Ciekawe / marzec, 2023

KIO 3263/22

(...) podział jednego zamówienia na części nie oznacza, że wykonawca realizujący to zamówienie np. w zakresie dwóch części nie może legitymować się doświadczeniem łącznie zrealizowanych zamówień (dwie części łącznie) (...)

(...) przyjąć należało, że przystępujący zrealizował jedno zamówienie (rodzajowo tożsame), które technicznie wykonywane było na podstawie dwóch umów, którego wartość przekraczała minimum ustalone przez zamawiającego, tj. minimum 100 000,00 zł (...)

(...) Przedstawiony sposób rozumowania znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, czego przykładem może być np. orzeczenie z 24 czerwca 2021 r., sygn. akt KIO 1448/21, gdzie wyraźnie rozróżniono pomiędzy zamówieniem, a umowami przyjmując, że zamawiający może przyjąć, że ma do czynienia z jednym zamówieniem, pomimo zawarcia odrębnych umów (...)

pełna treść KIO 3263/22