Ciekawe / wrzesień, 2022

KIO 1262/22

(...) sformułowanie przedmiotu zamówienia (w tym kryteriów równoważności), które ogranicza konkurencję do jednego wykonawcy, będącego producentem rozwiązania wzorcowego, nie może zostać uznane za prawidłowe, gdy zamawiający wybiera tryb konkurencyjny(...)

(...) Jeżeli zamawiający nie jest w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcy, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności, to wprost wpisuje się to w naruszenie art. 99 ust. 4 p.z.p. (...)

(...) na odwołującym ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś ciężar dowiedzenia, że do takiego utrudnienia - pomimo prawdopodobieństwa jego wystąpienia - nie doszło lub nie może dojść zostaje przerzucony na zamawiającego. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu wskazującym na wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o danym fakcie. W piśmiennictwie uprawdopodobnienie określane jest jako ułatwione postępowanie dowodowe zmierzające do uwiarygodnienia twierdzeń, środek zastępczy dowodu niedający pewności, lecz przymiot wiarygodności. Nie wymaga się zatem pełnego udowodnienia utrudnienia uczciwej konkurencji, a za wystarczające należy uznać wykazanie realnego prawdopodobieństwa takiego utrudnienia (...)

pełna treść KIO 1262/22