styczeń, 2021

grudzień, 2020

10 gru, czwartek

KIO 2394/20

(...) Nie ma przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości (oczywiście poza przypadkiem art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, gdy wykonawca nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)" (...)

9 gru, środa

KIO 2734/20

(...) niezgodność treści oferty z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ dotyczy elementów kształtujących zobowiązanie wykonawcy (definiujących przedmiot świadczenia), nie obejmuje niezastosowania się do technicznych wskazówek (...)

4 gru, piątek

KIO 2399/20

(...) Przepisy Pzp nie nakładają na wykonawców obowiązku dołączania do gwarancji dokumentów potwierdzających umocowanie poszczególnych osób do działania w imieniu gwaranta. (...)

3 gru, czwartek

KIO 2162/20

(...) Izba stwierdza, że rozpoznawane postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a do tego trybu nie można stosować przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż przepis ten można stosować tylko w postępowaniach wieloetapowych (...)

2 gru, środa

KIO 2282/20

(...) Izba stoi na stanowisku, że samo podniesienie zarzutu rażąco niskiej ceny nie jest wystarczające, dla uwzględnienia zarzutu, lecz należy szczegółowo wskazać, jakie koszty rodzajowe są kwestionowane oraz wskazać dowodowo fakty je uzasadniające (...)

1 gru, wtorek

KIO 1969/20

(...) jeżeli w postępowaniu mamy do czynienia z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, to struktura wewnętrzna ceny, tj. ceny jednostkowe, nie mają tak dużego znaczenia, jak przy wynagrodzeniu kosztorysowym (...)

listopad, 2020