu. Odwołujący odmówił skorzystania z takiej możliwości i wyjaśnił, że nie jest w stanie stwierdzić kiedy będzie dostępny kompetentny do przeprowadzenia prezentacji pracownik. (…) Niezależnie od faktu, czy niewykazanie działania tych funkcjonalności nastąpiło ze względu na ich brak w systemie oferowanym przez Odwołującego, czy też ze względu na brak zdolności ich zaprezentowania przez obecnych podczas prezentacji pracowników Odwołującego skutkiem było niewykazanie przez Odwołującego zgodności oferowanego systemu z SIWZ. Podkreślenia wymaga przy tym, że Odwołujący został w prawidłowy sposób powiadomiony o terminie prezentacji w siedzibie Zamawiającego.

KIO 1657/20 – Wyrok KIO – 2020-08-06 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie w części » dodany: 2020-09-03

Okoliczność, iż zbiornikom przypisano różne cele nie dyskwalifikuje twierdzenia, iż tworzą one jeden zbiorczy układ zbiorników, zbierających opady z różnych powierzchni. Przystępujący nie wprowadził zamawiającego w błąd, przedstawiając tę informację.
… ze wszystkich złożonych na rozprawie dokumentów wynika, że na zadaniu referencyjnym, w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstał jeden zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, który składa się z przynajmniej trzech elementów, które w całości tworzą jedną funkcjonalną całość (gromadzenie wód opadowych) z rozróżnieniem na zadania, do których zgromadzony opad ma zostać wykorzystany. (…) W ocenie Izby, decydującym argumentem przemawiającym o bezzasadności zarzutu odwołującego jest oświadczenie projektanta rzeczonej instalacji, który jako osoba najbliżej związana z robotą, posiada wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie i sposobie klasyfikacji zaprojektowanych robót. Projektant w swoim oświadczeniu podał, iż rzeczony zbiornik retencyjny zbudowany jest z dwóch części, z których pierwsza część (retencja podstawowa), przeznaczona w 100% na retencję zbudowana jest z rur z wbudowanymi w nie studniami systemowymi, legitymuje się pojemnością łączną 204,9 m[3] oraz z drugiej części (retencja dodatkowa), przeznaczona w 60% na retencję, o dwóch zbiornikach o pojemnościach 63,5 m[3] i 43,2 m[3].

KIO 1311/20 – Wyrok KIO – 2020-07-27

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-02

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w oparciu o własną kalkulację dotyczącą kosztów materiałów oraz kosztów transportu do miejsca realizacji robót budowlanych, nieprzystającą do kalkulacji sporządzonej przez Przystępującego.
Przystępujący składając wyjaśnienia poparte kosztorysem ofertowym oraz ofertą podwykonawcy udowodnił Zamawiającemu, że jego cena ofertowa jest realna, wiarygodna, tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności nie będzie ponosił strat.

Okoliczność, iż Zamawiający wezwał wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty wynikała z błędnego oszacowania wartości zamówienia.
… Zamawiający nie wskazał, które elementy kosztotwórcze budziły wątpliwości Zamawiającego w zakresie ich rzetelnej wyceny. (…) ceny zaoferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu nie charakteryzowały się znaczącą rozpiętością, bowiem różnica między ceną oferty zaoferowaną przez Przystępującego a ofertą z najwyższą ceną wynosiła około 30%.

KIO 1100/20 – Wyrok KIO – 2020-07-01 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-02

Zamawiający ma prawo badać dokumenty, które dobrowolnie złożył mu sam wykonawca, a które mogą rzutować na ważność złożonej oferty.
… dokumenty techniczne złożone przez Odwołującego wraz z ofertą nie mogą zostać pomięte, czy też uznane za bez znaczenia, czyli w konsekwencji przystać na to, że oferta Odwołującego obejmuje de facto urządzenia wskazane w PFU. Po pierwsze, dlatego, że podziela stanowisko wyrażone w wyroku KIO z 02.11.2017 r. o sygn. akt: KIO 2167/17, KIO 2169/17: "Izba nie podziela stanowiska, że zamawiający nie ma prawa dokonywać ustaleń co do ważności oferty na podstawie dokumentów niewymaganych. Sam ustawodawca dopuszcza taką możliwość dla kontroli, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu. Dotyczy to możliwości stworzonej zamawiającemu np. w odniesieniu do potwierdzania potencjału zawodowego u innych zamawiających. (…)”. (…) po drugie, doprowadziłoby to do zaoferowania oferty i realizacji umowy, które są (…) wewnętrznie sprzeczne.

Nie tylko podanie z nazwy produktu lub danego producenta, ale wskazanie określonych parametrów może skutkować koniecznością złożenia oferty równoważnej.
W tym wypadku, tak można odebrać parametry z PFU, chociażby, z uwagi na wykluczenie z góry opraw innych niż kolumnowe i kloszów innych niż mrożone. Niewątpliwe, jednak można było zaoferować rozwiązanie równoważne przy zachowaniu opraw kolumnowej i klosza mrożonego oraz urządzenia o parametrach pozostałych wyższych, uwzględniających przedstawioną wizualizacje. Jak więc z tego wynika parametry jakościowe równoważności zostały szczegółowo wskazane w PFU i nie miały charakteru ogólnego, niesprecyzowanego, nie dotyczyły kilkudziesięciu cech, ale tylko kilku.

KIO 1279/20 – Wyrok KIO – 2020-07-27

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-09-06

Rozliczenie z wykonawcą ma nastąpić na podstawie cen wskazanych w kosztorysie, zatem ceny jednostkowe pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. Każda z poszczególnych pozycji podlega badaniu i ocenie.
Odwołujący wskazywał, że nawet pomimo, iż poszczególne pozycje kosztorysu w zakresie zakupu materiałów zostały zaniżone, to oferta nie zawiera ceny nierealnej, co wynikać ma z okoliczności, że Odwołujący przewidział zysk w wysokości 10% zamówienia netto (…). Trafnie w tym zakresie argumentował Zamawiający, że w niniejszym postępowaniu zostało przewidziane rozliczenie kosztorysowe w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe. W takim przypadku, ceny jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), tak jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, lecz pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. Wobec powyższego, kalkulacja cen jednostkowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny całości oferty wykonawcy, jako obarczonej zarzutem rażąco niskiej ceny. (…) Oznacza to, że skoro zaniżone zostały poszczególne pozycje kosztorysu (…), to Odwołujący nie będzie mógł otrzymać wynagrodzenia zgodnie z rynkową wartością materiałów, ale będzie musiał zadowolić się wynagrodzeniem znacząco poniżej poniesionych kosztów. Kalkulacja ceny przy przyjęciu zaniżonych cen wskazuje na cenę rażąco niską.

Ostatnie 2020-09-14 2020-09-08 2020-09-02