sierpień, 2021

lipiec, 2021

9 lip, piątek

KIO 1003/21

(...) Gwarancja, w związku z tym że swą treścią nie obejmowała podstaw wypłaty kwoty tytułem gwarancji wymaganych przepisami ustawy Pzp, na podstawie których prowadzone było postępowanie, nie stanowiła dla zamawiającego wystarczającego zabezpieczenia(...)

6 lip, wtorek

KIO 829/21

(...) Należy zauważyć, że nie jest konieczne przedstawienie referencji wyłącznie od Zamawiającego. Referencje wystawia podmiot, dla którego realizowane były prace (...)

5 lip, poniedziałek

KIO 918/21

(...) Zasadą jest, że dla zachowania takich samych szans wykonawców na uzyskanie zamówienia, zamawiający może wzywać wykonawcę tylko raz, czy to do wyjaśnienia treści oferty, jej ceny, czy też do uzupełnienia jej treści. (...)

2 lip, piątek

KIO 1040/21

(...) Nawet gdyby uznać, że z uwagi na okoliczność, że ofertę złożono na jednym formularzu ofertowym, zatem jest to jedna oferta, to złożono ofertę wariantową - z różnymi cenam (cyfrowo i słownie) (...)

1 lip, czwartek

KIO 1083/21

(...) z samego istnienia relacji rodzinnych nie można wprost stwierdzić, aby jeden z małżonków sprawował nadzór (kontrolę) nad drugim. Również Zamawiający nie wskazał, który z małżonków miałby sprawować nadzór nad działalnością drugiego małżonka (...)

czerwiec, 2021