Ciekawe / lipiec, 2023

KIO 400/23

(...) Ustawodawca nie ustanowił żadnego minimalnego poziomu waloryzacji, nie wskazał też okresu po jakim wynagrodzenie może być waloryzowane (...)

(...) Odwołujący nie wykazał też, by zmiana, której żądał, tj. podwyższenie limitu klauzuli do wysokości 25% było uzasadnione. Odwołujący poprzestał na gołosłownym twierdzeniu, że wynika to z jego osobistych analiz (...)

(...) Odwołujący z kolei nie wykazał, by klauzula miała charakter pozorny ze względu na przyjęty przez Zamawiającego jej maksymalny poziom, tj. 5%. Argumentacja Odwołującego, który twierdził, że inni zamawiający stosują klauzule z maksymalnym poziomem waloryzacji rzędu 10-20% nie świadczy o tym, że § 42 Wzoru Umowy jest niezgodny z prawem. Fakt ten mógłby być mieć znaczenie dla oceny postanowień Wzoru Umowy pod kątem ich racjonalności, ale ocena sensowności regulacji umownych nie mieści się w kognicji Izby.

pełna treść KIO 400/23