marzec, 2021

luty, 2021

25 lut, czwartek

KIO 22/21

(...) Zawarcie umowy zlecenia powoduje, że między zleceniodawcą a zleceniobiorcą powstaje stosunek dysponowania bezpośredniego, co oznacza iż wykonawca będzie realizował zamówienia z udziałem zasobów własnych, a nie z udziałem podwykonawcy. (...)

5 lut, piątek

KIO 3210/20

(...) Nie istnieje jeden optymalny i wymagany kształt czy sposób dowodzenia okoliczności związanych z kalkulacją ceny (...) a to czy złożone wyjaśnienia uzasadniają realność zaoferowanej ceny podlega każdorazowo badaniu przez Zamawiająceg (...)

2 lut, wtorek

KIO 3358/20

(...) Izba stwierdza, że zaprezentowanie składnika ceny o wartości ujemnej, czyli rabatu, nie stanowi błędu w obliczaniu ceny, dlatego również zamawiający postąpił właściwie nie odrzucając oferty wykonawcy (...)

1 lut, poniedziałek

KIO 2575/20

(...) Art. 91 ust. 2 ustawy Pzp* zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykłady, z zastrzeżeniem, że muszą się one odnosić do przedmiotu zamówienia. (...)

styczeń, 2021