wrzesień, 2020

sierpień, 2020

28 sie, piątek

KIO 846/20

(...) obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, które co do zasady mają charakter jawny jest często nadużywane przez wykonawców, którzy zastrzegając takie informacje czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji (...)

25 sie, wtorek

KIO 973/20

Według zapatrywania Izby - nie wpisanie w formularzu cenowym wszystkich cen jednostkowych netto nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp i nie można tej sytuacji uznać za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ.

17 sie, poniedziałek

KIO 892/20

(...) w systemie zamówień publicznych interes publiczny należy wiązać z funkcjami i zadaniami jakie ustawodawca stawia podmiotom wydatkujących środki publiczne (...)

10 sie, poniedziałek

KIO 1115/20

Wyjaśnienia muszą być na tyle konkretne i szczegółowe, aby na ich podstawie zamawiający mógł dowiedzieć się, jakie okoliczności właściwe wzywanemu do wyjaśnień wykonawcy, spowodowały obniżenie ceny oferty i jakich oszczędności mógł dzięki nim dokonać(...)

4 sie, wtorek

KIO/KD 28/18

(...) Fakt wszczęcia, a także i przeprowadzenia postępowania w oparciu o dobrowolne stosowanie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp nie czyni z tego faktu obowiązku zamawiającego do stosowania w pełni przepisów tej ustawy. (...)

lipiec, 2020