sierpień, 2020

lipiec, 2020

31 lip, piątek

KIO 695/19

(...) podczas pobierania pliku z miniPortalu i zapisaniu go przez zamawiającego, który pracował w środowisku windowsowym, doszło do tego, iż (...) zmienił się rozmiar pliku i finalnie kwalifikowany podpis elektroniczny nie zweryfikował się poprawnie(...)

23 lip, czwartek

KIO 1054/20

(...) stosowane przez zamawiającego platformy zakupowe muszą gwarantować nienaruszalność złożonych ofert przed wyznaczonymi terminami oraz umożliwiać pełną realizację zasady jawności procedur związanych z otwarciem ofert (...)

13 lip, poniedziałek

KIO 916/20

(...) Nie można uznać za "opłaconą" w rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert. (...)

9 lip, czwartek

KIO 599/20

(...) W ocenie Izby nieprawidłowe wniesienie wadium polegać może w szczególności na wniesieniu wadium w formie innej, niż przewidziana w art. 45 ust. 6 Pzp lub w sytuacji, gdy termin jego ważności upływa wcześniej niż termin związania ofertą. (...)

6 lip, poniedziałek

KIO 448/20

Ustawa Pzp nie zawiera ograniczeń co do możliwości posłużenia się na potrzeby wykazania zdolności technicznej lub zawodowej doświadczeniem w realizacji zadania na własną rzecz (...)

3 lip, piątek

KIO 696/20

Zamawiający nie może wzywać kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń, prowadziłoby to do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, poprzez sugerowanie jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć...

2 lip, czwartek

KIO 587/20

(...) Oddanie do dyspozycji obiektów lub ich części stanowiących własność osoby trzeciej, na potrzeby realizacji przedmiotowej usługi nie jest tożsame z podwykonawstwem (...)

1 lip, środa

KIO 1102/20

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ustalenia i opisania szczegółowej procedury, w ramach której udzieli zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wskazana w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp (...)

czerwiec, 2020