Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-08-24 2020-08-22 2020-08-21 Losowe

Dodane w dniu: 2020-08-22

KIO 1052/20 – Wyrok KIO – 2020-06-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-11

Warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie mogą ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.
… zamawiający, opisując warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla części nr 2 Rejon w Krośnie ustalił wartość doświadczenia na kwotę 25.580.000,00 zł., co stanowi około 25% szacunkowej wartości zamówienia publicznego. Nie można zatem uznać, że jest to wymaganie nadmierne, czy nieadekwatne do zakresu zamówienia. Co więcej, kwota ta dotyczy łącznie, maksymalnie trzech zadań, co w rezultacie powoduje dopuszczenie większej liczby potencjalnych, zainteresowanych wykonawców. Dostrzeżenia wymaga również, że zamawiający opisując przedmiotowy warunek, dopuścił sytuację w której wykonawca wykonywał odrębnie zadania polegające na utrzymaniu letnim i zimowym, lub też realizował prace polegające na całorocznym utrzymaniu/ utrzymywaniu dróg klasy G. Nietrafiona jest zatem argumentacja odwołującego, że zamawiający ograniczył w ten sposób konkurencję, albowiem praktyką na rynku jest odrębne zlecanie zadań polegających na zimowym czy letnim utrzymaniu dróg, gdyż dla wykazania spełnienia warunku, również wystarczające jest legitymowanie się wykonaniem zadań letniego lub zimowego utrzymania dróg.

Obowiązkiem każdego wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie, jest zapoznanie się przede wszystkim z OPZ, jak też całością dokumentacji, z treści której wynika na jakich zasadach i warunkach następowała będzie realizacja prac objętych umową.
… okoliczności uzasadniające zmianę wynagrodzenia, o których mowa w §4 ust. 6 umowy zostały sprecyzowane, zarówno w umowie, w szczególności w postanowieniach §5 umowy - opisującego zasady na jakich wynagrodzenie będzie waloryzowane; w §7 - określającym zmiany zakresu robót lub usług, jak też w OPZ, stanowiącym integralną część umowy. (…) Nie sposób stwierdzić, że na gruncie tego uregulowania istnieją jakiekolwiek wątpliwości, które uniemożliwiają wykonawcom przygotowanie oferty i kalkulację ryzyk, związanych z realizacją zamówienia. (…) Fakt, że regulacje w określonym zakresie (jak w tym przypadku odnoszące się do możliwych zmian wynagrodzenia) umieszczane są w różnych dokumentach, nie wpływa na możliwość ich zidentyfikowania przez wykonawcę i rzetelnego przygotowania oferty.

KIO 723/20 – Wyrok KIO – 2020-06-30

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-11

Brak pełnej świadomości M. S. co do treści dokumentów, które podpisał, nie może stanowić o braku podstaw Konsorcjum do wskazania tej osoby w ofercie.
Za nieprawdziwe Izba uznała twierdzenie Odwołującego, że pan S. "nigdy nie był faktycznie związany żadną umową o pracę z G. G.". Wymienione powyżej dokumenty, podpisane w większości przez M. S., niezbicie potwierdzają uprawnienie Konsorcjum Najstarszy Cis do wskazania osoby M. S. w ofercie, jako że na dzień składania ofert (19 listopada 2019 r.) ww. Konsorcjum dysponowało tą osobą. Obalić ww. dowodów nie mogą zeznania M. S. . M. S. potwierdził okoliczność podpisania umowy z G. G. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G., potwierdził też autentyczność podpisów na złożonych przez Konsorcjum Najstarszy Cis dokumentach.

Fakt wystawienia zaświadczenia ukończeniu kursu drwal-operator pilarki w dniu jego zakupu, potwierdza, że nie może ono być zgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
Izba miała na względzie złożone przez Odwołującego oświadczenie T. L. z dnia 20 czerwca 2020 r., w którym pan L. oświadczył, że w dniu 9 czerwca 2020 r. zakupił na aukcji Allegro: Zaświadczenie o ukończeniu kursu drwal-operator pilarki spalinowej, a opłaty za kurs dokonał w tym samym dniu przelewem. Po podaniu danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia, zaświadczenie wysłano jeszcze w tym samym dniu listem poleconym. Pan T. L. oświadczył, że nie przechodził kursu operatora pilarki, nie zapewniał wystawcy zaświadczenia o tym, że taki kurs przeszedł, a wystawca o to nie pytał. (…) Izba stwierdziła, że nie mogą odpowiadać faktom informacje podane w treści zaświadczenia, tj. wymiar godzinowy szkolenia - 104 godziny wykładów oraz 55 godzin ćwiczeń. Co oczywiste, takiej liczby godzin wykładów i ćwiczeń nie można zrealizować w jednym dniu. Już tylko powyższe stanowi o tym, że zaświadczenie uzyskane przez T. L. nie może potwierdzać ukończenia szkolenia zgodnego z § 21 ww. rozporządzenia.

KIO 590/20 – Wyrok KIO – 2020-05-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-12

Wobec wskazania wprost w SIWZ, że wadium może być wniesione przez „wspólnika konsorcjum" trudno zaakceptować sugestię Zamawiającego, że gwarancja wadialna powinna wymieniać wszystkich konsorcjantów (takiego wymogu w SIWZ nie zawarto).
… rację miał Odwołujący, w odwołaniu wskazując, że „okoliczność, że solidarna odpowiedzialność konsorcjantów powstaje ex lege wywołuje również ten skutek, że konsorcjanci nie mogą w żaden sposób skutecznie jej uchylić. Niezależnie od ich uregulowań wewnątrzkonsorcyjnych konsorcjanci zawsze solidarnie ponoszą odpowiedzialność przed zamawiającym na zasadach wynikających z art. 366 § 1 i 2 KC (w zw. z art. 141 KC). Porozumienie zawarte pomiędzy nimi (umowa konsorcjum) jest skuteczne wyłącznie wewnętrznie i nigdy nie wiąże zamawiającego". W ocenie Izby właśnie solidarna odpowiedzialność konsorcjantów już na wcześniejszym etapie, niż po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego oraz postanowienie pkt 8 SIWZ, uprawniające do wniesienia wadium przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pozwalają na uznanie, że w niniejszym postępowaniu gwarancja wadialna wniesiona przez jednego w wykonawców jest prawidłowa.

Ostatnie 2020-08-24 2020-08-22 2020-08-21