Ciekawe / październik, 2022

KIO 1543/22

(...) nie tylko cena całkowita oferty może podlegać badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny, ale również jej istotne części składowe (...)

(...) istotnymi są te elementy, których wartościowy udział w przedmiocie zamówienia jest znaczny lub od których - ze względu na ich merytoryczne znaczenie - zależy osiągnięcie zasadniczych celów, dla których zamówienie jest udzielane (...)

(...) Zdaniem Izby różnice pomiędzy kwestionowanymi składnikami ceny wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a cenami wykonawcy Sigma BIS S. A. oraz w dalszej kolejności cenami Odwołującego, były na tyle duże, że powinny wpłynąć na powzięcie przez zamawiającego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę (...)

pełna treść KIO 1543/22