Ciekawe / wrzesień, 2022

KIO 1287/22

(...) celem przewidzianej w ustawie P.z.p. możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy jest zachowanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą równowagi kontraktowej i rozłożenie pomiędzy stronami ryzyk gospodarczych będących wynikiem zmian kosztów (...)

(...) z art. 439 ust. 1 ustawy P.z.p. wynika konieczność waloryzacji wynagrodzenia w przypadku umów, które są zawarte na okres dłuższy niż 12 m-cy, upływ tego okresu można potraktować jako realny i zasadny termin dokonania pierwszej waloryzacji (...)

(...) Zawarte w odwołaniu żądanie zmierza do tego, by w istocie pierwsza waloryzacja nastąpiła po upływie nie więcej niż 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wydaje się to być sprzeczne z samą istotą waloryzacji, uregulowaną w ustawie P.z.p. Odwołujący w treści odwołania wskazał, że uwzględnieniem zarzutu będzie modyfikacja s.w.z. w taki sposób, że cena będzie waloryzowana począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie szerszego uzasadnienia, niemniej jednak, w związku z żądaniem dokonywania waloryzacji raz na kwartał, wydaje się, odwołujący podtrzymuje tu stanowisko wyrażone przy zarzucie dotyczącym częstotliwości waloryzacji. Zarzut ten Izba uznała za nieuzasadniony, w związku z czym brak jest podstaw do uwzględnienia argumentacji odwołującego również przy rozpoznawaniu odwołania w zakresie zarzutu dotyczącego terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy (...)

pełna treść KIO 1287/22