czerwiec, 2022

maj, 2022

20 maj, piątek

KIO 542/22

(...) o tym, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a daną osobą (...)

13 maj, piątek

KIO 878/22

(...) zba wskazuje, że zamawiający obowiązany jest formułować swoje intencje w postępowaniu w sposób, który nie pozwala na dowolną interpretację (...)

12 maj, czwartek

KIO 950/22

(...) podmiotowy środek dowodowy nie może wykraczać poza warunek udziału w postępowaniu postawiony w treści SWZ (...)

10 maj, wtorek

KIO 282/22

(...) Niedopuszczalne jest wielokrotne wzywanie do uzupełnienia tych samych dokumentów. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (...)

5 maj, czwartek

KIO 224/22

(...) wyjaśnienia stanowią podstawę do oceny prawidłowości zaoferowanej ceny (...) powinny być wyczerpujące, zawierające uzasadnienie ceny w tym wskazanie okoliczności wpływających na zaoferowanie ceny oraz potwierdzające jej realny charakter (...)

4 maj, środa

KIO 261/22

(...) Warunki udziału w postępowaniu muszą być określone w taki sposób, aby w ich ramach badany był ten potencjał wykonawcy, który jest rzeczywiście niezbędny do należytego wykonania zamówienia (...)

kwiecień, 2022