Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-08-21 2020-08-20 2020-08-19 Losowe

Dodane w dniu: 2020-08-20

KIO 2129/19 – Wyrok KIO – 2019-11-12 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-05

Dopuszczalne jest rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie ryzyka, nawet jeżeli w ślad za ustawą odpowiada on na zasadzie winy (co nie narusza zasad swobody umów, równości i uczciwej konkurencji).
W odniesieniu do wskazanych postanowień umowy zastrzeżone zostały przez Zamawiającego kary na wypadek opóźnienia, obiektywnej okoliczności, która musi wynikać z działania lub zaniechania wykonawcy. Zgodnie z art. 473 § 1 kodeksu cywilnego dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy nie ponosi odpowiedzialności. W doktrynie tematu komentatorzy wskazują, że "rozszerzenie natomiast zakresu odpowiedzialności dłużnika praktycznie jest nieograniczone. Dłużnik zatem może w umowie zgodzić się na odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, chociaż w danym wypadku wedle ustawy powinien odpowiadać za okoliczności przez niego zawinione".

Konstrukcja zarzutu odwołania oraz przedstawione żądania przez Odwołującego powinny być jednoznaczna, wyczerpująca, prawidłowa, identyfikowalna i weryfikowalna.
Konstrukcja zarzutu odwołania oraz przedstawione żądania przez Odwołującego, jak słusznie dostrzegł to Zamawiający w trakcie rozprawy, uniemożliwia jakąkolwiek identyfikację tego czego oczekuje i o co wnosi Odwołujący w odniesieniu do każdej osobno wymienionej w paragrafie 17 umowy kary umownej, a to powoduje, że nie można ustalić co tak naprawdę miałoby zostać doprecyzowane. Izba zaznacza w tym miejscu również, że jednoznaczna, wyczerpująca i prawidłowa konstrukcja żądania nie dość że powinna być możliwa do identyfikacji, dająca się wprowadzić do postanowień wzoru umowy to jeszcze powinna być weryfikowalna.

Gdy w zarzutach odwołania Odwołujący żąda modyfikacji postanowień, to powinien on wprost wskazać treść tych modyfikacji.
[...] w przypadku zarzutów odwołania odnoszących się do postanowień SIWZ - tak jak w tym wypadku wzoru umowy - w sytuacji, gdy Odwołujący żąda modyfikacji postanowień niezbędnym i koniecznym jest podanie przez Odwołującego brzmienia tych modyfikacji oraz uzasadnienie konieczności ich wprowadzenia - w przeciwnym razie, czyli tak jak w rozpoznawanej sprawie, brak podania treści jakie miałyby zostać wprowadzone do postanowień wzoru umowy w zasadzie uniemożliwia dokonania oceny postawionego zrzutu. Odwołujący wskazując ogólnikowe sformułowania nie wskazał jakie elementy w jego ocenie powinny zostać ujęte w poszczególnych kwestionowanych postanowieniach wzoru umowy, a tym samym uniemożliwił dokonanie oceny zasadności wprowadzenia danych zmian do wzoru umowy, bowiem nie podał tych konkretnych zmian.

KIO 2238/19 – Wyrok KIO – 2019-11-19

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-18

To na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia deklaracji zgodności dla produktu, który oferuje. Produkt ten powinie być zgodny i identyfikowalny z produktem opisanym w treści formularza cenowego.
Wykonawca powinien przedstawić deklarację zgodności dla produktu, który oferuje. To, jaki produkt wykonawca oferuje (opis produktu) wynika z treści formularza cenowego. Istotne jest, aby opis (czy nazwa handlowa) pozwalał na identyfikację produktu. A zatem w treści deklaracji zgodności powinien znaleźć się produkt zgodny i identyfikowalny z produktem opisanym w treści formularza cenowego.

KIO 124/20 – Wyrok KIO – 2020-02-06 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-04-08

W kompetencji KIO nie leży ocena przedmiotu zamówienia, jego cech czy samych tylko potrzeb Zamawiającego.
Dodatkowo, Izba wskazuje, że nie należy do kompetencji Izby oceny tego, co jest przedmiotem danego, konkretnego zamówienia publicznego. Izba nie może narzucać Zamawiającemu jaki produkt czy usługę winien nabyć, czy też jakie właściwości lub cechy produkt czy usługa winny posiadać. Izba nie może również decydować za Zamawiającego, które elementy przedmiotu zamówienia winny mieć dla niego większe znaczenie, a które mniejsze.

