Ciekawe / wrzesień, 2022

KIO 1249/22

(...) W ocenie Izby, działalność społeczna Odwołującego w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki powinna znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie w KRS, skoro posiada wszystkie atrybuty oddziału Spółki (...)

(...) Nieujawnienie tej jednostki w KRS przesądza o braku rzeczywistego wyodrębnienia organizacyjnego i samodzielności danej jednostki, , zgodnie z wymogiem art. 94 ust. 1 pkt 5 Pzp (...)

(...) Odwołujący słusznie zauważył, że ustawodawca nie określił konkretnego katalogu dokumentów, które wykonawca powinien złożyć w celu wykazania, że spełnia warunek z art. 94 ust. 1 pkt 5 Pzp. Wykonawca może samodzielnie zdecydować zatem, jakie dokumenty przedłoży Zamawiającemu w celu wykazania, że posiada wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, której głównym celem działalności jest działalność społeczna, polegająca na integracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych, jednak powinien mieć na uwadze, że muszą to być takie dokumenty, które nie pozostawią żadnych wątpliwości co do rzeczywistego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 5 Pzp (...)

pełna treść KIO 1249/22