Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-09-02 2020-08-24 2020-08-22 Losowe

Dodane w dniu: 2020-08-24

KIO 1038/20 – Wyrok KIO – 2020-07-10

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-12

Kwestionowane przez Odwołującego dokumenty w postaci deklaracji wydajności zostały przedłożone jako element wyjaśnień treści oferty i nie były dokumentami, co do których czy to przepisy prawa, czy Zamawiający, określają jakiekolwiek wymagania formalne.
Zamawiający nie wymagał od wykonawców złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania dotyczące wydajności tonerów. (…) Wykonawca miał więc prawo złożyć dokumenty, jakimi posługuje się producent urządzeń, w celu potwierdzenia prawidłowości swoich wyjaśnień co do treści oferty. Zamawiający dodatkowo uzyskał od przedstawiciela producenta (Ricoh) potwierdzenie, że otrzymane od dystrybutora deklaracje wydajności tonerów dla urządzeń Ricoh IM C3000/3500 oraz IM C400 odnoszą się do normy ISO/IEC 19798 są wiarygodne (deklaracje w takiej formie są udostępniane przez producenta urządzeń). Jeśli dokumenty te w sposób wiarygodny potwierdzały spełnianie wymagań SIWZ, to nie było przeszkód, aby zostały przez Zamawiającego uwzględnione w ramach wyjaśnień złożonych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie może formułować zarzutu w sposób ogólnikowy, a następnie dopiero podczas rozprawy, przedstawiać dodatkowych okoliczności faktycznych stanowiących jego podstawę.
Podniesione przez Odwołującego na rozprawie okoliczności dotyczące porównania do cen urządzeń zaoferowanych przez A... w innym postępowaniu (z czego Odwołujący wywodzi niedoszacowanie ceny ofertowej), Izba uznała za wykraczające poza granice zarzutów określonych w odwołaniu. W odwołaniu nie przedstawiono bowiem żadnych okoliczności, z których Odwołujący wywodzi zaniżenie tego elementu ceny. (…) Podstawy te powinny zostać określone już w treści odwołania.

KIO 1410/20 – Wyrok KIO – 2020-07-16

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-13

Zamawiający nie użył w SIWZ sformułowania, że oceny wyniku testów dla procesora dokonywał będzie na podstawie ostatniej udostępnionej, najbardziej aktualnej wersji w dniu składania ofert. Wskazał, że wynik ma znajdować się na podanej stronie internetowej.
Zamawiający kierował się stanem wiedzy na dzień ogłoszenia postępowania i zdecydował, że weryfikacji ofert dokona na podstawie rankingu aktualizowanego codziennie (lub przynajmniej bardzo często), ale nie wskazał żadnych dodatkowych cech niezbędnych dla tego rankingu, nie odwoływał się do określonych wersji testu PassMark, zakładał zatem (albo przynamniej godził się na to), że zmianie może ulec dana wersja testów. (…) Oczywiście można dyskutować, czy taki warunek był postawiony w sposób logiczny i prawidłowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, ponieważ na wskazanej stronie znajdują się również wyniki o charakterze archiwalnym. (…) O ile oczywistym dla Izby jest, że intencją Zamawiającego nie był zakup procesorów, których wynik testów kiedykolwiek w jakiejkolwiek konfiguracji znaleźć można na wskazanej stronie internetowej, o tyle należało dokonać interpretacji warunku w odniesieniu do okoliczności zmiany wyników rankingu po ogłoszeniu postępowania a przed upływem terminu składania ofert i aktualności określonej wersji testów w dacie składania ofert. (…) W toku prowadzonego postępowania na stronie przywołanej przez Zamawiającego doszło do upublicznienia nowej wersji testów (10.0), która nie była znana i obowiązująca w dniu ogłoszenia postępowania. (…) W ocenie składu orzekającego powyższe oznacza, że w dniu składania ofert można było powoływać się zarówno na wersję 9.0 testów, jak również na wersję 10.0. Wersja 9.0. nie stała się automatycznie wersją archiwalną, ponieważ za taką nie uważał jej sam PassMark. Instytucja testująca za nieobowiązującą uznała w sposób jednoznaczny wersję 8.0 testów. Informacyjny charakter wyników wersji 9.0 oznaczał natomiast w ocenie Izby, że możliwe jest powoływanie się na wyniki tych testów w określonych okolicznościach, nie będą one natomiast aktualizowane na bieżąco, ponieważ powyższe odbywa się w ramach udostępnionej dla użytkowników wersji 10.0 testów.

