Ciekawe / wrzesień, 2023

KIO 907/23

(...) nieuprawnione - zdanniem Izby - jest wzywanie wykonawców do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w sytuacji, gdy treść oferty jest jasna i nie budzi wątpliwości, nawet jeśli ta oferta jest sprzeczna ze SWZ (...)

(...) Oferta Konsorcjum zawierającą oświadczenie o powierzeniu 100% zamówienia podwykonawcom jest sprzeczne w szczególności z art. 462 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (...)

(...) Zdaniem Izby z treści oferty Konsorcjum wynika jeden wniosek - wykonawca zamierza powierzyć całość zamówienia podwykonawcom, co - jak Izba wskazała powyżej - jest niezgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz postanowieniami SWZ. Zmiana zaś jednoznacznego oświadczenia Konsorcjum poprzez treść wyjaśnień wykonawcy jest niedopuszczalna i stanowi jaskrawe naruszenie zasady równego traktowania wykonawców (...) oferta obejmująca powierzenie wykonania całości zamówienia w 100% podwykonawcom, jest nieważna na gruncie art. 58 KC jako sprzeczna z ustawą PZP (m.in. art. 462 ust. 1 PZP). a także jako stanowiąca wyraz obejścia przepisów ustawy PZP, których celem jest powierzenie wykonania zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą PZP, a nie jego podwykonawcom. Powierzenie wykonania całości zamówienia podwykonawcom, należy uznać za nie tylko sprzeczne z ustawą, ale czynność taka byłaby również nieważna w świetle art. 58 k.c., jako stanowiąca wyraz obejścia przepisów ustawy (...)

pełna treść KIO 907/23