lipiec, 2020

czerwiec, 2020

30 cze, wtorek

KIO 781/20

Nie ulega wątpliwości, iż dokumenty referencyjne składane wraz z wykazem są dokumentami abstrakcyjnymi, będącymi oświadczeniami wiedzy niezwiązanymi z konkretnym postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

29 cze, poniedziałek

KIO 463/20

(...) w opinii Izby - niedopuszczalne jest manipulowanie treścią SIWZ w sposób zawężający wymaganie odnoszące się do konkretnego produktu referencyjnego. (...)

26 cze, piątek

KIO 505/20

(...) Zdaniem Izby zamawiający w każdym przypadku oświadczając "Zgodnie z SIWZ", nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie SIWZ. (...)

25 cze, czwartek

KIO 703/20

(...) zauważenia wymaga, że wykonawca, który rzetelnie skalkulował cenę oferty, powinien dysponować szczegółami kalkulacji oraz przyjętymi do niej założeniami, co pozwala na sprawne przygotowanie wyjaśnień. (...)

22 cze, poniedziałek

KIO 531/20

(...) Izba jednoznacznie uznaje, że nawet zbyt liberalne opisanie wymagań w zakresie opisu przedmiot zamówienia, nie może być podstawą naruszenia art. 29 ust.1 i 2 Pzp, gdyż to tylko zamawiający ma prawo do opisania swoich potrzeb. (...)

18 cze, czwartek

KIO 405/20

(...) w wyniku zdigitalizowania dokumentu pełnomocnictwa i opatrzenia pliku podpisami kwalifikowalnymi doszło do złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej o treści tożsamej z oświadczeniem funkcjonującym poprzednio w formie pisemnej (...)

17 cze, środa

KIO 306/20

(...) w ocenie Izby mamy do czynienia z brakiem złożenia oświadczenia o poleganiu na zasobach innych podmiotów, bowiem, samego oświadczenia nie można (...) sprowadzić do złożenia podpisu w druku, który nie został uzupełniony o wymagane treści. (...)

16 cze, wtorek

KIO 2564/19

(...) ze świadczeniem kompleksowym będziemy mieli do czynienia w przypadku łącznego spełnienia przesłanek uznania kilku świadczeń za związane ze sobą tak ściśle, że ich rozdzielenie dla celów podatkowych byłoby sztuczne i nie znajdowało uzasadnienia (...)

15 cze, poniedziałek

KIO 203/20

(...) zastosowanie kryterium dotyczącego autoryzacji nie może być usprawiedliwione dbałością o należytą jakość zamówienia, Zamawiający ma bowiem dopuszczalne prawnie narzędzia, aby taką należytą jakość zapewnić w sposób zgodny z ustawą. (...)

12 cze, piątek

KIO 283/20

… wezwanie do wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej ma charakter obligatoryjny tylko w sytuacjach wynikających z przepisu. W pozostałych zakresie takie wezwanie ma charakter fakultatywny. (...)

9 cze, wtorek

KIO 445/20

(...) Zamawiający powinien był bowiem, zamiast oświadczenia wykonawcy, które niczego do jego wiedzy nie wnosi, poprosić wykonawcę o konkretne informacje związane z doświadczeniem posiadanym przez wskazane w ofercie osoby w wymaganym zakresie (...)

8 cze, poniedziałek

KIO 423/20

(...) W ocenie Izby, oferta złożona pod wpływem błędnego przeświadczenia wykonawcy co do zakresu przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. (...)

5 cze, piątek

KIO 130/20

... Odnośnie daty w uzupełnionym JEDZ, Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego. Data ta ma bowiem charakter wtórny, ważne jest aby informacje podane w tym oświadczeniu były aktualne na dzień składnia ofert. ...

4 cze, czwartek

KIO 99/20

... z uwagi na przedstawiony w SIWZ charakter prawa opcji, wykonawcy składając oferty w postępowaniu, akceptując treść SIWZ i składając oświadczenia w przedmiocie ceny zamówienia podstawowego, jednocześnie złożyli oświadczenia w przedmiocie ceny opcji ...

3 cze, środa

KIO/KU 2/20

Wadium wnosi się celem zabezpieczenia potencjalnych roszczeń zamawiającego, które mogą ale nie muszą wystąpić w całym okresie związania ofertą. Na tym właśnie polega funkcja gwarancyjna tego instrumentu.

2 cze, wtorek

KIO 1467/19

Biorąc pod uwagę, że zamawiający określił w jakim formacie winna być sporządzona oferta, a odwołujący przesłał plik w innym formacie, jako profesjonalista winien liczyć się z tym, że oferta nie będzie odczytana w sposób poprawny na sprzęcie zamawiającego.

1 cze, poniedziałek

KIO/KD 11/19

Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 49 dni po udzieleniu zamówienia, nie może być uznane za niezwłoczne. O ile okoliczności mogą świadczyć o braku umyślności w popełnionym zaniechaniu to nie negują samego faktu naruszenia przepisu ustawy ...

maj, 2020