KIO 912/20 – Wyrok KIO – 2020-07-03

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-13

Za niezrozumiałe uznać należy stanowisko Odwołującego, że wykwaterowanie większości studentów i całkowite wyłączenie 1 z akademików na potrzeby kwarantanny, nie stanowi zmiany okoliczności zewnętrznych i nie może doprowadzić do unieważnienia postępowania.
Ta sytuacja ewidentnie wskazuje, że dalsze prowadzenie postępowania w zakresie, jaki został ustalony, stało się bezcelowe. Zmiana ta okazała się być istotna do tego stopnia, że Zamawiający podjął decyzję o przeorganizowaniu całego sposobu obsługi akademików i oparciu obsługi portierskiej domów studenckich o dozór elektroniczny, aby ograniczyć ilość osób fizycznie obecnych na terenie Osiedla Akademickiego. W konsekwencji powyższego, ustalony zakres zamówienia (obsługa portierska czterech domów studenckich na okres od podpisania umowy do kwietnia 2023 r.) przestał być adekwatny do aktualnych, faktycznych potrzeb publicznych, które zmieniły się w sposób istotny, na skutek sytuacji obiektywnie niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Udzielenie zamówienia publicznego w pierwotnie opisanym kształcie i zakresie, bez uwzględnienia istotnych zmian, które nastąpiły od momentu wszczęcia postępowania, przestało zatem leżeć w interesie publicznym, jak również nastąpiłoby ze szkodą dla środków publicznych, którymi dysponuje Zamawiający.

KIO 1304/20 – Wyrok KIO – 2020-07-08

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-14

Niezasadnym jest stanowisko Zamawiającego, iż z uwagi na to, że nie wymagał on podania w wykazie numeru katalogowego produktu, przy identyfikacji oferowanego asortymentu, numer ten należy pominąć.
Wykonawca w sposób dokładny dookreślił oferowany produkt, który był produktem istniejącym w ofercie firmy Leviatan, niestety nie spełniającym wymagania dotyczącego materiału z jakiego miał być wykonany. Twierdzenia, że zaoferowany przez wykonawcę P(2)... produkt jest wykonany z poliwęglanu, w sytuacji możliwości jednoznacznej identyfikacji produktu (…), są zupełnie bezpodstawne. (…) Z prowadzonej przez Odwołującego korespondencji z Leviatan (…), którą Izba przyjęła jako dowody w sprawie, jasno wynika, że firma nie posiada w ofercie podkładów na biurko wykonanych z poliwęglanu; producent posiada w sprzedaży podkłady na biurko wykonane z polipropylenu (…). Nawet, gdyby jednak przyjąć, że oferowany przez P(2)... produkt jest produktem, na który wskazał w korespondencji mailowej p. J. P. to jednak - co istotne - produkt ten zostanie dopiero wprowadzony do oferty Lewiatan w maju. Oznacza to, że na dzień złożenia oferty tj. na 20 marca br. produkt podkład na biurko Leviatan wykonany z poliwęglanu nie istniał i nie był dostępny w ofercie handlowej tego producenta.

