Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-09-08 2020-09-02 2020-08-24 Losowe

Dodane w dniu: 2020-09-02

KIO 1428/20 – Wyrok KIO – 2020-07-24

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze » dodany: 2020-08-31

Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, brak załączenia do oferty kosztorysu ofertowego (czy jego części) nie ma znaczenia dla oceny prawidłowości sporządzenia i przygotowania oferty.
… przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, udostępniony przez zamawiającego kosztorys co do zasady powinien służyć wykonawcom jedynie jako materiał informacyjno - pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty, zaś zamawiający może wykorzystać go do oceny prawidłowości ceny oferty. Wykonawca jednak samodzielnie kalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. (…) Wykonawca bowiem przy tak ustalonym rodzaju wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie realizacji zamówienia również te pozycje, które nie zostały ujęte kosztorysie ofertowym, ale są objęte udostępnioną przez zamawiającego całą dokumentacją przedmiotu zamówienia (…).

KIO 1328/20 – Wyrok KIO – 2020-07-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-29

Wykonawca nie powinien otrzymać punktów w kryterium pozacenowym odnoszącym się do wielkości próby, jako że zaoferował Zamawiającemu niezbędne minimum przesądzające wyłącznie o zgodności jego oferty z SIWZ.
… warunkiem dopuszczenia oferty do oceny w tym kryterium było zaoferowanie przeprowadzenia badań ankietowych na populacji nie mniejszej niż 2.200 osób. W przeciwnym razie oferta powinna zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ (…) Zaprezentowana w odwołaniu interpretacja treści spornego kryterium polegała na próbie sztucznego przeciwstawienia sobie pojęć "wielkość próby" i "zwiększenie próby", jako rzekomo związanych z dwoma różnymi kryteriami oceny ofert. (…) Prawidłowa interpretacja treści tego kryterium (…), skłania do wniosku, że w ramach kryterium wielkości próby punkty przyznawane były właśnie za zwiększenie próby, na której przeprowadzone zostanie badanie. (…) nie sposób stawiać Zamawiającemu zarzutu wskazania, że oferta, w której zaoferowano przeprowadzenie badania na próbie o wielkości mniejszej od największej zaoferowanej próby otrzyma odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Przedstawiony przez Zamawiającego algorytm jest bowiem czytelny, zgodny z opisem kryterium i celem, którego osiągnięciu kryterium to służyło.

KIO 958/20 – Wyrok KIO – 2020-07-14

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-25

Skoro zamawiający ma dalsze wątpliwości co do złożonych wyjaśnień, uprawniony jest do zwrócenia się do wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
Możliwość kilkukrotnego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, została potwierdzona w orzecznictwie Izby, w którym zwraca się uwagę na fakt, że ww. przepisy nie limitują ilości wezwań zamawiającego do udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. (…) jednakże należy zauważyć, że prowadzona procedura wyjaśnień nie może usprawiedliwiać uchylania się przez wykonawcę od złożenia rzetelnych wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

O rzetelności i przekonywalności wyjaśnień nie świadczy sama ilość zapisanych stron i załączników, lecz ich wartość merytoryczna.
… w zakresie podejrzenia rażąco niskiej ceny istotne jest, aby złożone wyjaśnienia wskazywały obiektywne czynniki dostępne danemu wykonawcy, które mogą być realnie przeliczone na kwoty ponoszonych przez wykonawcę kosztów, które umożliwiają zarazem obniżenie ceny oferty w stosunku do kosztów przeciętnie kształtujących się na rynku przy realizacji danego rodzaju zamówień. Przestawiając kwoty określonych kosztów, wykonawca ma obowiązek wykazać, o ile te koszty są niższe w dostępnych jemu warunkach oraz w jaki wymierny sposób (w jakim stopniu) przewagi danego wykonawcy wpływają na wysokość ceny oferty. Podając poszczególne rodzaje kosztów (osobowe, transport, produkcja itp.) na obniżonym poziomie, wykonawca powinien przestawić kalkulację, z której będzie wynikać jednoznacznie, że wskazane kwoty są realistyczne i mają oparcie w obiektywnych warunkach dostępnych danemu wykonawcy przy realizacji zamówienia.

Ostatnie 2020-09-08 2020-09-02 2020-08-24