lipiec, 2021

czerwiec, 2021

22 cze, wtorek

KIO 896/21

Gwarancja wystawiona na członka konsorcjum - stanowisko Izby: "obowiązkiem Zamawiającego było odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp (...)".

21 cze, poniedziałek

KIO 899/21

(...) wystosowanie wezwania, w treści którego nie przedstawiono konkretnych pytań lub kwestii do wyjaśnienia, a ograniczenie się do treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie oznacza, że wystarczające jest złożenie ogólnikowych i lakonicznych wyjaśnień (...)

17 cze, czwartek

KIO 695/21

Zaleca się sporządzanie dwóch osobnych formularzy - dla warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, aby uniknąć nieporozumień proceduralnych związanych z możliwością uzupełnienia i wyjaśnienia obu rodzajów dokumentów.

15 cze, wtorek

KIO 886/21

(...) dla istnienia grupy kapitałowej kluczowa jest osoba jednego przedsiębiorcy, który kontroluje w sposób bezpośredni lub pośredni pozostałych przedsiębiorców. Grupa kapitałowa składa się więc z przedsiębiorców, pomiędzy którymi zachodzą zależności(...)

10 cze, czwartek

KIO 600/21

(...) Zwrócenie się przez zamawiającego do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny oznacza obciążenie wykonawcy ciężarem dowodu w zakresie wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska (...)

8 cze, wtorek

KIO 1139/21

(...) W ocenie Izby zamawiający, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty bez wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w zakresie stawek w poszczególnych podkryteriach cenowych, naruszył art. 239 ust. 1 ustawy P.z.p.(...)

2 cze, środa

KIO 913/21

(...) Skoro zamawiający nie przygotował wzoru oświadczeń podmiotów trzecich, wykonawca mógł i powinien złożyć oświadczenia o treści przygotowanej przez podmioty udostępniające, uwzględniając treść wezwania zamawiającego oraz obowiązujące przepisy (...)

maj, 2021