październik, 2020

wrzesień, 2020

22 wrz, wtorek

KIO 1663/20

... nie wskazanie w treści oferty konkretnego podmiotu, jako podwykonawcy (oświadczenie, że nie jest znany) nie oznacza, iż podwykonawcą tym nie może być podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby, który taką formułę zadeklarował w treści zobowiązania...

21 wrz, poniedziałek

KIO 1248/20

(...) Skuteczny self-cleaning powoduje, że Zamawiający uznaje przedstawione dowody za wystarczające i wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to kwestia zaufania na płaszczyźnie zamawiający - wykonawca, w kontekście wcześniejszego deliktu wykonawcy (...)

18 wrz, piątek

KIO 1487/20

(...) W ocenie Izby brak obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub, tak jak w tym przypadku, ustanie tego obowiązku w toku prowadzenia postępowania wszczętego na podstawie przepisów ustawy skutkować musiało odrzuceniem odwołania (...)

17 wrz, czwartek

KIO 1396/20, KIO 2020/20

(...) Izba stwierdziła, że po wniesieniu odwołania na odrzucenie oferty odwołującego zamawiający mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, bo po wniesieniu odwołania zamawiający nie może tylko zawrzeć umowy, co wynika z art. 183 ust. 1 Pzp (...)

16 wrz, środa

KIO 1279/20

(...) ceny jednostkowe nie są jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), tak jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, lecz pełnią funkcję samodzielnych cen, w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. (...)

15 wrz, wtorek

KIO 467/20

(...) Nie uzasadnia możliwości rozpoznania odwołania stosowanie przez Zamawiającego analogicznych rozwiązań jak w ustawie, czy też odwoływanie się do nich, bowiem przyjęcie danych przepisów nie powoduje, że Zamawiający jest obowiązany je stosować (...)

14 wrz, poniedziałek

KIO 334/20, KIO 335/20, KIO 338/20, KIO 340/20

(...) O tym czy mamy do czynienia z zamówieniem powyżej wartości 30 000 euro nie decyduje fakt zamieszczenia ogłoszenia w stosownym publikatorze, czy też pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte w SIWZ, ale rzeczywista wartość zamówienia (...)

9 wrz, środa

KIO 709/20, KIO 715/20

(...) narzucony zakres i stopień szczegółowości informacji, które wykonawca był zobowiązany uwzględnić w ramach wyjaśnień ceny oferty, co najmniej utrudniał przedstawienie wyjaśnień, w tym zwłaszcza w zakresie rzeczywistego kalkulowania ceny oferty (...)

8 wrz, wtorek

KIO 870/20

(...) Możliwość wystąpienia zakłóceń jest nieodzownym elementem komunikacji elektronicznej i dopiero wykazanie, iż Platforma nie zadziałała, mogłoby uzasadniać wnioski prezentowane przez Odwołującego. (...)

4 wrz, piątek

KIO 1052/20

(...)W orzecznictwie KIO wypracowano pogląd, że zasada proporcjonalności oznacza, że warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia.(...)

2 wrz, środa

KIO 1428/20

(...) w związku z faktem ustalenia w siwz wynagrodzenia ryczałtowego, załączenie lub niezałączenie przez wykonawcę części kosztorysu ofertowego w postaci zestawienia materiałów pozostawało bez wpływu na prawidłowość oferty (...)

1 wrz, wtorek

KIO 1174/20

Żądanie Odwołującego dotyczące wezwania do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego jest próbą niedopuszczalnej przez ustawę Pzp ingerencji w treść oferty, która ma na celu uzupełnienie treści oferty o elementy pierwotnie w niej niezawarte. (...)

sierpień, 2020