Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-06-13, KIO 1077/17

Postanawia: Oddala odwołanie

źródło: ftp.uzp.gov.pl – data pozyskania: 2017-07-04

Wyróżniony fragment:


1 W świetle zatem wyniku kontroli instancyjnej Izba podziela i przyjmuje za własny pogląd wyrażany przez Sądy Okręgowe, że pojęcie wyboru oferty najkorzystniejszej musi być rozumiane jako składowa czynności i zaniechań zamawiającego zakończonych wyborem oferty najkorzystniejszej pod względem materialnym tj. złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postepowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-06-13, KIO 1077/17 - [pełna treść]