Ciekawe / styczeń, 2023

KIO 2194/22

(...) Zamawiający ocenia zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w oparciu o uzasadnienie przedstawione przez wykonawcę, nie zaś w oparciu o własne przekonania o tym, co może albo nie może być zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (...)

(...) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa musi być złożone przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nie zaś dopiero w trakcie postępowania odwoławczego przed Izbą. (...)

(...) Sam fakt, że przystępujący w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny przedstawił zamawiającemu oferty handlowe i arkusz kalkulacyjny, nie przesądza o tym, że są to dokumenty mające wartość gospodarczą (...) zgodnie z jednolitym orzecznictwem KIO, zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą podlegać konkretne informacje podlegające ochronie, a nie całe dokumenty zawierające takie informacje (...)

pełna treść KIO 2194/22