KIO 973/20 – Wyrok KIO – 2020-07-06

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-17

Nie wpisanie przez Odwołującego w formularzu cenowym wszystkich cen jednostkowych netto nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp i nie można tej sytuacji uznać za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ.
… ustawodawca przewidział jedynie dopuszczalność poprawienia omyłek, które są zwykle drobnymi pomyłkami (…) a nie przewidział poprawienia formularza cenowego poprzez dokonanie wpisania wszystkich wymaganych treścią SIWZ cen jednostkowych, które mają opisane na gruncie SIWZ znaczenie w zakresie tego co zawierają jako elementy kosztowe, a także w jaki sposób będzie następowało rozliczenie sukcesywnej dostawy pomiędzy stronami. Izba reprezentuje pogląd, że obowiązek podania przez Odwołującego w ofercie cen jednostkowych netto miał charakter obligatoryjny z powodu przyjęcia przez niego oświadczenia Zamawiającego wynikającego w powołanej wyżej treści SIWZ, że rozliczenie sukcesywnych dostaw będzie następować na podstawie iloczynu faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy oraz cen jednostkowych netto podanych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Niezależnie od powyższego, Izba stanęła na stanowisku, że dokonanie poprawienia - dopisania cen jednostkowych netto spowoduje istotną zmianę treści oferty polegającą na tym, że pierwotnie oferta nie zawierała essentialia negotii, a wskutek uzupełnienia cen jednostkowych netto powstała nowa treść oferty.

KIO 1174/20 – Wyrok KIO – 2020-07-13

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-23

Odwołujący zaoferował realizację zamówienia, powierzając zakres wymagany do zrealizowania przez podmiot udostępniający zasoby w postaci niezbędnego doświadczenia, w granicach węższych niż było to wymagane warunkiem udziału w postępowaniu.
Użycie zwrotów: zapewnienie doradztwa, konsultacji, nadzoru, szkoleń, przekazanie kontaktów handlowych czy udostępnienie sprzętu i warsztatu, udział w realizacji w zakresie sprawowania funkcji koordynatora umowy inżyniera kontraktu oraz specjalisty do spraw rozliczeń, nie stanowi potwierdzenia czynnej i pełnej realizacji usługi objętej warunkiem zamówienia określonej w pkt 5.1.1.2. SIWZ. Wniosek taki, potwierdza również treść formularza ofertowego (…), w którym Odwołujący wyraźnie wskazuje część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy tj. doradztwo, konsultacje i nadzoru, co stanowi zakres znacznie węższy od wskazanego w warunku udziału w postępowaniu. Nie można zatem zgodzić się z Odwołującym, iż z treści załączonego zobowiązania wynika, że podwykonawca zrealizuje zamówienie.

Zakres wskazany do realizacji przez podwykonawcę jest elementem oferty, stanowiącym o sposobie realizacji zamówienia tj. sposobie spełnienia świadczenia i jako element oferty nie może ulec zmianie po terminie składania ofert.
… tym bardziej, że odnosi się do obszaru decydującego o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a zatem jest decydującym co do możliwości ubiegania się przez wykonawcę o przedmiotowe zamówienie. W ocenie Izby, nie ulega wątpliwości, że zaoferowany przez Odwołującego w ofercie sposób realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisu art. 22a ust. 4 Pzp, bowiem Odwołujący, który samodzielnie nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ w pkt 5.1.1.2. SIWZ, a który na potwierdzenie spełnienie ww. warunku polega na zasobach innego podmiotu, oferuje realizację przedmiotu zamówienia przez ten podmiot w granicach mniejszych, niż zdolności (tu doświadczenie) wymagane do realizacji tego zamówienia. Prowadzi to do wniosku, iż podmiot trzeci, który posiada zdolności (doświadczenie) do realizacji usługi, dla której te zdolności są wymagane, nie będzie realizował tej usługi w zakresie odpowiadającym warunkowi udziału w postępowaniu.

Żądanie Odwołującego dotyczące wezwania do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego jest próbą niedopuszczalnej przez ustawę Pzp ingerencji w treść oferty, która ma na celu uzupełnienie treści oferty o elementy pierwotnie w niej niezawarte.
Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy, które powinno być sformułowane i skonkretyzowane już w momencie jej złożenia. Izba wskazuje, że oświadczenia dotyczące udziału podmiotu trzeciego mogą ulegać korekcie w toku badania spełniania warunku udziału w postępowaniu, ale nie mogą prowadzić do zmiany formularza ofertowego czyli oferty. Zmiana taka miałaby charakter istotny, gdyż dotyczyłaby zakresu i sposobu realizacji zamówienia wskazanego w ofercie. Tym bardziej nie można dokonywać zmiany treści oferty na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego.

Ostatnie 2020-09-02 2020-08-24 2020-08-22