Ciekawe / maj, 2023

KIO 112/23

(...) okoliczność, że Wykonawca nie złożył referencji w przypadku, gdy prace były realizowane na rzecz tego samego Zamawiającego (który jest w posiadaniu tych dokumentów), nie może zostać uznana za naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy (...)

(...) w przypadku, gdy oferta została złożona w przetargu organizowanym przez zamawiającego, dla którego składający ofertę realizował uprzednio zamówienie, sam brak złożenia referencji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy (...)

(...) Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. (...)

pełna treść KIO 112/23