Ciekawe / styczeń, 2024

KIO 1337/23

(...) w świetle art. 125 ust. 3 Pzp należy uznać, że oświadczenie (....) art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód na brak podstaw wykluczenia(...) na dzień składania ofert(...) bez względu na to, w jakim terminie zostało sporządzone, podpisane czy złożone(...)

(...) Nie ma podstaw prawnych do różnicowania waloru dowodowego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sporządzonego i podpisanego przed dniem składania ofert i oświadczenia (...) sporządzonego i podpisanego po dniu składania ofert (...)

(...) Należy zauważyć, że nie ma wątpliwości, że oświadczenie takie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w przypadku, gdy zostanie sporządzone, podpisane czy złożone przed dniem składania ofert (w którym upływa termin składania ofert), mimo że wykonawca, który sporządza, podpisuje i składa zamawiającemu takie oświadczenie na przykład na dwa dni przed dniem składania ofert nie ma wiedzy, czy do dnia składania ofert nie ulegnie zmianie jego sytuacja w zakresie istnienia podstaw wykluczenia czy spełniania warunków udziału w postępowaniu (...) Można więc przyjąć, że art. 125 ust. 3 Pzp tworzy domniemanie "aktualności" oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na dzień składania ofert (...)

pełna treść KIO 1337/23