Ciekawe / wrzesień, 2022

KIO 1262/22

(...) Jeżeli zamawiający nie jest w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcy, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności, to wprost wpisuje się to w naruszenie art. 99 ust. 4 p.z.p. (...)

(...) Trudno uznać za dokonanie obiektywnie prawidłowego wyboru danej praktyki rynku, jeżeli w konsekwencji powoduje to preferowanie urządzeń jednego producenta (...)

(...) to na zamawiającym spoczywa ciężar sformułowania przedmiotu zamówienia w sposób określony przez ustawodawcę, tak aby możliwe było jednoznaczne zidentyfikowanie z jakich elementów składa się zamówienie oraz co będzie kluczowe i niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Treść dokumentacji postępowania winna więc być podstawą do umożliwienia wykonawcy pełnego i rzetelnego oszacowania zakresu zamówienia, a tym samym złożenia oferty zapewniającej właściwe wykonanie przedmiotu umowy (...)

pełna treść KIO 1262/22