Ciekawe / marzec, 2024

KIO 248/24

(...) nie można ponownie wzywać o wyjaśnienia wykonawcy, który w terminie udzielił odpowiedzi, ale którego wyjaśnienia z uwagi na ich ogólnikowość i lakonicznoć nie tłumaczą, skąd wynika cena oferty, a przede wszystkim nie zawierają żadnych dowodów (...)

(...) Izba stoi na stanowisku, że przedkładając wyjaśnienia zawierające oświadczenia własne, należy przedłożyć także dowody na ich potwierdzenie (...)

(...) Izba stoi na stanowisku, że wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny nie powinny polegać na przytoczeniu treści przepisów, definicji wypracowanej przez orzecznictwo czy doktrynę, orzeczeń Izby czy wreszcie prostych matematycznych porównań do innych ofert lub kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Wyjaśnienia te mają charakter merytoryczny i dla osób prowadzących działalność w danym obszarze nie powinno nastręczać trudności ich przygotowanie - wszak przygotowując się do złożenia oferty, dokonawszy lektury dokumentów zamówienia oraz publikowanych wyjaśnień do ich treści, wykonawca poczynił pewien proces myślowy zakładający sposób kalkulacji ceny. (...) Wyjaśnianie ceny oferty lub ceny elementów oferty nie jest czynnością dokonywaną ze względów czysto formalnych, ale ma na celu ochronę zamawiającego przed nienależytym wykonaniem zamówienia w przyszłości z powodu niedoszacowania ceny oferty przez wykonawcę.

pełna treść KIO 248/24