Ciekawe / maj, 2023

KIO 976/23

(...) Przepisy ustawy Pzp nakazują traktować konsorcjum (czyli wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) jako jednolity podmiot, jednego wykonawcę (...)

(...) O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga zakres zobowiązania dłużnika głównego (art. 879 § 1 k.c.) (...) złożone poręczenie jest wiążące dla całego konsorcjum z uwagi na zakres odpowiedzialności dłużnika głównego, czyli lidera (...)

(...) zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowym środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Te "inne" dokumenty i oświadczenia należy interpretować nie tylko jako związane z ofertą ale także szerzej. Niewątpliwie dokument wadialny nie jest treścią oferty, ale można zaliczyć go do katalogu "innych składanych dokumentów". Co za tym idzie, biorąc pod uwagę akcesoryjny charakter poręczenia, należy zgodzić się z Odwołującym, że Zamawiający powinien był wezwać Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczenia poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium (...)

pełna treść KIO 976/23