Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-08-22 2020-08-21 2020-08-20 Losowe

Dodane w dniu: 2020-08-21

KIO 1271/19 – Wyrok KIO – 2019-07-22 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-08-19

Zamawiający ma prawo, wyznaczając cel, jaki zamierza zrealizować, tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb.

O możliwości zastosowania wyjątku uregulowanego w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przesądza ziszczenie się dwóch warunków. Po pierwsze specyfika przedmiotu zamówienia uzasadnia jego opisanie np. poprzez wskazanie znaków towarowych, a zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń oraz po drugie zamawiający wskaże na możliwość zaoferowania produktów (usług, wyrobów) równoważnych poprzez użycie wyrażenia "lub równoważny".

Zamawiający powinien wskazać w SIWZ w sposób jednoznaczny i przejrzysty, jakie parametry musi spełniać zamiennik oferowany przez wykonawcę, aby został uznany za "równoważny" wyrób. W tym celu Zamawiający powinien określić tzw. warunki brzegowe umożliwiające z jednej strony Zamawiającemu ocenę, czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ, z drugiej zaś strony pozwalające wykonawcy zaś ustalić w sposób jasny zakres oczekiwań Zamawiającego względem oferowanego produktu zamiennego.

Wybór kryteriów oceny ofert podlega pewnym ograniczeniom, tj. po pierwsze, kryterium musi być związane z przedmiotem zamówienia, celem stosowania kryterium oceny ofert jest wybór oferty najkorzystniejszej, zatem wszystkie kryteria muszą być nakierowane na identyfikację tej oferty, która jest najlepsza, po drugie, wybierając najkorzystniejszą ofertę, zamawiający musi opierać swoją decyzję na obiektywnych przesłankach i niedozwolone byłoby takie kryterium, które dawałoby zamawiającemu nieograniczoną swobodę (arbitralnego) wyboru.

Nie można nie zauważyć, iż zamawiający dokonując zakupów w ramach systemu zamówień publicznych nabywają z biegiem lat własnych doświadczeń z zamawianymi produktami, posiadają niejednokrotnie wykwalifikowaną kadrę obsługującą zamawiane towary, czy też dysponują częściami zamiennymi do dostarczonych produktów. Przyjęcie zatem powyższej argumentacji jako wystarczającej do sformułowania pozacenowego kryterium oceny ofert - analogicznego jak w rozpoznawanej przez Izbę sprawie - zmierzającej do podtrzymania przez poszczególnych zamawiających dotychczasowych praktyk zakupowych, w okolicznościach danej sprawy, mogłoby naruszać zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Nie ma konieczności, aby wszystkie parametry techniczne rozwiązania równoważnego były równe lub lepsze niż rozwiązanie referencyjne.
Rozwiązanie równoważne nie musi być rozwiązaniem identycznym z rozwiązaniem referencyjnym. Dostrzec należy, że co do zasady urządzenia referencyjne składają się z całego konglomeratu cech technicznych, z których niektóre mają charakter kluczowy, inne zaś są pozbawione większego znaczenia. Konieczność aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne były równe lub lepsze jest niewykonalne i wymusza na wykonawcach obowiązek zaoferowania wyłącznie rozwiązania referencyjnego, czyniąc dopuszczenie równoważności pozornym. Nawet bowiem urządzenie o klasę wyższe od referencyjnego może zawierać jakiś nieistotny parametr techniczny, który będzie gorszy od parametrów rozwiązania referencyjnego, co może skutkować ryzykiem odrzucenia takiej oferty.

KIO 846/20 – Wyrok KIO – 2020-06-23

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-08-04

Wykonawcy często nadużywają instytucji zastrzeżenia informacji zawartych w ofertach tajemnicą przedsiębiorstwa.
W praktyce można zaobserwować, że obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, zawartych w ofertach, które co do zasady mają charakter jawny jest często nadużywane przez wykonawców, którzy zastrzegając takie informacje czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań zamawiającego.

Ogólne informacje z wykazu osób obejmujące wykształcenie i doświadczenie kadry nie uzasadniają podstaw do zastrzeżenia ich tajemnicą przedsiębiorstwa.
Odnośnie wykazu usług Izba uznała, że informacje dotyczące: podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie, okresu trwania wskazanego jedynie w latach, przybliżonej wartości - brak wskazania dokładnych danych, ogólnej nazwy realizowanego zadania, wartości - brak wskazania dokładnych wartości, są niezwykle ogólne i nie są informacjami na tyle wrażliwymi, aby podlegały ochronie. Nie można zgodzić się z twierdzeniami E... zawartymi w uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa, że ujawnienie tak ogólnych informacji zawartych w wykazie usług mogłoby doprowadzić do "rozszyfrowania zaplecza technologicznego, organizacyjnego oraz know- how wykonawcy".

Wykonawca posiada uprawnieni do wykazania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa do chwili złożenia wyjaśnień.
Podkreślić także należy, że termin na wykazanie skuteczności zastrzeżenia upływa z chwilą złożenia wyjaśnień, po tym terminie uprawnienie do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wygasa. Tym samym wszelkie późniejsze, na etapie postępowania odwoławczego, wyjaśnienia wykonawcy co do skuteczności poczynionego zastrzeżenia nie mogą być wzięte pod uwagę.

W razie wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 PZP, Zamawiający nie może sugerować wykonawcy, jakie wyjaśnienia i dowody powinien on przedstawić.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp to wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Winien on zatem dołożyć wszelkiej staranności, oczekiwanej od profesjonalnego wykonawcy, aby już na pierwsze wezwanie w sposób rzetelny i możliwie kompleksowy wyjaśnić okoliczności, które miały wpływ na cenę oferty. W ocenie Izby, w sytuacji złożenia lakonicznych wyjaśnień Zamawiający nie może sugerować wykonawcy, jakie wyjaśnienia i dowody powinien przedstawić wykonawca.

Nadużywanie przez Wykonawców możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest zjawiskiem częstym i narusza ono zasady uczciwej konkurencji.
W praktyce można zaobserwować, że obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, zawartych w ofertach, które co do zasady mają charakter jawny jest często nadużywane przez wykonawców, którzy zastrzegając takie informacje czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji, tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów wypełniania przez nich wymagań zamawiającego.

Ostatnie 2020-08-22 2020-08-21 2020-08-20