sierpień, 2022

lipiec, 2022

20 lip, środa

KIO 882/22

(...) Nie można mówić o potencjale do wykonania zamówienia w sposób hipotetyczny, bez powiązania go z konkretnym świadczeniem, które ma zostać zrealizowane, tak by możliwa była rzeczywista weryfikacja zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia (...)

15 lip, piątek

KIO 740/22

(...) oceny wyjaśnień wykonawcy dotyczących zaoferowanej ceny należy dokonywać w świetle treści wezwania wystosowanego przez zamawiającego (...)

12 lip, wtorek

KIO 1306/22

(...) pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa nie sposób odnosić do prób utajniania wszelkich informacji, które mogą mieć jakąkolwiek wartość gospodarczą dla podmiotów działających na rynku (...)

11 lip, poniedziałek

KIO 1375/22

(...) pojęcia błędu w obliczeniu ceny nie można ograniczać wyłącznie do sytuacji, gdy cena została skalkulowana w sposób, który nie uwzględnia cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu czy warunków realizacji (...)

6 lip, środa

KIO 970/22

(...) zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zamawiający nie może podważać treści referencji jako niekompletnych, nieprzydatnych z tego względu, że nie zawierają one wszystkich informacji potwierdzających spełniania warunku udziału w postępowaniu (...)

1 lip, piątek

KIO 881/22

(...) Tym samym błędy w postępowaniu o marginalnym znaczeniu, pozostające bez wpływu na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do unieważnienia postępowania (...)

czerwiec, 2022