listopad, 2020

16 lis, poniedziałek

KIO 2417/20

(...) nie zachowanie formy pisemnej w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej nie oznacza, że gwarancja ta jest nieważna (...) żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych nie reguluje w żaden sposób formy gwarancji ubezpieczeniowej. (...)

13 lis, piątek

KIO 2364/20

(...) Izba uznała, że norma art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp obejmuje swoim zakresem także czynność zamawiającego polegającą na poinformowaniu wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty (...)

6 lis, piątek

KIO 2309/20

(...) nie przedłużenie samodzielne przez wykonawcę terminu związania ofertą nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp (...)

5 lis, czwartek

KIO 2013/20

(...) zapisami projektu umowy zamawiający wprowadził dodatkowe ograniczenie odnoszące się do wspólnego ubiegania się o zamówienie grupy wykonawców, co nie znajduje oparcia w cytowanych powyżej przepisach dyrektywy i ustawy Pzp. (...)

4 lis, środa

KIO 2028/20

(...) Skoro zamawiający nie wyjaśnił w SIWZ sposobu rozumienia zgodności innego formatu z formatem określonym przez zamawiającego to (...) stwierdzić należy, że wystarczającym jest, aby format danych był podobny, niesprzeczny. (...)

3 lis, wtorek

KIO 1939/20, KIO 1940/20

(...) Działanie zamawiającego, który wszczyna postępowanie, a następnie przy niezmienionych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia zmienia warunki udziału w postępowaniu ograniczając konkurencję jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. (...)

2 lis, poniedziałek

KIO 2088/20

...wobec ogólnikowego charakteru wezwania do złożenia wyjaśnień nie sposób obciążać Przystępującego obowiązkiem drobiazgowego wyliczenia i udowodnienia wszystkich kosztów, które mogą pozostawać w bezpośrednim lub pośrednim związku z realizacją zamówienia.

październik, 2020