Ciekawe / grudzień, 2023

KIO 1110/23

(...) W ocenie Izby Zamawiający formułując kryteria oceny ofert ma prawo wskazywać na pożądane przez siebie rozwiązania techniczne, jeżeli rozwiązania te mogą prowadzić do pozyskania lepszego produktu (...)

(...) Jednocześnie dostrzeżenia wymaga, że wskazane kryterium w ocenie Izby nie ma charakteru "eliminacyjnego", tzn. wykonawcy mogą złożyć oferty z odmiennym rozwiązaniem technicznym i zostaną one przyjęte w postępowaniu i stosownie ocenione (...)

(...) Wskazane kryterium nie uniemożliwia wykonawcom ubiegania się o udzielenie zamówienia i złożenia konkurencyjnej oferty. Za takim stanowiskiem przemawia również wartość kryterium określona na poziomie 5 punktów. W ocenie Izby, wartość ta jest istotna dla podjęcia przez wykonawców wysiłku niezbędnego do zaoferowania wymaganej technologii, lecz nie jest na tyle znacząca, aby zasadniczo mogła wpłynąć na konkurencyjność (...) W ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał, że kwestionowane kryterium oceny ofert jest nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego i że narusza zasady przywoływane w odwołaniu (...)

pełna treść KIO 1110/23