Żądanie modyfikacji zaskarżonej treści SIWZ powinny prowadzić do eliminacji niezgodności z przepisami ustawy Pzp, a nie do udogadniania warunków realizacji zamówienia wykonawcom podnoszącym te żądania.
Skład orzekający podziela prezentowany szeroko w orzecznictwie KIO pogląd, iż w przypadku zaskarżenia brzmienia treści postanowień SIWZ dalsza kreacja ich treści poza żądaniem wskazanym w odwołaniu, winna doznawać ograniczeń. Co równie istotne, stawiane żądania w zakresie modyfikacji postanowień SIWZ powinny prowadzić do eliminacji niezgodności z przepisami ustawy Pzp, a nie do udogadniania warunków realizacji zamówienia wykonawcom podnoszącym te żądania. Odwołujący winien wykazać, dlaczego określona przez Zamawiającego treść SIWZ narusza przepisy Pzp, oraz wskazać uzasadnienie dla proponowanej przez siebie modyfikacji, której wprowadzenie doprowadzi do stanu zgodności z przepisami ustawy Pzp.

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów przed jednego z Wykonawców, nie oznacza jego uprzywilejowanej pozycji w konkretnym postępowaniu.
Należy zauważyć, że zawsze w którymś z kryteriów, któryś z wykonawców będzie mógł uzyskać maksymalną ilość punktów, co nie jest jednoznaczne z preferowaniem któregokolwiek z wykonawców.

Nie można zarzucić Zamawiającemu, że poprzez ustalenie kryterium ceny na poziomie 60% preferuje tylko jednego dostawcę, ograniczając możliwość uzyskania zamówienia przez innych wykonawców.
Wskazać należy, że kryterium ceny nie stanowiło jedynego elementu decydującego o wyborze oferty, a ponadto, Zamawiający ustanowił drugie kryterium - jakość, w ramach którego Odwołujący uzyskuje przewagę. Ustanowienie dwóch różnych kryteriów oceny ofert, na zbliżonym poziomie, potwierdza że działania Zamawiającemu służą zachowaniu uczciwej konkurencji, bowiem wykonawca oferujący produkt o wyższej jakości, uzyska przewagę punktową w ramach tego kryterium.

KIO 1941/19 – Wyrok KIO – 2019-10-16

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-02

Wprowadzenia przez Wykonawcę po otwarciu ofert nowego podmiotu trzeciego, nieznanego w momencie ofertowania, stawia go w uprzywilejowanej pozycji.
Zważyć bowiem należy, że możliwość wprowadzenia przez wykonawcę po otwarciu ofert nowego podmiotu trzeciego, nieznanego w momencie ofertowania, stawia w uprzywilejowanej pozycji wykonawcę polegającego na zasobie podmiotu trzeciego względem wykonawców, którzy zadeklarowali samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pierwsza grupa wykonawców, bez uzasadnionych powodów, dysponowałaby znacznie szerszymi możliwościami poprawienia i uzupełnienia oferty, niedostępnymi wykonawcom z drugiej grupy.

KIO 2650/19 – Wyrok KIO – 2020-01-14 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-02-07

Ustawa PZP nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zagwarantowania udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom składającym ofertę, a dla poszanowania zasady uczciwej konkurencji wystarczy zapewnić udział w postępowaniu minimum dwóm wykonawcom.
Zdaniem Izby, co potwierdza ugruntowane już orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, nie ma w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych obowiązku zagwarantowania udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom oferującym produkty nie do końca zbieżne z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego. Wystarczającym jest, aby zamawiający zapewnił udział minimum dwóm wykonawcom, aby zasada zachowania uczciwej konkurencji została zachowana.

KIO 414/19 – Wyrok KIO – 2019-03-21

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2019-04-26

Prawidłowe określenie na gruncie ogłoszenia warunku udziału w postępowaniu jest obowiązkiem Zamawiającego.
Stosownie do przepisu art.22 ust.1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

W związku z tym określenie na gruncie ogłoszenia prawidłowo warunku udziału w postępowaniu według powyższej dyrektywny jest obowiązkiem Zamawiającego.

KIO 2137/19 – Wyrok KIO – 2019-11-05

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-13

Zastrzeżenie przez Zamawiającego, co do formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki nie narusza art. 7 ust. 1 PZP.
Dokonane przez zamawiającego zastrzeżenie, co do formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki, jest zgodne z przepisami art. 151a ust. 5 i 7 ustawy Pzp. Przesądza to o uznaniu, że zamawiający nie naruszył innych wskazanych przez odwołującego przepisów. Nie sposób bowiem uznać, że zamawiający, korzystając z przyznanego mu prawa zawężenia katalogu form zabezpieczenia zwrotu zaliczki, poprzez takie zawężenie (poprzez dopuszczalny, zawężający wybór jednego ze sposobów ustanowienia zabezpieczenia) naruszył jednocześnie przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

KIO 676/20 – Wyrok KIO – 2020-06-24

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-07-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być kierowane tak, aby nie prowadziło do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednych, względem pozostałych.
Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy P.z.p.). Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej przyczyny chociażby jednego wykonawcy z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom.

Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby.
Z powyższego wynika a contrario, że - pomimo konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji - zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby. To zamawiający jako gospodarz postępowania określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel jaki zamierza osiągnąć.

[Niemożliwym jest zapewnienie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Jednak Zamawiający nie może z góry i w sposób nieuzasadniony uniemożliwić niektórym podmiotom dostępu do zamówienia, czy do
Izba wskazuje, że zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia, który w ten czy inny sposób nie uniemożliwia części wykonawcom w ogóle złożenie oferty, a niektórych stawia w uprzywilejowanej pozycji. Warunkiem nienaruszania konkurencji jest w takim przypadku brak uniemożliwiania z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego oraz brak sytuacji, w której uprzywilejowanie danych wykonawców osiągnie rozmiary faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję. Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności bądź produkt ten w danej konfiguracji jest droższy niż produkty konkurentów.

KIO 1828/19 – Wyrok KIO – 2019-10-03

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-12-02

Każdy opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji w sposób pośredni lub bezpośredni, co nie oznacza jednak, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w zgodzie ze zindywidualizowanymi potrzebami.
W ocenie składu orzekającego każdy opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji, pośrednio lub bezpośrednio, preferując jednych wykonawców i dyskryminując innych. Natomiast konieczność zachowania zasad naczelnych p.z.p. w postępowaniu nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa opisać przedmiotu zamówienia w sposób, który nie będzie uwzględniał jego obiektywnych potrzeb. Nie ma bowiem podstaw do wykładania zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności, jako konieczności akceptacji przez zamawiającego każdego świadczenia - w tym przedmiotu najtańszego, o niskiej jakości, czy o minimalnych parametrach, a nawet niezgodnego z uzasadnionymi potrzebami jednostki zamawiającej - wyłącznie dlatego, że zamówienie mógłby realizować szerszy krąg wykonawców.

Zapewnienie konkurencyjności na rynku gwarantuje efektywne wydatkowanie środków publicznych.
Zapewnienie właściwej konkurencji w postępowaniu jest niezwykle istotne, ponieważ powoduje, że rywalizacja wykonawców, odbywająca się w niedyskryminujących, uczciwych warunkach, przynosi zamawiającemu wymierne efekty w postaci uzyskania konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty o ekwiwalentnej cenie. Prawidłowa rywalizacja na rynku jest determinantą efektywnego wydatkowania środków publicznych.

KIO 465/20 – Wyrok KIO – 2020-03-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-04-24

Zasada równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie dozwala na odmienne traktowanie wykonawców w zależności od skali prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
[...] w przekonaniu składu orzekającego Izby utrwalone w doktrynie i orzecznictwie zamówień publicznych rozumienie zasady równego traktowania wykonawców z art. 7 ust. 1 ustawy pzp jako zakazu odmiennego traktowania wykonawców znajdujących się w analogicznej sytuacji nie odnosi się do ich statusu jako MŚP czy dużego przedsiębiorcy. Innymi słowy zasada równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie dozwala na odmienne traktowanie wykonawców w zależności od skali prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wypracowane w doktrynie i orzecznictwie rozumienie zasady równego traktowania wykonawców odnosi się do sytuacji wykonawców z punktu widzenia czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez zamawiającego, który nie powinien przeprowadzać takich samych czynności odmiennie w stosunku do różnych wykonawców ubiegających się o udzielenie tego samego zamówienia publicznego.

Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców i narusza art. 7 PZP.
Tymczasem wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy w taki sam sposób wykonują przedmiot zamówienia. W przekonaniu składu orzekającego Izby jest to takie samo naruszenie zasady równego traktowania wykonawców z art. 7 ust. 1 pzp, jak wprowadzanie odmiennych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej albo zdolności technicznej lub zawodowej. Nie ma przecież wątpliwości, że warunki te dla wszystkich wykonawców, niezależnie od ich statusu jako MŚP albo dużych przedsiębiorców, muszą być takie same.

KIO 1984/19 – Wyrok KIO – 2019-10-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2019-11-12

... zarzut i żądanie Odwołującego dopuszczenia rozwiązań równoważnych nie może zostać uwzględniony przez Izby, gdyż w analizowanym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a tym samym Zamawiający nie ma obowiązku dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

... żądanie Zamawiającego posiadania przez oferowane nawierzchnie określonej liczby pęczków nie stanowi naruszenia konkurencji, a zmierza do określenia gęstości nawierzchni.

Naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp nie może się opierać wyłącznie na subiektywnym przeświadczeniu wykonawcy o zaletach lub wadach rozwiązania przyjętego przez Zamawiającego.

... brak jest jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby, aby kształt włókna miał jakiekolwiek znaczenie bądź wpływ na waloru użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. (…) kształt włókna nie jest parametrem mierzalnym, w konsekwencji czego posługiwanie się określonym nazewnictwem opiera się na pełnej dowolności i leży wyłącznie w gestii każdego z producentów nawierzchni, zaś zastosowane słownictwo może służyć nieuczciwej konkurencji. W dokumentach źródłowych nie ma określonych jakichkolwiek kryteriów decydujących o zaklasyfikowaniu konkretnego kształtu do konkretnego oznaczenia literowego. (…) Zamawiający winien w sposób precyzyjny wskazać w SIWZ, iż wymaga w jednym pęczku trzech rodzajów włókna monofilowego wzmocnionego rdzeniem, kształt zaś włókna nie jest okolicznością dyskwalifikującą dany produkt.

Uzasadnione wymagania Zamawiającego, nawet jeżeli skutkują zawężeniem możliwych do zaoferowania produktów, nie niweczą zachowania uczciwej konkurencji.
W ocenie Izby Zamawiający w pełni uzasadnił swoje wymagania. Nawet jeżeli skutkują one zawężeniem produktów możliwych do zaoferowania Zamawiającemu, to takie zawężenie konkurencji jest dopuszczalne i uzasadnione wskazanymi przez Zamawiającego okolicznościami.

KIO 36/20 – Wyrok KIO – 2020-01-22

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-03-31

W ściśle określa tych sytuacjach Zamawiający nie narusza wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia, nawet jeśli opisze go w sposób wskazujący na jednego producenta.
Powyższe przepisy wskazują, iż Zamawiający nie ma pełnej swobody formułowania swoich wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagania te muszą być bowiem przedstawione w sposób wskazany w ww. przepisie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, nadto, zwłaszcza, jeżeli miałyby mieć wpływ na ewentualne ograniczenie konkurencji w postępowaniu, muszą być uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Powyższe potwierdza utrwalone orzecznictwo Izby i sądów powszechnych, z którego wynika, że w ściśle określonych sytuacjach, Zamawiający, nie narusza ww. przepisów, nawet jeśli opisze przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na jednego producenta przedmiotu zamówienia, co jednak w analizowanym postępowaniu nie zostało wykazane.

KIO 864/19 – Wyrok KIO – 2019-05-28

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-08-01

Podczas oceny czy nastąpiło utrudnienie uczciwej konkurencji łączne bierze się pod uwagę spełnienie przesłanek w zakresie eliminacji konkurencji oraz braku uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.
Zatem istotnymi a zarazem kluczowymi elementami w ocenie czy nastąpiło utrudnienie uczciwej konkurencji jest łączne spełnienie przesłanek w zakresie eliminacji konkurencji oraz braku uzasadnionej potrzeby Zamawiającego w zakresie jakości, funkcjonalności lub parametrów technicznych urządzeń.

Zamawiający wskazując i opisując konkretnie parametr techniczny stosowanej tylko przez jednego producenta i nie wykazując, że zastosowanie innych rozwiązań nie spełni jego oczekiwań - narusza art. 29 ust. 2 PZP.
Odwołujący wyjaśniał w trakcie rozprawy, iż powyższy efekt jest możliwy do uzyskania nie tylko poprzez obniżenie temperatury przy druku poniżej 100 oC, ale także poprzez zastosowanie modułu nawilżającego papier lub zespołu prostowania papieru, które to rozwiązania są stosowane przez innych producentów urządzeń drukujących, tj. Konica Minolta i RICOH. Zamawiający nie wykazał natomiast, iż zastosowanie powyższych rozwiązań nie spełni jego oczekiwań odnośnie ograniczenia zjawiska falowania papieru. Tym samym Izba uznała, iż Zamawiający wskazując i opisując konkretnie parametr techniczny mający za zadanie ograniczenie zjawiska falowania papieru naruszył przepis art. 29 ust. 2 Pzp poprzez wskazanie konkretnej technologii stosowanej tylko przez jednego producenta.

KIO 1706/19 – Wyrok KIO – 2019-09-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-11-21

Niewypełnienie przez Zamawiającego obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji.
[…] z uwagi na wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej, pomimo, iż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający zaniechał wezwania go do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie, wybór oferty nastąpił niezgodnie z przepisami ustawy, co stanowiło naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.

Ostatnie 2020-08-21 2020-08-20 2020-08-19