Ciekawe / październik, 2023

KIO 759/23

(...) Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązania, musi więc być w stanie przedstawić racjonalne i przekonujące wyjaśnienie takiego działania (...)

(...) niedopuszczalne jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego (...)

(...) Jak słusznie wskazał Odwołujący, fakt, że na rynku istnieje kilku różnych wykonawców, którzy oferują nawierzchnię Conipur M, nie oznacza, że zasada konkurencyjności została zachowana. Ponieważ jest to jedyna nawierzchnia spełniająca wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego, należy stwierdzić, że konkurencja w postępowaniu została bardzo istotnie ograniczona. (...) Na koniec zauważenia wymaga, że Izba wielokrotnie rozstrzygała już analogiczne sprawy, jednoznacznie stwierdzając, że określenie parametrów nawierzchni w taki sposób, jak to zrobił Zamawiający, stanowi naruszenie przepisów ustawy (przykładowo wyroki w sprawach: KIO 8/21, KIO 3466/21, KIO 3667/21, 157/22). W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły żadne dodatkowe okoliczności, które pozwalałyby na odmienną ocenę opisanych przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu parametrów (...)

pełna treść KIO 759/23