Ciekawe / sierpień, 2023

KIO 431/23

(...) Z samego faktu, że wyjaśnienia zawierają dane personalne, oferty, oraz dokumenty finansowe, nie wynika że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. (...)

(...) instytucja zamawiająca nie może być związana samym twierdzeniem wykonawcy, że przekazane informacje są poufne, lecz musi od niego wymagać wykazania, że informacje mają rzeczywiście poufny charakter (...)

(...) Zdecydowanie nie można zgodzić się ze stanowiskiem zamawiającego, że za wystarczające należy uznać samo oznaczenie dokumentów jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a oceny czy zawarte w tych dokumentach informacje mają taki charakter dokonuje sam zamawiający wyłącznie w oparciu o ich treść (...)

pełna treść KIO 431/23